Dziękujemy za zainteresowanie ankietą "Twoja opinia".

W trosce o bezpieczeństwo danych osobowych naszych Klientów i zgodność z przepisami ochrony danych osobowych pragniemy zapewnić Państwu realizację praw osób, których dane dotyczą. Poniżej wyjaśniamy, w jakich sytuacjach i w jakich celach przetwarzamy Państwa dane osobowe i przedstawiamy wymagane informacje dot. przetwarzanych danych osobowych zgodnie z RODO (Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

1. Administrator danych osobowych w rozumieniu art. 4 ust. 7 RODO

Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 ust. 7 RODO jest:

W zakresie danych Klientów, którzy pozostawili swoje dane w celu kontaktu z Pracownikiem Biura Obsługi Klienta oraz Uczestników loterii:

Lidl sp. z o.o. sp. k.

ul. Poznańska 48, Jankowice

62-080 Tarnowo Podgórne

ochronadanychosobowych@lidl.pl
 

W zakresie danych Uczestników (w tym laureatów) loterii:

Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski

ul. Inżynierska 15

93-569 Łódź

ochronadanychosobowych@lidl.pl

2. Korzystanie ze strony internetowej do opiniowania sklepów

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona, i zapisywaniem ich w logach serwera. Logi obejmują: datę i godzinę danego zdarzenia oraz informację o czasie trwania dostępu do strony.

3. Ankieta dotycząca doświadczeń zakupowych Klientów

W ramach ankiety dla Klientów dotyczącej ich doświadczeń zakupowych w polu „Czy chciał(a)by Pan(i) przekazać nam coś jeszcze?” istnieje możliwość wpisania dobrowolnego komentarza. Prosimy o nie podawanie w tym miejscu żadnych danych osobowych (np. imię, nazwisko, rysopis).

Wymagamy podania numeru paragonu, aby mieć pewność, że każdy paragon użyto do udziału w badaniu wyłącznie jeden raz. Na podstawie numeru paragonu nie ma możliwości zidentyfikowania konkretnego Klienta Lidl – również wówczas, gdy dokonał płatności za zakupy za pomocą karty debetowej lub kredytowej.

4. Kontakt ze strony Biura Obsługi Klientów

Po zakończeniu ankiety mają Państwo możliwość pozostawienia swoich danych w celu kontaktu z  Pracownikiem Biura Obsługi Klienta.

Cel przetwarzania danych/podstawa prawna:

Dane Klientów, którzy podali w ankiecie swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail lub numer telefonu przetwarzane będą w celu opracowania i udzielenia odpowiedzi na Państwa zgłoszenie. Podstawę prawną stanowi Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi.

Okres przechowywania danych/kryteria ustalania okresów przechowywania danych:

Państwa dane będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji zgłoszenia.

5. Loteria

Szczegółowe postanowienia dotyczące polityki prywatności administratora danych osobowych (organizatora loterii), tj. Smolar Agencja Promocyjno - Reklamowa Robert Wojkowski z siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, znajdują się w regulaminie loterii „Loteria Lidl”.

Organizator loterii wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się  zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie RODO.

Cel przetwarzania danych/podstawa prawna:

Dane osobowe uczestników loterii (adres e-mail oraz dodatkowo w przypadku laureatów loterii: imię, nazwisko oraz adresy (ulica, numer domu, kod pocztowy i miejscowość), numer telefonu są przetwarzane przez administratora danych osobowych (organizatora loterii), tj. Smolar Agencja Promocyjno - Reklamowa Robert Wojkowski z siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym z organizacją przedmiotowej loterii, tj. ustalenia prawa danego uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych ciążących na organizatorze w związku z urządzeniem loterii. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 pkt a),pkt c),pkt f)  RODO.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w loterii.

Okres przechowywania danych/kryteria ustalania okresów przechowywania danych:

Po zakończeniu loterii dane uczestników loterii zostaną usunięte w zakresie w jakim ich przetwarzanie nie jest wymagane odrębnymi przepisami.

Organizatorem loterii jest: Smolar Agencja Promocyjno - Reklamowa z siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź.

6. Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą

Mają Państwo prawo do żądania od administratorów dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgód w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgód przed ich cofnięciem.

W celu realizacji powyższych praw prosimy o kontakt pod adresem ochronadanychosobowych@lidl.pl, a w przypadku danych osobowych przetwarzanych na potrzeby organizacji loterii o kontakt: Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski z siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź lub na adres e- mail: biuro@smolar.pl.

7. Pozostałe kwestie

W przypadku dalszych pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych:

Lidl sp. z o.o. sp. k.
Inspektor Ochrony Danych

ul. Poznańska 48, Jankowice
62-080 Tarnowo Podgórne

ochronadanychosobowych@lidl.pl
 

W przypadku dalszych pytań dotyczących danych osobowych przetwarzanych na potrzeby organizacji Loterii Lidl prosimy o kontakt:

Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski

ul. Inżynierska 15

93-569 Łódź

biuro@smolar.pl