Ta przeglądarka nie jest przez nas wspierana!
       Aby wyświetlić stronę poprawnie, użyj jednej z następujących przeglądarek:Uwaga!Jeśli będziesz kontynuować za pomocą tej przeglądarki, Twoje zakupy mogą się nie udać :(

       REGULAMIN PROGRAMU

       „Kupon Plus”

       1.1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady prowadzenia programu pod nazwą „Kupon Plus”, zwanego dalej „Programem”.


       1.2. Organizatorem Programu jest Lidl Stiftung & Co. KG z siedzibą w Neckarsulm w Niemczech, adres: Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, adres poczty elektronicznej: [kontakt@lidl.pl], USt-IdNr.: DE145803808 („Organizator”).


       1.3. Udział w Programie jest dobrowolny. Uczestnictwo w Programie wymaga zainstalowania, zarejestrowania i korzystania przez Uczestnika, na jego urządzeniu (smartfonie), z aplikacji mobilnej Lidl Plus („Aplikacja”). Aplikacja jest dostępna w sklepach Google Play, App Store, Windows Store. Regulamin Aplikacji dostępny jest z poziomu Aplikacji (Więcej -> Informacje prawne -> Warunki korzystania) oraz znajduje się na stronie Regulamin aplikacji mobilnej Lidl Plus. Polityka prywatności Aplikacji dostępna jest z poziomu Aplikacji (Więcej -> Informacje prawne -> Ochrona danych) oraz znajduje się na stronie Polityka prywatności Lidl Plus. Szczegółowe informacje dotyczące Aplikacji są dostępne na stronie Lidl Plus. Uczestnictwo w Programie wymaga również dokonania rejestracji „Mojego Konta Lidl”, o którym mowa w regulaminie usługi „Moje Konto Lidl” dostępnym z poziomu Aplikacji oraz na stronie internetowej Regulamin usługi "Moje Konto Lidl", które jest zakładane w szczególności podczas rejestracji Aplikacji („Moje Konto Lidl”).


       1.4. Uczestnikiem Programu („Uczestnik”) może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która (i) jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego w zakresie dokonywania zakupów w sklepach stacjonarnych LIDL w Polsce (prowadzonych przez Lidl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa; wyszukiwarka sklepów znajduje się na stronie internetowej https://www.lidl.pl dalej jako „Sklepy Lidl”) i korzystania z Aplikacji oraz (ii) posiada Aplikację oraz Moje Konto Lidl.


       1.5. Program rozpoczyna się w dniu 1 września 2020 r. W toku Programu Organizator będzie udostępniał możliwość uzyskania Kuponów.


       1.6. O zakończeniu Programu Uczestnicy zostaną powiadomieni z wyprzedzeniem co najmniej dwóch tygodni, przy czym Program będzie się kończył w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego następującego po upływie ww. dwutygodniowego okresu. Zawiadomienie nastąpi poprzez: (i) komunikaty w Aplikacji; oraz (ii) komunikaty na stronie internetowej Kupon Plus. Zakończenie Programu nie będzie naruszać ani pozbawiać Uczestników ich praw nabytych.


       1.7. Uczestnik Programu powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Regulamin dostępny jest z poziomu Aplikacji poprzez Sekcja „Start” -> „Więcej informacji” (nad paskiem postępu) -> „Więcej informacji” (w sekcji Kupon Plus) -> nastąpi otwarcie strony internetowej Kupon Plus z regulaminem w postaci pliku PDF (możliwego do pobrania na urządzenie Uczestnika).

       2.1. W Aplikacji, w okresie trwania Programu, z początkiem danego miesiąca kalendarzowego, Organizator umieszczać może informacje o możliwych do uzyskania kuponach przyznających określone korzyści w Sklepach Lidl w Polsce, które możliwe będą do wykorzystania przez Uczestnika na zasadach i warunkach Regulaminu („Kupon” lub „Kupony”). Korzyść, jaką daje dany Kupon (tj. po jego uzyskaniu i aktywowaniu, na skutek jego wykorzystania) wskazana jest najpierw w informacji o danym Kuponie (tj. przed jego uzyskaniem), a następie (tj. po jego uzyskaniu) w opisie danego Kuponu i od samego początku jest jawna dla Uczestników. Przykładowe korzyści to: Borówka amerykańska opakowanie 500 g z rabatem -50% (maksymalnie 3 opakowania).


       2.2. Uzyskanie danego Kuponu wymaga (i) wydania przez Uczestnika na zakupy w Sklepach Lidl kwot wskazanych w sekcji „Kupon Plus” (po kliknięciu „Więcej informacji” nad paskiem postępu w sekcji „Start” w Aplikacji) w części „Dostępne kupony”, na skutek jednej lub kilku transakcji (zakupów) w Sklepach LIDL; oraz (ii) przypisania przez Organizatora dokonanego przez Uczestnika wydatku do Kuponu w toku procesu jego uzyskiwania w terminie na jego uzyskanie, stosownie do postanowień punktów 2.5 oraz 3. W ramach jednej transakcji można uzyskać więcej niż 1 Kupon, o ile w danym czasie w Aplikacji więcej niż 1 Kupon jest dostępny dla Uczestnika.


       2.3. Kwota odpowiadająca łącznej cenie za zakupy dokonane przez Uczestnika w Sklepach LIDL, z wyłączeniem produktów, o których mowa w punkcie 4.1 oraz produktów, które Uczestnik zwrócił na podstawie „Zasad zwrotu artykułów przemysłowych” obowiązujących w Sklepach LIDL (https://www.lidl.pl/informacje-dla-klienta/informacje-prawne/zasady-zwrotu-artykulow-przemyslowych) lub na podstawie punktu VII regulaminu Aplikacji, stosownie do postanowień punktu 3, zaliczana będzie na poczet kwoty, której wydatkowanie na zakupy w Sklepach LIDL jest niezbędne do uzyskania danego Kuponu.


       2.4. Kupony możliwe są do uzyskania wyłącznie w okresie do końca miesiąca kalendarzowego, którego dotyczą. Informacje o terminie na uzyskanie Kuponów oraz o postępie w ich uzyskiwaniu („pasek postępu”), znajdują się w sekcji „Kupon Plus” w Aplikacji (po kliknięciu „Więcej informacji” nad paskiem postępu w sekcji „Start” w Aplikacji).


       2.5. Organizator przypisuje wydatkowane przez Uczestnika kwoty do uzyskiwanego przez Uczestnika Kuponu w terminie do 48 godzin od chwili dokonania zakupów. W związku z tym Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że dokonanie zakupów w ostatnich 48 godzinach danego miesiąca kalendarzowego może spowodować, że przypisanie przez Organizatora dokonanego przez Uczestnika wydatku do Kuponu w toku procesu jego uzyskiwania może nie zostać zrealizowane w terminie do końca miesiąca kalendarzowego, w którym Uczestnik dokonał zakupów. W takim przypadku, ww. wydatek zostanie przypisany dopiero do nowego Kuponu w następnym miesiącu kalendarzowym, w którym Kupony będą możliwe do uzyskania. W takim przypadku kwota zakupów, jako nieprzypisana w danym miesiącu kalendarzowym do Kuponu w toku procesu jego uzyskiwania, nie posłuży do jego uzyskania. Z tych powodów Organizator zaleca, aby Uczestnik – chcąc uzyskać dany Kupon w danym miesiącu kalendarzowym – dokonywał zakupów z odpowiednim wyprzedzeniem, tj. większym niż termin 48 godzin do końca danego miesiąca kalendarzowego.


       2.6. Uzyskanie określonych Kuponów może wymagać uprzedniego uzyskania wcześniejszego Kuponu, np. w przypadku kolejnych Kuponów, których poszczególne progi to kolejno: 300 zł, 600 zł (kolejne 300 zł) oraz 900 zł (kolejne 300 zł). Organizator może wyznaczać inne progi. Warunki uzyskania danego Kuponu są wskazane w Aplikacji, po kliknięciu „Więcej informacji” (nad paskiem postępu), w części „Dostępne kupony”.


       2.7. Kupon [– do momentu jego aktywowania przez Uczestnika (poprzez użycie opcji „Aktywuj” dostępnej na danym Kuponie)] – uzyskiwany jest warunkowo, tj. pod warunkiem, że Uczestnik w zakresie produktów, których cena została użyta do zwiększenia postępu w odblokowywaniu Kuponu, tj. zwiększeniem wskazania na pasku postępu, nie dokona następnie zwrotu tych produktów w oparciu o „Zasady zwrotu artykułów przemysłowych” obowiązujące w Sklepach LIDL (https://www.lidl.pl/informacje-dla-klienta/informacje-prawne/zasady-zwrotu-artykulow-przemyslowych) lub na podstawie punktu VII regulaminu Aplikacji.


       2.8. Wartość Kuponu ani korzyści, których on dotyczy, w tym na skutek wykorzystania Kuponu, nie jest uwzględniana na potrzeby procesu uzyskiwania innego (następnego) Kuponu. W szczególności wartość Kuponu ani korzyści, których on dotyczy, nie powoduje zwiększenia postępu w procesie uzyskiwania innego Kuponu. Na potrzeby uzyskiwania danego Kuponu uwzględniane są jedynie rzeczywiście zapłacone kwoty (tj. po zastosowaniu rabatów i innych korzyści, w tym wynikających z Kuponów).


       2.9. Uzyskiwanie danego Kuponu następuje automatycznie, tj. po spełnieniu warunków jego uzyskania.


       2.10. Kupon może zostać wykorzystany (użyty) od razu po jego uzyskaniu.


       2.11. Uzyskany Kupon ważny jest przez 7 pełnych dni po dniu jego uzyskania. Po upływie tego terminu Kupon wygasa i nie ma możliwości wykorzystania Kuponu.


       2.12. W celu wykorzystania Kuponu Uczestnik – podczas dokonywania zakupów w Sklepach LIDL po uruchomieniu Aplikacji, z sekcji „Kupony w aplikacji”, wybiera jeden z dostępnych, uzyskanych Kuponów, aktywuje go (poprzez użycie opcji „Aktywuj” dostępnej na danym Kuponie), okazuje włączoną aplikację kasjerowi przy kasie przed dokonaniem płatności za zakupy i umożliwia kasjerowi zeskanowanie odpowiedniego kodu QR z Aplikacji oraz następnie może dokonać płatności za zakupy przy wykorzystaniu ww. Kuponu, tj. przy naliczeniu (zastosowaniu) wynikającej z Kuponu korzyści. Kod QR wyświetlany jest w Aplikacji po użyciu opcji „Karta Lidl Plus”.


       2.13. Poszczególne Kupony mogą być uzyskane przez danego Uczestnika tylko jeden raz, nawet jeśli Uczestnik kilkukrotnie zrealizowałby warunki do ich uzyskania (z zastrzeżeniem postanowień punktu 3.3). Kupon jest jednorazowy i może być wykorzystany tylko jeden raz. Jeden Uczestnik, bez względu na liczbę zainstalowanych Aplikacji, jak również bez względu na liczbę posiadanych przez niego kont Moje Konto Lidl, w danym miesiącu kalendarzowym może uzyskać i wykorzystać łącznie tylko trzy różne Kupony.


       2.14. Kwoty zakupów z danego miesiąca kalendarzowego, z zastrzeżeniem postanowień punktu 2.5, nie przechodzą na następny miesiąc kalendarzowy ani na Kupony dostępne do uzyskania w następnym miesiącu kalendarzowym.


       2.15. Jeśli w danym miesiącu Uczestnik nie wydatkował w ww. sposób kwot uprawniających do uzyskania Kuponu (danego Kuponu), nie uzyskuje Kuponu i nie nabywa prawa do wykorzystania związanej z nim korzyści. Kupon nie może być uzyskany w części.


       2.16. Kupony nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną ani na nagrody innego rodzaju. Kupon nie uprawnia do: (i) wypłaty kwoty wynikającej z Kuponu w formie gotówki; ani (ii) przelewu wskazanej na Kuponie kwoty na rachunek bankowy Uczestnika lub osoby trzeciej, na karty Uczestnika lub osoby trzeciej, na karty prezentowe ani podarunkowe wydawane przez Organizatora lub przez Lidl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, w tym na Kartę Lidl, o której mowa na stronie Karta Lidl.


       2.17. Uczestnik Programu nie może przenieść Kuponu ani prawa do jego wykorzystania na osoby trzecie.

       3.1. Jeżeli w danym miesiącu kalendarzowym Uczestnik dokona zwrotu jakiegokolwiek produktu nabytego z użyciem Aplikacji, innego niż produktów, o których mowa w punkcie 4.1, tj. dokona zwrotu produktu na rzecz sprzedawcy (Lidl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa) za zwrotem ceny jego zakupu, wówczas równowartość zwróconej ceny zakupu takiego produktu pomniejsza postęp w uzyskiwaniu Kuponu (Kuponów) w danym miesiącu kalendarzowym, tj. zwrócona cena jest odejmowana od wskazania na pasku postępu Kuponu (Kuponów) w procesie jego (ich) uzyskiwania w danym miesiącu kalendarzowym, nawet jeśli dany Kupon (Kupony), którego (których) to dotyczy, został(y) już przez Uczestnika uzyskany (uzyskane).


       3.2. Zwrot produktu (produktów) sprzedawcy, tj. zwrot produktu (produktów) na rzecz sprzedawcy za zwrotem ceny jego zakupu, który skutkowałby obniżeniem wskazania na pasku postępu w uzyskiwaniu danego Kuponu poniżej progu jego uzyskania, skutkuje utratą przez Uczestnika uzyskanego Kuponu, chyba że dany Kupon: (i) został uprzednio aktywowany (poprzez użycie opcji „Aktywuj” dostępnej na danym Kuponie); lub też (ii) został uprzednio wykorzystany (użyty). W każdym takim przypadku nadal jednak nastąpi pomniejszenie wskazania na pasku postępu w procesie uzyskiwania Kuponu (Kuponów), zgodnie z postanowieniami punktu 3.1.


       3.3. Ponowne uzyskanie Kuponu możliwe jest wyłącznie w sytuacji, w której Uczestnik po utracie Kuponu, a przed upływem terminu jego pierwotnej ważności (zgodnie z punktem 2.11), ponownie spełni wszystkie warunki jego uzyskania, w szczególności osiągnie wskazanie paska postępu skutkujące uzyskaniem tego Kuponu. W takim jednak przypadku ponownie (na nowo) uzyskany Kupon ważny będzie jedynie do upływem terminu jego pierwotnej ważności (tj. zgodnie z punktem 2.11, nie zaś przez termin liczony na nowo). W innych przypadkach ponowne uzyskanie Kuponu nie jest możliwe.


       3.4. Niezależnie od postanowień punktów 3.1-3.3, w przypadku, gdy w oparciu o „Zasady zwrotu artykułów przemysłowych” obowiązujących w sklepach stacjonarnych LIDL w Polsce (https://www.lidl.pl/informacje-dla-klienta/informacje-prawne/zasady-zwrotu-artykulow-przemyslowych) lub w oparciu o punkt VII regulaminu Aplikacji, [w danym miesiącu kalendarzowym] Uczestnik dokona co najmniej [dwudziestu] zwrotów produktów zakupionych w Sklepach Lidl, to Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania takiemu Użytkownikowi możliwości uzyskiwania Kuponów (w tym postępu w uzyskiwaniu Kuponów) przez okres [do 30 dni] począwszy od kolejnego miesiąca kalendarzowego. Z zastrzeżeniem postanowień punktu 3.2, nie powoduje to jednak pozbawienia Uczestnika Kuponów, które zostały przez niego uzyskane ani możliwości ich aktywowania i wykorzystania (użycia). Przez jeden zwrot, o którym mowa w zdaniu pierwszym, rozumie się jednorazowy zwrot produktów kupionych w danym Sklepie Lidl w ramach pojedynczej transakcji udokumentowanej pojedynczym paragonem (fakturą), bez względu na liczbę zwracanych wówczas produktów.


       3.5. W przypadku dokonania zwrotu produktu, przy zakupie którego Uczestnik skorzystał z korzyści wynikającej z danego Kuponu (o ile zwrot takiego produktu jest dokonywany na podstawie przepisów prawa albo w wyniku skorzystania z uprawnień przyznanych przez Organizatora lub przez sprzedawcę, tj. Lidl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa), Uczestnik otrzyma wyłącznie zwrot rzeczywiście uiszczonej ceny, tj. ceny regularnej pomniejszonej o korzyść (opust) wynikającą z wykorzystania Kuponu.

       4.1. Z Programu wyłączone są następujące produkty:

       4.1.1. napoje alkoholowe w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w tym piwa;

       4.1.2. wyroby tytoniowe, papierosy elektroniczne, pojemniki zapasowe oraz ich części, jak również rekwizyty tytoniowe w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych;

       4.1.3. produkty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne;

       4.1.4. preparaty do początkowego żywienia niemowląt oraz przedmioty służących do karmienia piersią w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.


       4.2. Zakup produktów wskazanych w punkcie 4.1 nie jest zaliczany na poczet kwoty, której wydatkowanie na zakupy dokonane w Sklepach LIDL służy do uzyskania danego Kuponu.

       5.1. Reklamacje dotyczące Programu mogą być zgłaszane Organizatorowi na zasadach składania reklamacji dotyczących Aplikacji przewidzianych w regulaminie Aplikacji dostępnym z poziomu Aplikacji oraz znajduje się na stronie internetowej Regulamin aplikacji mobilnej Lidl Plus (sekcja X „Postępowanie reklamacyjne”).


       5.2. Reklamacje dotyczące lub związane z kupowanymi w Sklepach LIDL produktami, należy kierować do sprzedawcy, tj. do Lidl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, w sposób zgodny z regulaminem procedury reklamacyjnej w sklepach stacjonarnych LIDL dostępnym w sklepach stacjonarnych Lidl oraz na stronie: Regulamin procedury reklamacyjnej w sklepach stacjonarnych Lidl.

       6.1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, tj. Lidl Stiftung & Co. K, którego dane znajdują się w punkcie 1.2 powyżej.

       6.2. Regulacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych (Polityka prywatności) znajdują się w Aplikacji (Więcej -> Informacje prawne -> Ochrona danych) oraz dostępne są na stronie Polityka prywatności.

       7.1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu. Organizator poinformuje o zmianie Regulaminu poprzez: (i) umieszczenie w Aplikacji informacji o zmianie Regulaminu i dacie wejścia w życie zmienionego Regulaminu wraz z treścią zmienionego Regulaminu; oraz (ii) komunikat na stronie internetowej https://www.lidl.pl/lidl-plus/kupon-plus o zmianie Regulaminu i dacie wejścia w życie zmienionego Regulaminu wraz z treścią zmienionego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wejdzie w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia Uczestnikom informacji o zmianie regulaminu. Zmiana Regulaminu nie będzie naruszać ani pozbawiać Uczestników ich praw nabytych na podstawie Regulaminu sprzed dokonania zmiany. Do wszystkich Kuponów, których uzyskanie rozpocznie się od dnia wejścia w życie zmienionego Regulaminu, zastosowanie znajduje zmieniony Regulamin. Użytkownik, który nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu powinien zaprzestać korzystania z Programu, w tym dalszego uzyskiwania i wykorzystywania Kuponów.


       7.2. Regulamin podlega przepisom prawa polskiego.