Ta przeglądarka nie jest przez nas wspierana!
                  Aby wyświetlić stronę poprawnie, użyj jednej z następujących przeglądarek:Uwaga!Jeśli będziesz kontynuować za pomocą tej przeglądarki, Twoje zakupy mogą się nie udać :(

                  Regulamin sklepu internetowego „lidl.pl”


                  (Wersja 5.0; stan na 10.03.2022)


                  Regulamin w wersji 5.0 wchodzi w życie od dnia 10.03.2022 dla nowych użytkowników lidl.pl, dla dotychczasowych użytkowników regulamin wejdzie w życie z zachowaniem postanowień pkt. XII ust. 3 regulaminu w wersji 4.0.

                  1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania oraz realizacji zamówień towarów złożonych przez Klientów lub Użytkowników za pośrednictwem Serwisu „lidl.pl”.


                  2. Administartorem Serwisu jest spółka Lidl sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Jankowicach przy ul. Poznańskiej 48, gmina Tarnowo Podgórne (62-080), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000597711, będąca zarejestrowanym podatnikiem od towarów i usług posiadająca numer identyfikacji podatkowej: NIP 7811897358 oraz numer statystyczny: REGON 302821772.


                  3. Klient lub Użytkownik korzystający z Serwisu może kontaktować się z jego właścicielem za pośrednictwem poczty elektronicznej posiadającej adres info@lidl-sklep.pl lub pod numerem telefonu 800-012-071.


                  4. Lidl sp. z o.o. sp. k. za pośrednictwem Serwisu świadczy usługi:

                  a) zapoznania się z ofertą spożywczą oraz ofertą non-food spółki Lidl sp. z o.o. sp.k.;

                  b) sprzedaży produktów z kategorii oferty non-food;

                  c) umożliwiania zamieszczania opinii o Serwisie przez Klientów lub Użytkowników,

                  d) prowadzenia Konta Klienta.

                  1. Administrator – oznacza Lidl sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Jankowicach przy ul. Poznańskiej 48, gmina Tarnowo Podgórne (62-080), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000597711, będąca zarejestrowanym podatnikiem od towarów i usług posiadająca numer identyfikacji podatkowej: NIP 7811897358 oraz numer statystyczny: REGON 302821772


                  2. Adres e-mail – adres poczty elektronicznej Użytkownika podany przez Użytkownika w trakcie składania zamówienia lub procedury zakładania Konta lub zmieniony później w panelu „Moje Konto”.


                  3. Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych (PLN), którą Klient lub Użytkownik jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Produkt. Ceny podane w Serwisie są cenami brutto (uwzględniającymi podatek VAT). Ceny Produktów podane w Serwisie mogą różnić się od cen obowiązujących w sklepach stacjonarnych Lidl na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.


                  4. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Serwisie, umożliwiający zakładanie Konta.


                  5. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Serwisie i umożliwiający Klientowi lub Użytkownikowi złożenie Zamówienia.


                  6. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych podanych przez Użytkownika i przypisanych do Użytkownika i jego Loginu, które w połączeniu z loginem umożliwiają danemu Użytkownikowi (a) zalogowanie się i korzystanie ze Sklepu oraz (b) zakładanie Konta, które mogą być później zmienione przez danego Użytkownika.


                  7. Klient – Konsument (w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego) lub Przedsiębiorca (w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego), który posiada Konto w Serwisie oraz zawiera Umowę w ramach Serwisu.


                  8. Konto – indywidualne konto Klienta w Serwisie, za pośrednictwem którego gromadzone są dane Klienta oraz informacje podane przez Klienta, oraz informacje o dokonanych przez niego Zamówieniach.


                  9. Koszyk – element oprogramowania Serwisu, który umożliwia złożenie Zamówienia, podgląd jego danych oraz ich modyfikację.


                  10. Login – adres e-mail lub numer telefonu komórkowego Użytkownika podany podczas procedury rejestracji do Serwisu i mu przypisany, umożliwiający danemu Użytkownikowi zalogowanie się do Konta i korzystania z Serwisu.


                  11. Pliki cookie – pliki zapisywane na urządzeniu Użytkownika, podczas odwiedzin Użytkownika na stronie Serwisu, w których przechowywane są ustawienia i inne informacje używane na odwiedzanych przez niego stronach.


                  12. Polityka Prywatności – dokument określający postanowienia dot. przetwarzania danych osobowych, dostępny pod linkiem.


                  13. Produkt – dostępna w Serwisie rzecz ruchoma z kategorii oferty non-food lub usługa będąca przedmiotem Umowy między Klientem a Sprzedawcą.


                  14. Regulamin – niniejszy regulamin.


                  15. Serwis – strona internetowa lidl.pl za pomocą której administrator prowadzi sprzedaż rzeczy z oferty non-food oraz działania o charakterze informacyjnym, handlowym lub reklamowym.


                  16. Sprzedawca lub Lidl – administrator serwisu (pkt. I .2).


                  17. Umowa – umowa zawarta na odległość w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, której przedmiotem jest sprzedaż Produktu albo stosownie do jego cech, umowa o świadczenie usług lub umowa o dzieło.


                  18. Użytkownik – konsument (art. 22[1] KC) lub przedsiębiorca (art. 43[1] KC), nieposiadający Konta w Serwisie, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa.


                  19. Zamówienie – oświadczenie woli składane przez Klienta lub Użytkownika za pośrednictwem Formularza zamówienia zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, poprzedzone akceptacją treści Regulaminu, wyborem towarów oraz wyborem formy płatności.


                  20. Oferta non-food – zbiór towarów nie będących produktami spożywczymi, których nabycie jest możliwe za pośrednictwem Serwisu.


                  21. Oferta spożywcza – zbiór produktów spożywczych dostępnych w sklepach stacjonarnych Lidl, umieszczanych w Serwisie wyłącznie w celach informacyjnych i promocyjnych, których zakup za pośrednictwem Serwisu nie jest możliwy.

                  1. Rejestracja i zakładanie Konta następuje poprzez wypełnienie Formularza rejestracji przez Użytkownika. W Formularzu rejestracji niezbędne jest podanie adresu poczty elektronicznej przez Użytkownika.


                  2. Użytkownik może również podać numer telefonu komórkowego.


                  3. Założenie, rejestracja i korzystanie z Konta w Serwisie jest bezpłatne i możliwe przez czas nieoznaczony.


                  4. W ramach procedury zakładania Konta każdy Użytkownik samodzielnie ustala swoje Hasło do Konta. Wymogi co do treści Hasła przekazywane są Użytkownikowi podczas zakładania (rejestracji) Konta.


                  5. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie Loginu (adresu e-mail lub numeru telefonu komórkowego) i Hasła ustanowionego w Formularzu zakładania (rejestracji) przez Użytkownika.


                  6. Przed zakończeniem procesu zakładania Konta Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie Serwisu oraz ankiet dotyczących opinii na temat usług, w tym w formie Newslettera. Więcej informacji o Newsletterze, w tym o zasadach z jego rezygnacji można znaleźć tutaj.


                  7. Warunkiem ukończenia zakładania Konta jest oświadczenie przez Użytkownika, iż zapoznał się on z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego treść, składane podczas procesu rejestracji poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, zawierającego również oświadczenie o zapoznaniu się z Polityką Prywatności.


                  8. Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać danych potrzebnych do zalogowania się na konto Serwisu osobom nieuprawnionym. Skutki udostępnienia przez Użytkownika danych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, osobom nieuprawnionym, ponosi Użytkownik.


                  9. Użytkownik zobowiązany jest do podania przy zakładaniu Konta swoich własnych danych osobowych, a przy tym do zapewnienia prawdziwości owych danych osobowych.


                  10. Sprzedawca będzie przekazywał Klientowi informacje związane ze sprzedażą na rzecz Klienta Produktów w formie elektronicznej (mailowej) w Panelu „ Moje Konto”, chyba że inny tryb przekazywania danych informacji wynika ze szczegółowych postanowień Regulaminu albo Klient i Sprzedawca uzgodnią wspólnie inny tryb przekazywania informacji.


                  11. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyn i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto w panelu „ Moje Konto”. W przypadku usunięcia konta, wszystkie dane zostaną usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do procesu reklamacji i obsługi ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych wynikających ze zrealizowanych zamówień. Dane Klienta zawarte w księgach podatkowych Sprzedawcy oraz związanych z nimi dokumentach, będą przechowywane do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych, zgodnie z Ordynacją podatkową.

                  1. Korzystanie z Serwisu, w tym przeglądanie udostępnionego asortymentu oraz składanie Zamówień wymaga:

                  a) urządzenia końcowego, umożliwiającego wygenerowanie strony internetowej Serwisu, z dostępem do sieci Internet oraz do działającej przeglądarki internetowej,

                  b) aktywnego konta poczty elektronicznej,

                  c) włączonej obsługi Plików cookies zgodnie z informacją wynikającą z Polityki Prywatności,

                  d) zainstalowania programu FlashPlayer.


                  2. Sprzedawca informuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

                  1. Założenie Konta nie jest konieczne do złożenia Zamówienia w Serwisie.


                  2. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta lub Użytkownika oferty zawarcia Umowy sprzedaży Produktu (Produktów) będącego przedmiotem Zamówienia.


                  3. Składanie Zamówienia na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest dla Klienta lub Użytkownika. Użytkownik przy złożeniu Zamówienia w sposób opisany poniżej w ust. 4 lit. b) pkt. (3) – (6) zobowiązany jest każdorazowo podać Adres e-mail na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie


                  4. W celu złożenia Zamówienia należy:

                  a) w przypadku złożenia Zamówienia przez Użytkownika - odwiedzić Sklep i postępować zgodnie z krokami wskazanymi poniżej w lit. b) pkt. (3) – (6),

                  b) w przypadku złożenia Zamówienia przez Klienta:

                  (1) założyć Konto wprowadzając wymagane przez Sprzedawcę dane w odpowiednim polu przed złożeniem pierwszego Zamówienia, chyba że zostało już wcześniej założone,

                  (2) zalogować się do Konta,

                  (3) wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie zaznaczyć przycisk „Dodaj do koszyka” oraz „Przejdź do kasy”,

                  (4) wskazać dane do faktury oraz adres dostawy na terenie Rzeczypospolitej Polski,

                  (5) wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności,

                  (6) zaznaczyć pole „Zamawiam i płacę”,


                  5. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie, a następnie informuje o wysłaniu Zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i informacja o jego wysłaniu następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi/Użytkownikowi stosownej wiadomości elektronicznej na Adres e-mail. Zawiera ona co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego wysłaniu, potwierdzenie zawarcia Umowy oraz informację o łącznej cenie Produktu (Produktów) objętych Zamówieniem jak i o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z zawarciem Umowy.


                  6. Sprzedawca ma możliwość częściowego przyjęcia Zamówienia, gdy objęte Zamówieniem Produkty są niedostępne lub nie są dostępne w odpowiedniej liczbie. W przypadku niemożliwości realizacji złożonego Zamówienia ze względu na brak dostępności zamówionego Produktu lub braku dostępności w odpowiedniej liczbie, Zamówienie zostanie zrealizowane w odpowiedniej części. W szczególnych przypadkach ilość Produktów, jakie zakupuje Klient/Użytkownik może być ograniczona, o czym Klient/Użytkownik jest każdorazowo informowany podczas składania Zamówienia.


                  7. Ceny w Serwisie zamieszczone przy danym Produkcie stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient/Użytkownik będzie zobowiązany ponieść w związku z zawarciem Umowy, o których Klient/Użytkownik będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy i składaniu Zamówienia.


                  8. Serwis zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania cen Produktów udostępnionych w Serwisie, jednakże cena Produktu obowiązująca w chwili złożenia Zamówienia pozostaje dla Klienta/Użytkownika wiążąca. Zmiana cen nie odnosi się do Zamówień, które zostały złożone przed wprowadzeniem zmiany cen.

                  1. Szczegółowe informacje na temat akceptowalnych metod płatności znajdują się tutaj


                  2. W przypadku wyboru przez Klienta/Użytkownika płatności przelewem internetowym albo płatności kartą, Klient/Użytkownik w momencie dokonania Zamówienia obowiązany jest zapewnić środki pieniężne odpowiadające wartości złożonego Zamówienia wraz z kosztami dostawy. W razie braku zapłaty za Produkt z góry, Zamówienie nie zostanie zrealizowane.


                  3. Klient/Użytkownik akceptując Regulamin zgłasza jednocześnie żądanie wystawiania faktur dokumentujących dokonaną na jego rzecz sprzedaż.


                  4. Klient/Użytkownik wyraża zgodę na wystawianie przez Sprzedawcę paragonów/faktur elektronicznych w formie pliku pdf oraz ich wysyłanie na podany przez Klienta/Użytkownika adres poczty elektronicznej lub udostępnianie w założonym przez siebie Koncie.


                  5. Sprzedawca zapewnia możliwość dokonania zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1a Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm., dalej: u.p.t.u.). W celu ustalenia szczegółów takiej płatności, przed złożeniem zamówienia na kwotę przekraczającą 15.000 zł brutto, obejmującego towar(y), wskazane w załączniku nr 15 do u.p.t.u., Klient/Użytkownik będący podatnikiem VAT zobowiązany jest skontaktować się ze Sprzedawcą w sposób opisany w pkt. I ust. 3 Regulaminu.

                  1. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na rzecz Klientów/Użytkowników posiadających adres dostawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Sprzedawca nie prowadzi wysyłki Produktów poza granice Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawa Produktu następuje na adres wskazany w Zamówieniu.


                  2. Szczegółowe informacje na temat sposobów dostawy znajdują się tutaj. Informację o liczbie dni roboczych potrzebnych do dostawy Zamówienia zamieszczone są przy opisie Produktu w Serwisie.


                  3. W dniu wysłania Produktu do Klienta/Użytkownika przekazywana jest na Adres e-mail lub przy pomocy wiadomości SMS na numer telefonu Klienta/Użytkownika, informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.


                  4. Klient/Użytkownik obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia wad, ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient/Użytkownik ma prawo żądać od pracownika dostawcy spisania właściwego protokołu.


                  5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy z podanych terminów.

                  1. Klient/Użytkownik może w terminie 30 dni odstąpić od Umowy bez podawania jakichkolwiek przyczyn, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Klienta/Użytkownika oświadczenia przed upływem 30 dni.


                  2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy określonego powyżej rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Klientowi/Użytkownikowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej innej niż przewoźnik.


                  3. W przypadku Umowy obejmującej wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części Produktu.


                  4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być wysłane pisemnie listem zwykłym lub (poleconym) na adres wskazany w pkt I niniejszego Regulaminu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@lidl-sklep.pl lub złożone na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę tutaj.


                  5. Sprzedawca wyśle Klientowi/Użytkownikowi drogą mailową informację o otrzymaniu formularza o odstąpieniu wysłanego przez Klienta.


                  6. Skutki odstąpienia od Umowy:

                  a) w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi/Użytkownikowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta/Użytkownika o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności; Sprzedawca może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;

                  b) zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Produktu lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej,

                  c) Jeżeli Klient/Użytkownik korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi/Użytkownikowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów,

                  d) Produkt nie może zostać zwrócony w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy.


                  7. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi/Użytkownikowi w przypadku zawarcia Umowy:

                  a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

                  b) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

                  c) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

                  1. Reklamacje Produktów mogą być składane na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi. W przypadku, gdy dany Produkt jest objęty gwarancją udzieloną przez gwaranta – reklamacje mogą być kierowane na podstawie takiej gwarancji bezpośrednio do gwaranta.


                  2. Sprzedawca nie udziela gwarancji na Produkty. Produkty prezentowane w Sklepie mogą być natomiast objęte gwarancją udzieloną przez gwaranta (np. producenta lub dystrybutora). Szczegółowe warunki realizacji uprawnień z gwarancji i czas jej trwania jak i sposób złożenia reklamacji opartej na gwarancji są podane w oświadczeniu gwarancyjnym (np. karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Produktu) oraz na stronie.


                  3. Poniższe postanowienia Regulaminu określają zasady składania Sprzedawcy – na podstawie przepisów dotyczących rękojmi – reklamacji obejmujących Produkty zakupione w Serwisie.


                  4. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi/Użytkownikowi Produkt wolny od wad. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za Produkty z wadą z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.


                  5. Reklamację Produktu można zgłosić drogą elektroniczną przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego, udostępnionego przez Sprzedawcę pod adresem elektronicznym: https://obsluga-klienta.lidl.pl/SelfServicePL/s/contactsupport bądź poprzez wysłanie e-maila na następujący adres e-mailowy: info@lidl-sklep.pl. W reklamacji należy zawrzeć w szczególności zwięzły opis ujawnionej wady, okoliczności oraz datę jej wystąpienia, dane Klienta/Użytkownika składającego reklamację.


                  6. W przypadku, gdy Klient/Użytkownik składa reklamację dotycząca Produktu w oparciu o rękojmię, Klient/Użytkownik jest uprawniony do:

                  a) złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy sprzedaży w zakresie dotyczącym Produktu z wadą (tj. o zwrot ceny zapłaconej za Produkt z wadą), chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt z wadą na produkt wolny od wad albo wadę taką usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu z wadą na produkt wolny od wad lub usunięcia wady.

                  Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny Produktu z wadą wynikającej z umowy sprzedaży, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości produktu, który wady nie posiada. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu z wadą na Produkt wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu z wadą żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu z wadą do zgodności z umową sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta/Użytkownika jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Lidl.

                  b) żądania wymiany Produktu z wadą na produkt wolny od wad albo żądania usunięcia wady.

                  Sprzedawca jest zobowiązany wymienić Produkt z wadą na produkt wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Lidl może odmówić spełnienia żądania Klienta/Użytkownika, jeżeli doprowadzenie Produktu z wadą do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta/Użytkownika jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.


                  7. Jeżeli żądanie złożone przez Klienta/Użytkownika przy reklamacji dotyczy naprawy Produktu, wymiany Produktu na nowy lub obniżenia ceny Produktu ,Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta/Użytkownika niezwłocznie, nie później niż 14 dni od jej złożenia. Po bezskutecznym upływie tego terminu brak odpowiedzi Sprzedawcy na żądanie Klienta/Użytkownika poczytuje się za uznanie żądań reklamacji za uzasadnione.


                  8. Jeżeli Klient/Użytkownik w reklamacji złoży oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, Sprzedawca ustosunkuje się do tego żądania niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od jego złożenia. Jeżeli Sprzedawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w tym terminie, uważa się, że uznał reklamację.


                  9. Produkty reklamowane w ramach wskazanej procedury należy odesłać Sprzedawcy zgodnie z procedurą wskazaną na stronie internetowej Serwisu tutaj


                  10. Lidl odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada Produktu zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi/Użytkownikowi.


                  11. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, w przypadku reklamacji z tytułu rękojmi roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu z wadą na nowy Produkt przedawnia się z upływem jednego roku licząc od dnia stwierdzenia wady, przy czym bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 10 powyżej.


                  12. W terminach określonych w pkt. 11 powyżej, Klient/Użytkownik może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo o obniżeniu ceny. Jeżeli Klient/Użytkownik żądał wymiany Produktu z wadą na Produkt wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy Produktu z wadą lub usunięcia wady. Jeżeli określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności Produktu do użycia kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania Produktu Konsumentowi, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tego Produktu stwierdzone przed upływem tego terminu.


                  13. Zasady postępowania reklamacyjnego w zakresie dotyczącym działania strony internetowej Serwisu:

                  a) Sprzedawca odpowiada za należyte działanie Serwisu (w tym strony internetowej),

                  b) Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu należy zgłaszać za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie internetowej pod adresem: https://obsluga-klienta.lidl.pl/SelfServicePL/s/contactsupport lub pisemnie listem na adres Sprzedawcy podany w pkt I Regulaminu,

                  c) Użytkownik może złożyć reklamację w terminie 30 dni, licząc od dnia, w którym Użytkownik stwierdził wady lub przerwy w świadczeniu usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu. Złożenie lub brak złożenia reklamacji nie uchybia możliwości dochodzenia przez Użytkownika roszczeń wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa,

                  d) W reklamacji Użytkownik powinien podać co najmniej: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji (może być to adres mailowy, jeśli Użytkownik wybiera taki sposób porozumiewania się), rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji oraz wszystkie okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku braku w treści reklamacji danych umożliwiających właściwe rozpatrzenie reklamacji, Sprzedawca może zwrócić się do składającego reklamację o uzupełnienie danych,

                  e) Sprzedawca udzieli Użytkownikowi odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź wysłana zostanie na adres do korespondencji Użytkownika lub adres e-mail Użytkownika wskazany w treści reklamacji, ewentualnie przekazana w inny sposób uzgodniony indywidualnie z Użytkownikiem.


                  14. W przypadku odstąpienia od umowy (pkt. VIII. Regulaminu) lub złożenia reklamacji Produktu (pkt. IX. Regulaminu), zasady zwrotu znajdują się tutaj.

                  1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

                  a) http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,

                  b) http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,

                  c) http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.


                  2. Użytkownik posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

                  a) Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą,

                  b) Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.


                  3. Użytkownik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).


                  4. Użytkownik, w celu polubownego rozwiązywania sporów, może również skorzystać z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

                  Regulacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały przedstawione w Polityce prywatności na stronie internetowej lidl.pl.

                  1. Treść Regulaminu jest bezpłatnie, bez żadnych ograniczeń czasowych, udostępniona dla Klientów/Użytkowników pod https://www.lidl.pl/c/regulamin-sklepu-internetowego-lidl/s10000906.


                  2. Z zastrzeżeniem punktu 3 poniżej, Regulamin Serwisu może ulec zmianie, w szczególności w przypadku:

                  a) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Serwisu,

                  b) zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu,

                  c) zmian w funkcjonowaniu Serwisu niezbędnych do zachowania bezpieczeństwa zawieranych Umów.


                  3. O treści zmian Regulaminu każdy Klient posiadający Konto zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości wysłanej na podany przez niego – przy założeniu Konta lub zmieniony później w panelu "Moje Konto" – adres poczty elektronicznej. Poinformowanie o zmianie Regulaminu w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu. W przypadku, gdy Użytkownik zarejestrowany w Serwisie nie akceptuje nowej treści Regulaminu, może wypowiedzieć łączącą go ze Sprzedawcą umowę o świadczenie usługi prowadzenia Konta, poprzez usunięcie Konta w Serwisie. Zmiana Regulaminu skuteczna jest tylko na przyszłość. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych Klientów i nie ma wpływu na Umowy zawarte przed wejściem zmiany Regulaminu w życie. Takie same zasady stosuje się w stosunku do Użytkownika.


                  4. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i praw własności intelektualnej udostępnionych w Serwisie oraz osób trzecich, jak również do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.


                  5. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, w szczególności pkt. III ust.9 lub 10, Sprzedawca ma prawo wg własnego wyboru do zablokowania Konta aż do naprawienia uchybienia przez Użytkownika lub samodzielnego usunięcia nieprawidłowych, sprzecznych ze stanem faktycznych danych lub usunięcia Konta Użytkownika w Serwisie. Wszelkie prawa do strony internetowej Serwisu, w tym do tekstu i jej elementów graficznych, mechanizmów informatycznych, układu i innych elementów Strony, są zastrzeżone.


                  6. Klientom, którzy dokonali zakupu Produktu w Serwisie, Sprzedawca umożliwia publikację na stronie Internetowej indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi dotyczących nabytych przez nich Produktów. Rezygnacja z usługi zamieszczanie opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta na stronie internetowej. Pkt. XII ust. 4 stosuje się odpowiednio.


                  7. Z elementów strony internetowej lidl.pl można korzystać wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych .


                  8. Zabronione jest dokonywanie w jakichkolwiek celach, a w szczególności komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy, kopiowania, modyfikowania w jakikolwiek sposób strony internetowej lidl.pl w całości lub w części.


                  9. W celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych Serwis korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu.


                  10. Regulamin podlega prawu polskiemu.

                  Formularz odstąpienia od umowy

                  Do przeglądania pliku PDF potrzebny jest czytnik Adobe Acrobat Reader .

                  Regulamin sklepu internetowego „lidl.pl” (Wersja 5.0; stan na 10.03.2022)

                  Do przeglądania pliku PDF potrzebny jest czytnik Adobe Acrobat Reader .

                  Regulamin sklepu internetowego „lidl.pl” (Wersja 4.0; stan na 15.09.2021)

                  Do przeglądania pliku PDF potrzebny jest czytnik Adobe Acrobat Reader .