Ta przeglądarka nie jest przez nas wspierana!
Aby wyświetlić stronę poprawnie, użyj jednej z następujących przeglądarek:Uwaga!Jeśli będziesz kontynuować za pomocą tej przeglądarki, Twoje zakupy mogą się nie udać :(

REGULAMIN PROGRAMU

„Kupon Plus”

1.1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady prowadzenia programu pod nazwą „Kupon Plus” („Program”).


1.2. Organizatorem Programu jest Lidl Stiftung & Co. KG z siedzibą w Neckarsulm w Niemczech, adres: Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Niemcy, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy (Amtsgericht) w Stuttgarcie pod numerem: HRA 102314; USt-IdNr. (numer podatkowy): DE145803808; adres poczty elektronicznej: kontakt@lidl.pl, numer telefonu: +48 800 012 071 („Organizator”).


1.3. Udział w Programie jest dobrowolny. Uczestnictwo w Programie wymaga zainstalowania na urządzeniu mobilnym (smartfonie), aplikacji Lidl Plus („Aplikacja”) oraz założenia konta w usłudze „Moje Konto Lidl”.


1.3.1. Aplikacja Lidl Plus jest dostępna w sklepach Google Play, App Store, AppGallery. Regulamin Aplikacji dostępny jest z poziomu Aplikacji (Więcej -> Informacje prawne -> Warunki korzystania) oraz znajduje się na stronie https://www.lidl.pl/lidl-plus/informacje-prawne/regulamin-aplikacji-mobilnej-i-uslugi-moje-konto-lidl.


1.3.2. Regulamin usługi „Moje Konto Lidl” jest dostępny z poziomu Aplikacji oraz na stronie pod adresem https://www.lidl.pl/c/regulamin-uslugi-moje-konto-lidl/s10000907.


1.3.3. Polityka prywatności Aplikacji dostępna jest z poziomu Aplikacji (Więcej -> Informacje prawne -> Ochrona danych) oraz znajduje się na stronie https://www.lidl.pl/lidl-plus/informacje-prawne/polityka-prywatnosci.


1.3.4. Szczegółowe informacje dotyczące Aplikacji są dostępne na stronie https://www.lidl.pl/lidl-plus.


1.4. Uczestnikiem Programu („Uczestnik”) może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która:


(i) jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego w zakresie dokonywania zakupów w sklepach stacjonarnych Lidl w Polsce (prowadzonych przez Lidl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa; wyszukiwarka sklepów znajduje się na stronie internetowej https://www.lidl.pl/informacje-dla-klienta/znajdz-sklep dalej jako „Sklepy Lidl”) i korzystania z Aplikacji oraz


(ii) posiada Aplikację oraz Moje Konto Lidl.


1.5. Program rozpoczyna się w dniu 1 września 2020 r. i ma charakter cykliczny. O okresie trwania Programu Użytkownik informowany jest poprzez komunikat w Aplikacji.


1.6. O zakończeniu Programu Uczestnicy zostaną powiadomieni co najmniej 2 tygodnie wcześniej, przy czym Program zakończy się w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego następującego po upływie ww. dwutygodniowego okresu. Zawiadomienie o zakończeniu Programu nastąpi poprzez: (i) komunikaty w Aplikacji; lub (ii) komunikaty na stronie internetowej https://www.lidl.pl/lidl-plus/kupon-plus. Zakończenie Programu nie będzie naruszać ani pozbawiać Uczestników ich praw nabytych.


1.7. Uczestnik Programu jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem.. Regulamin dostępny jest z poziomu Aplikacji („Start” -> „Więcej informacji” (nad paskiem postępu) -> „Więcej informacji” (w sekcji Kupon Plus) -> nastąpi otwarcie strony internetowej Kupon Plus https://www.lidl.pl/lidl-plus/kupon-plus z regulaminem w postaci pliku PDF (możliwego do pobrania na urządzenie Uczestnika).

2.1. W okresie trwania Programu, Organizator umieszcza w Aplikacji informacje o możliwych uzyskania przez Uczestników kuponów przyznających im określone korzyści w Sklepach Lidl w Polsce („Kupon”), które Uczestnik może wykorzystać na zasadach i warunkach Regulaminu. Korzyść, jaką Uczestnik uzyskuje dzięki danemu Kuponowi, jest znana Uczestnikowi jeszcze przed aktywowaniem Kuponu. Korzyść jest wskazana w opisie danego Kuponu w Aplikacji.

2.2. Uzyskanie oraz wykorzystanie Kuponu przez Uczestnika podlega następującym warunkom:


(i) Uczestnik musi zrealizować zakupy w Sklepie Lidl w określonej kwocie wskazanej w sekcji „Kupon Plus” (po kliknięciu „Więcej informacji” nad paskiem postępu w sekcji „Start” w Aplikacji) w części „Dostępne kupony”. Zakupy te mogą być zrealizowane jednorazowo (na skutek jednej transakcji) lub stopniowo (w formie kilku transakcji w Sklepach Lidl; oraz


(ii) Organizator musi przypisać zakupy dokonane przez Uczestnika do Kuponu w toku procesu jego uzyskiwania i w terminie na jego uzyskanie, stosownie do szczegółowych postanowień punktów 2.5 oraz 3. W ramach jednej transakcji można uzyskać więcej niż jeden Kupon, o ile w danym czasie w Aplikacji więcej niż jeden Kupon jest dostępny dla Uczestnika.


Kupon zostaje aktywowany po zrealizowaniu warunków, o których mowa w punktach (i) i (ii) powyżej, oraz po wybraniu opcji „Aktywuj” na Kuponie przez Uczestnika.


2.3. Do kwoty zakupów dokonanych przez Uczestnika w Sklepach Lidl nie wlicza się:


2.3.1. cen produktów, o których mowa w punkcie 4.1; oraz


2.3.2. cen produktów, które Uczestnik zwrócił na podstawie „Zasad zwrotu artykułów przemysłowych” obowiązujących w Sklepach Lidl ( https://www.lidl.pl/informacje-dla-klienta/informacje-prawne/zasady-zwrotu-artykulow-przemyslowych) lub na podstawie punktu IX regulaminu Aplikacji.


2.4. Kupony mogą być uzyskane, aktywowane i wykorzystane do końca miesiąca kalendarzowego, którego dotyczą. Informacje o terminie aktywacji Kuponu oraz o postępie czasowym do jego aktywacji („pasek postępu”), znajdują się w Aplikacji w sekcji „Kupon Plus” (po kliknięciu „Więcej informacji” nad paskiem postępu w sekcji „Start” w Aplikacji).


2.5. Organizator przypisuje wydatkowane przez Uczestnika kwoty do uzyskiwanego przez Uczestnika Kuponu w terminie do 48 godzin od chwili dokonania zakupów. W związku z tym Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że dokonanie zakupów w ostatnich 48 godzinach danego miesiąca kalendarzowego może spowodować, że przypisanie przez Organizatora dokonanego przez Uczestnika wydatku do Kuponu w toku procesu jego uzyskiwania może nie zostać zrealizowane w terminie do końca miesiąca kalendarzowego, w którym Uczestnik dokonał zakupów. W takim przypadku, ww. wydatek zostanie przypisany dopiero do nowego Kuponu w następnym miesiącu kalendarzowym, w którym Kupony będą możliwe do uzyskania. W takim przypadku kwota zakupów jako nieprzypisana w danym miesiącu kalendarzowym do Kuponu w toku procesu jego uzyskiwania, nie posłuży do jego uzyskania. Z tych powodów Organizator zaleca, aby Uczestnik – chcąc uzyskać dany Kupon w danym miesiącu kalendarzowym – dokonywał zakupów z odpowiednim wyprzedzeniem, tj. większym niż termin 48 godzin do końca danego miesiąca kalendarzowego.


2.6. Uzyskanie niektórych Kuponów może wymagać uprzedniego uzyskania innego Kuponu (np. w sytuacji narastających progów kwotowych). Warunki uzyskania takich Kuponów są zawsze wskazane w Aplikacji, po kliknięciu „Więcej informacji” (nad paskiem postępu), w części „Dostępne kupony”.


2.7. Kupon, do momentu jego aktywowania przez Uczestnika poprzez użycie opcji „Aktywuj” dostępnej na danym Kuponie, uzyskiwany jest warunkowo, tj. pod warunkiem, że Uczestnik nie dokona zwrotu produktów, które posłużyły do uzyskania Kuponu w oparciu o „Zasady zwrotu artykułów przemysłowych” obowiązujące w Sklepach LIDL ( https://www.lidl.pl/informacje-dla-klienta/informacje-prawne/zasady-zwrotu-artykulow-przemyslowych) lub na podstawie punktu VII regulaminu Aplikacji. W tym zakresie zastosowanie znajdują postanowienia punktów 3.1 i 3.2 poniżej.


2.8. Wartość Kuponu ani korzyści, których on dotyczy nie jest uwzględniana na potrzeby procesu uzyskiwania innego (następnego) Kuponu, tj. nie powoduje zwiększenia postępu w procesie uzyskiwania innego Kuponu. Na potrzeby uzyskiwania danego Kuponu uwzględniane są jedynie rzeczywiście zapłacone kwoty (tj. po zastosowaniu rabatów i innych korzyści, w tym wynikających z Kuponów).


2.9. Uzyskiwanie danego Kuponu następuje automatycznie, tj. po spełnieniu warunków jego uzyskania, z zastrzeżeniem punktu 2.5 powyżej.


2.10. Kupon może zostać wykorzystany przez Użytkownika w Sklepie Lidl od razu po jego uzyskaniu i aktywowaniu.


2.11. Uzyskany Kupon ważny jest przez 7 dni po dniu jego uzyskania. Po upływie tego terminu Kupon wygasa i Uczestnik traci możliwość jego wykorzystania.


2.12. W celu wykorzystania Kuponu i otrzymania korzyści, Uczestnik:


a) podczas zakupów w Sklepach LIDL, przed dokonaniem płatności, uruchamia w Aplikacji sekcję „Kupon w aplikacji” i wybiera jeden z uzyskanych Kuponów;


b) aktywuje wybrany Kupon (poprzez użycie opcji „Aktywuj” dostępnej na danym Kuponie);


c) okazuje aktywowany Kupon kasjerowi i umożliwia kasjerowi zeskanowanie odpowiedniego kodu QR z Aplikacji;


d) dokonuje płatności za zakupy przy wykorzystaniu aktywowanego Kuponu.


2.13. Poszczególne Kupony mogą być uzyskane i zrealizowane przez Uczestnika tylko jeden raz, nawet jeśli Uczestnik kilkukrotnie zrealizowałby warunki do ich uzyskania (z zastrzeżeniem postanowień punktu 3.3).


2.14. Niezależnie od liczby zainstalowanych przez Uczestnika Aplikacji oraz posiadanych przez niego kont w usłudze Moje Konto Lidl, Uczestnik , może uzyskać i wykorzystać łącznie tylko trzy różne Kupony w danym miesiącu kalendarzowym.


2.15. Kwoty zakupów z danego miesiąca kalendarzowego (z zastrzeżeniem postanowień punktu 2.5) nie przechodzą na następny miesiąc kalendarzowy i nie mogą być naliczone na poczet Kuponów możliwych do uzyskania w następnym miesiącu kalendarzowym.


2.16. Jeśli w danym miesiącu Uczestnik nie dokonał zakupów w kwocie uprawniającej do uzyskania danego Kuponu, nie uzyskuje Kuponu i nie nabywa prawa do wykorzystania związanej z nim korzyści. Kupon nie może być uzyskany w części.


2.17. Kupony nie uprawnia do: (i) wypłaty kwoty wynikającej z Kuponu w formie gotówki; (ii) przelewu na rachunek bankowy Uczestnika lub osoby trzeciej kwoty wskazanej na Kuponie; (iii) wymiany kwoty wskazanej na Kuponie na kartę prezentową lub podarunkową wydawaną przez Organizatora lub przez Lidl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, w tym na Kartę Lidl, o której mowa na stronie https://www.lidl.pl/informacje-dla-klienta/loterie-konkursy-i-promocje/karta-lidl.


2.18. Uczestnik Programu nie może przenieść Kuponu ani prawa do jego wykorzystania na osoby trzecie.

3.1. Jeżeli w danym miesiącu kalendarzowym Uczestnik dokona zwrotu na rzecz sprzedawcy (Lidl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa) jakiegokolwiek produktu nabytego z użyciem Aplikacji, innego niż produkt, o którym mowa w punkcie 4.1 wówczas równowartość kwoty zwróconego produktu pomniejsza postęp w uzyskiwaniu Kuponu (Kuponów) w Aplikacji w danym miesiącu kalendarzowym, tj. (równowartość kwoty zwracanego towaru jest odejmowana od wskazanego na pasku postępu Kuponu (Kuponów) w procesie jego (ich) uzyskiwania w danym miesiącu kalendarzowym, nawet jeśli dany Kupon (Kupony), którego (których) to dotyczy, został(y) już przez Uczestnika uzyskany (uzyskane).


3.2. Zwrot produktu (produktów) sprzedawcy skutkujący obniżeniem wskazania na pasku postępu w uzyskiwaniu danego Kuponu poniżej progu jego uzyskania, skutkuje utratą przez Uczestnika tego Kuponu, chyba że dany Kupon: (i) został uprzednio aktywowany (poprzez użycie opcji „Aktywuj” dostępnej na danym Kuponie); lub też (ii) został uprzednio wykorzystany przy dokonywaniu zapłaty w Sklepie Lidl (użyty). W każdym takim przypadku nadal jednak nastąpi pomniejszenie wskazania na pasku postępu w procesie uzyskiwania innych Kuponu (Kuponów) w danym miesiącu kalendarzowym, zgodnie z postanowieniami punktu 3.1.


3.3. Ponowne uzyskanie Kuponu możliwe jest wyłącznie w sytuacji, gdy Uczestnik po utracie Kuponu, a przed upływem terminu jego pierwotnej ważności (zgodnie z punktem 2.11), ponownie spełni wszystkie warunki jego uzyskania, w szczególności osiągnie wskazanie paska postępu skutkujące uzyskaniem tego Kuponu.


3.4. Niezależnie od postanowień punktów 3.1-3.3, Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania Uczestnikowi możliwości uzyskiwania Kuponów (w tym postępu w uzyskiwaniu Kuponów) przez okres do 30 dni począwszy od kolejnego miesiąca kalendarzowego , gdy Uczestnik dokona więcej niż 20 (dwadzieścia) zwrotów produktów zakupionych w Sklepach Lidl. Przez jeden zwrot rozumie się jednorazowy zwrot produktów kupionych w danym Sklepie Lidl w ramach pojedynczej transakcji udokumentowanej pojedynczym paragonem (fakturą), bez względu na liczbę zwracanych wówczas produktów. Z zastrzeżeniem postanowień punktu 3.2, zablokowanie Uczestnikowi możliwości uzyskiwania Kuponów nie pozbawienia Uczestnika Kuponów, które zostały przez niego uzyskane ani możliwości ich aktywowania i wykorzystania.


3.5. W przypadku dokonania zwrotu produktu, przy zakupie którego Uczestnik skorzystał z danego Kuponu Uczestnik otrzyma wyłącznie zwrot rzeczywiście uiszczonej ceny, tj. ceny regularnej pomniejszonej o korzyść (upust) wynikającą z wykorzystania Kuponu.

4.1. Z Programu wyłączone są następujące produkty:


4.1.1. napoje alkoholowe w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w tym piwa;


4.1.2. wyroby tytoniowe, papierosy elektroniczne, pojemniki zapasowe oraz ich części, jak również rekwizyty tytoniowe w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych;


4.1.3. produkty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. prawo farmaceutyczne;


4.1.4. preparaty do początkowego żywienia niemowląt oraz przedmioty służących do karmienia piersią w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.


4.2. Zakup produktów wskazanych w punkcie 4.1 nie jest zaliczany na poczet kwoty, której wydatkowanie na zakupy dokonane w Sklepach Lidl służy do uzyskania danego Kuponu.

5.1. Reklamacje dotyczące Programu mogą być zgłaszane Organizatorowi na zasadach składania reklamacji dotyczących Aplikacji. Szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć:


(i) w regulaminie Aplikacji dostępnym z poziomu Aplikacji; oraz


(ii) na stronie internetowej https://www.lidl.pl/lidl-plus/informacje-prawne/regulamin-aplikacji-mobilnej-i-uslugi-moje-konto-lidl (sekcja X „Postępowanie reklamacyjne”).


5.2. Reklamacje dotyczące produktów zakupionych w Sklepach Lidl należy kierować do Lidl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa. Regulamin procedury reklamacyjnej w sklepach stacjonarnych Lidl jest dostępny: (i) w każdym sklepie stacjonarnym Lidl; oraz (ii) na stronie https://www.lidl.pl/informacje-dla-klienta/informacje-prawne/regulamin-procedury-reklamacyjnej-w-sklepach-stacjonarnych-lidl.

6.1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, tj. Lidl Stiftung & Co. K, którego dane znajdują się w punkcie 1.2 powyżej.


6.2. Regulacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych (Polityka prywatności) znajdują się w Aplikacji (Więcej -> Informacje prawne -> Ochrona danych) oraz dostępne są na stronie https://www.lidl.pl/lidl-plus/informacje-prawne/polityka-prywatnosci.

7.1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu. Regulamin Usługi może ulec zmianie w przypadku:

  • zmiany obowiązujących przepisów prawa, które bezpośrednio wpływają na Regulamin lub Program;
  • zmiany lub wprowadzenia nowych funkcjonalności Programu, z zastrzeżeniem, że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do zmienionych lub nowowprowadzonych funkcjonalności;
  • zmiany w zakresie działalności prowadzonej w związku z Programem, z zastrzeżeniem, że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do nowego zakresu działalności;
  • zmiany danych Organizatora lub danych kontaktowych.


Zmiana Regulaminu może być dokonywana tylko ze skutkiem na przyszłość i nie będzie naruszać praw nabytych przez Użytkowników przed dokonaniem jego zmiany.


Organizator poinformuje Uczestników o zmianie Regulaminu, dacie wejścia w życie zmienionego Regulaminu wraz z treścią zmienionego Regulaminu poprzez:


(i) umieszczenie w Aplikacji stosownej informacji w tym zakresie; oraz


(ii) komunikat na stronie internetowej https://www.lidl.pl/lidl-plus/kupon-plus


Zmiana Regulaminu wejdzie w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia udostępnienia Uczestnikom informacji o zmianie Regulaminu.


Do wszystkich Kuponów, których uzyskanie rozpocznie się od dnia wejścia w życie zmienionego Regulaminu, zastosowanie znajduje zmieniony Regulamin. Użytkownik, który nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu powinien zaprzestać korzystania z Programu, w tym dalszego uzyskiwania i wykorzystywania Kuponów.


7.2. Regulamin podlega przepisom prawa polskiego.

Regulamin Programu Kupon Plus stan na 15.02.2023

Do przeglądania pliku PDF potrzebny jest czytnik Adobe Acrobat Reader.