REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ „Loteria Lidl”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Nazwa loterii – loteria jest prowadzona pod nazwą „Loteria Lidl”.

2. Nazwa organizatora loterii – Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski, ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź, www.smolar.pl.

3. Nazwa organu, który wydał zezwolenie – loteria urządzana jest na podstawie ustawy
z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz.U.2018 poz. 165) oraz zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi.

4. Definicje

4.1 Loteria promocyjna – gra losowa, w której uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe. W niniejszym regulaminie loteria promocyjna zwana jest dalej „loterią”.

4.2 Sprzedaż promocyjna – czas, w którym prowadzona jest sprzedaż związana z prowadzoną loterią. Czas sprzedaży promocyjnej zawiera się w czasie trwania loterii i dotyczy dokonywania zakupów promocyjnych oraz wypełnienia ankiety promocyjnej. Czas trwania sprzedaży promocyjnej określony jest w pkt. 7 niniejszego regulaminu.

4.3 Zakup promocyjny – każdy jednorazowy zakup dowolnych produktów dokonany w dowolnym sklepie promocyjnym w okresie trwania sprzedaży promocyjnej i udokumentowany jednym oryginałem dowodu zakupu.

Z loterii wyłączone są zakupy następujących produktów dostępnych w sklepach promocyjnych:

a) napojów alkoholowych (w tym piwo) w rozumieniu art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 ze zm.);

b) wszelkich wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych lub rekwizytów tytoniowych oraz produkty imitujące powyższe wyroby w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1446 ze zm.);

c) produktów leczniczych w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2211 ze zm.);

d) preparatów do początkowego żywienia niemowląt w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 27 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1541 ze zm.) oraz przedmiotów służących do karmienia niemowląt;

e) kart podarunkowych oraz bonów upominkowych.

W przypadku, gdy na dowodzie zakupu widnieje/widnieją jedynie produkt/produkty wyłączone z loterii taki dowód zakupu nie daje podstawy do wzięcia udział w loterii. W przypadku, gdy na dowodzie zakupu oprócz produktu/produktów wyłączonych z loterii widnieją także inne produkty taki dowód zakupu uprawnia do wzięcia udział w loterii.

Każdy jeden zakup promocyjny udokumentowany jednym dowodem zakupu uprawnia do wysłania tylko i wyłącznie jednego zgłoszenia do loterii (zgłoszenie do loterii, zgodnie z regulaminem, musi być poprzedzone wypełnieniem ankiety promocyjnej).

4.4 Ankieta promocyjna – zamieszczona na stronie internetowej loterii ankieta dotycząca oceny zakupów dokonanych w sklepie promocyjnym oraz jakości obsługi w sklepie promocyjnym. Wypełnienie ankiety promocyjnej jest warunkiem koniecznym uczestnictwa w loterii. Wypełnienie ankiety uprawnia do wzięcia udziału tylko i wyłącznie w tej loterii. Przy wypełnianiu ankiety uczestnik musi podać nr dowodu zakupu promocyjnego oraz nr sklepu promocyjnego (patrz załącznik nr 1 do regulaminu loterii).

Klienci sklepów promocyjnych mogą wypełnić ankietę i nie brać udziału w loterii.

4.5 Sklep promocyjny – dowolny sklep sieci Lidl na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w którym można dokonać zakupu promocyjnego.

4.6 Strona internetowa loterii – strona internetowa pod adresem http://www.lidl.pl/pl/Twoja_opinia.htm, na której znajduje się ankieta oraz formularz służący zgłaszaniu się do loterii (po uprzednim wypełnieniu ankiety).

4.7 Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

4.8 Dowód zakupu – oryginał paragonu lub faktury VAT potwierdzający dokonanie zakupu promocyjnego. Dowód zakupu na potrzeby loterii powinien być czytelny i oryginalny tzn. taki, który został wystawiony przez sklep promocyjny (którego nazwa i adres znajdują się na dowodzie zakupu) i który nie jest sfałszowany. Dowodem zakupu na potrzeby loterii nie jest w szczególności jego:

 • kserokopia,
 • kopia notarialnie poświadczona,
 • wtórnik,
 • odpis,
 • duplikat,
 • skan.

W razie utraty lub zniszczenia oryginału dowodu zakupu promocyjnego stwierdzającego udział w loterii, uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec organizatora.

Wizualizacja przykładowego dowodu zakupu wraz ze wskazaniem, gdzie znajduje się numer sklepu oraz numer dowodu zakupu stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

5. Zasięg loterii – loteria ma zasięg na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

6. Czas trwania loterii – loteria zaczyna się w dniu 01.03.2019 r. a kończy w dniu 20.05.2020 r., przy czym dniem zakończenia loterii jest dzień przewidziany jako ostatni na postępowanie reklamacyjne opisane w pkt. 19 regulaminu.

7. Termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży promocyjnej – sprzedaż promocyjna rozpocznie się w dniu 01.03.2019 r. a zakończy w dniu 29.02.2020 r.

8. Uczestnicy loterii – w loterii może wziąć udział każda osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki: ma ukończone 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, konsument w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i wypełniła ankietę dotyczącą oceny zakupów w sklepie sieci Lidl. W loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy: Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, spółek z grupy Lidl, w tym w szczególności Lidl sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Jankowicach sklepów promocyjnych w rozumieniu regulaminu loterii. Zakaz dotyczy także członków rodzin ww. osób. Przez „członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

9. Dane osobowe – dane osobowe uczestników loterii będą przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

10. Dostępność regulaminu – regulamin loterii jest jawny i powszechnie dostępny
w siedzibie organizatora loterii: Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa, 93-569 Łódź,
ul. Inżynierska 15, na stronie internetowej organizatora pod adresem: www.smolar.pl/Loteria-Lidl, a także na stronie internetowej loterii pod adresem: http://www.lidl.pl/pl/Twoja_opinia.htm.

ZASADY PROWADZENIA LOTERII

11.1 Każda osoba, spełniająca warunki określone w pkt. 8 regulaminu, która chce wziąć udział w loterii powinna spełnić łącznie następujące warunki:

a) dokonać zakupu promocyjnego w okresie trwania sprzedaży promocyjnej,

b) dokonać płatności za zakup promocyjny,

c) koniecznie zachować oryginał dowodu zakupu promocyjnego,

d) wypełnić ankietę promocyjną zamieszczoną na stronie internetowej loterii,

e) zgłosić się do loterii poprzez wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej loterii, zgodnie z postanowieniami pkt. 11.2 regulaminu, w terminie wskazanym w pkt. 11.10 regulaminu.

Zgłoszenie do loterii bez uprzedniego wypełnienia ankiety promocyjnej (warunek konieczny) jest nieprawidłowe i nie będzie brało udziału w loterii.

11.2 Uczestnik, który chce wziąć udział w niniejszej loterii, powinien dokonać zgłoszenia za pośrednictwem umieszczonego na stronie internetowej loterii formularza zgłoszeniowego, który będzie dostępny po wypełnieniu ankiety, poprzez podanie następujących danych i oświadczeń uczestnika:

 • podać numer dowodu zakupu (patrz załącznik nr 1 do regulaminu loterii),
 • podać adres poczty elektronicznej, tzw. adres e-mail uczestnika (w celu komunikacji z uczestnikiem w razie wygranej),
 • zaznaczyć następujące, obowiązkowe oświadczenia uczestnika:

 „Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 lat.”.
„Zapoznałem/am się z Regulaminem Loterii „Loteria Lidl” i akceptuję jego treść.”
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa przez administratorów danych osobowych: Lidl sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Jankowicach, ul. Poznańska 48, 62-080 Tarnowo Podgórne oraz Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź dla celów związanych z przeprowadzeniem i organizacją loterii promocyjnej „Loteria Lidl”. Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo dostępu do podanych przeze mnie danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo żądania ich przenoszenia oraz prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w loterii.”

11.3 Po przesłaniu zgłoszenia, uczestnik zostaje zarejestrowany w bazie loterii. Uczestnik loterii otrzyma potwierdzenie zgłoszenia oraz rejestracji w bazie zgłoszeń w loterii, poprzez wyświetlenie informacji o przyjęciu zgłoszenia na stronie internetowej loterii.

11.4 Uczestnik loterii powinien posiadać urządzenie z dostępem do internetu wyposażone w aktualną przeglądarkę internetową np.: Microsoft Edge, Chrome, Opera, Firefox, Internet Explorer lub Safari. Organizator loterii nie ponosi odpowiedzialności za działanie systemów teleinformatycznych i/lub urządzeń od organizatora niezależnych np. za indywidualną konfigurację czy legalność oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta uczestnik.

11.5 Jedna osoba oraz osoby z jednego gospodarstwa domowego (przez termin „gospodarstwo domowe” organizator rozumie ten sam adres zamieszkania, korespondencyjny lub zameldowania uczestników loterii) może w ramach całej loterii otrzymać dowolną ilość nagród miesięcznych (tj. maksymalnie w całej loterii 12 nagród miesięcznych) oraz tylko i wyłącznie 12 nagród tygodniowych w całej loterii, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 11.9 regulaminu. Dotyczy to również sytuacji, w której jedna osoba, będzie zgłaszać się podając różne adresy e-mail i zakwalifikuje się do więcej aniżeli dwunastu nagród tygodniowych w całej loterii. W takiej sytuacji, po weryfikacji danych osobowych uczestników, uczestnik taki zostanie nagrodzony dwunastoma nagrodami tygodniowymi, a kolejna nagroda tygodniowa, która by mu przypadła zostanie przekazana uczestnikowi z listy rezerwowej laureatów nagród tygodniowych.

11.6 Jednorazowy zakup promocyjny uprawnia do wysłania tylko jednego zgłoszenia udziału w loterii. Dokonanie kilku takich samych zgłoszeń na podstawie tego samego zakupu promocyjnego nie zwiększa szans uczestnika na wygraną w loterii i każde kolejne takie samo zgłoszenie będzie traktowane jako duplikat. W bazie zgłoszeń pozostanie pierwsze prawidłowe zgłoszenie. Przesłanie większej liczby numerów dowodów zakupu w jednym zgłoszeniu, traktowane jest jako jedno zgłoszenie (zgłoszeniem jest pierwszy wpisany do zgłoszenia numer dowodu zakupu).

11.7 Organizator zastrzega sobie prawo i możliwość weryfikacji, czy uczestnik spełnia warunki określone w niniejszym regulaminie. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że uczestnik loterii narusza zasady gry określone w niniejszym regulaminie lub narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W tym celu może żądać od uczestnika złożenia dodatkowych oświadczeń na piśmie, podania dodatkowych danych bądź doręczenia dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w loterii. Niespełnienie warunków wynikających z regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań po przeprowadzeniu przez organizatora postępowania wyjaśniającego, może spowodować wykluczenie danego uczestnika z loterii z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagród wymienionych w pkt. 15.1 i pkt. 15.2 regulaminu. W takim przypadku w miejsce wykluczonego uczestnika, któremu zostało przyznane prawo do nagrody, wchodzi odpowiedni uczestnik z listy rezerwowej laureatów.

11.8 Każde zgłoszenie z uwzględnieniem postanowień pkt. 11.9 regulaminu, bierze udział w losowaniu nagród tygodniowych w etapie tygodniowym, w którym zgłoszenie wpłynęło oraz w losowaniu nagrody miesięcznej w etapie miesięcznym, w którym zgłoszenie wpłynęło, z uwzględnieniem postanowień z pkt. 11.5 regulaminu.

11.9 Jedno zgłoszenie uprawnia do wygrania maksymalnie jednej nagrody, a raz wylosowane zgłoszenie zostaje usuwane z bazy do losowania i nie bierze udziału w dalszym losowaniu.

11.10 Zgłoszenia do loterii można wysyłać codziennie w terminie od godziny 00:00:00 dnia 01.03.2019 r. do godziny 23:59:59 dnia 29.02.2020 r., wyłącznie po dokonaniu zakupu promocyjnego i wypełnieniu ankiety promocyjnej.

11.11 Wszystkie zgłoszenia w loterii będą rejestrowane w centralnym komputerze z dokładnością do 0,1 sekundy. Data i godzina nadesłanego zgłoszenia muszą być późniejsza niż data i godzina umieszczona na dowodzie zakupu. W sytuacji, gdyby okazało się, iż laureat dokonał zgłoszenia zanim dokonał rzeczywistego zakupu promocyjnego, tj. data i godzina otrzymania zgłoszenia jest wcześniejsza niż data i godzina faktycznego dokonania zakupu, wynikająca z dowodu zakupu, traci on prawo do nagrody.

11.12 Udział w loterii jest dobrowolny. Uczestnik przystępując do loterii powinien zapoznać się z treścią regulaminu loterii. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w loterii. Przesłanie zgłoszenia do loterii oznacza jednoczesną akceptację przez uczestnika postanowień regulaminu.

11.13 W loterii niedozwolone są działania niezgodne z regulaminem mające na celu obejście zabezpieczeń i zasad loterii, w tym m.in.: używanie skryptów lub oprogramowania automatyzującego wysyłanie zgłoszeń czy poruszania się po stronie internetowej loterii.

LOSOWANIE

12.1 Loteria została podzielona na 52 (słownie: pięćdziesiąt dwa) etapy tygodniowe oraz 12 (słownie: dwanaście) etapów miesięcznych.

12.2 Losowania przeprowadzone będą zgodnie z harmonogramem wskazanym w pkt. 13.4 i pkt. 14.3 regulaminu w biurze organizatora w Łodzi, przy ul. Inżynierskiej 15, w godzinach od 10:00 do 14:00.

12.3 Jeżeli w danym dniu następuje kilka losowań to zawsze odbywają się one w następującej kolejności: jako pierwsze odbywa się losowanie nagród tygodniowych, a po nim losowanie nagrody miesięcznej.

12.4 Jeżeli w danym dniu następuje więcej niż jedno losowanie nagród tygodniowych, wówczas przeprowadza się je zgodnie z kolejnością wskazaną w pkt. 13.4 regulaminu.

12.5 Losowanie nagród w loterii będzie przeprowadzone przy pomocy urządzenia losującego lub ręcznie z urny. O sposobie losowania decyduje osoba lub osoby sprawujące nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii.

Niezależnie od sposobu losowania, przygotowanie losów (bazy do losowania) będzie przeprowadzone w następujący sposób: każdemu prawidłowemu zgłoszeniu w loterii będzie nadany unikatowy nr porządkowy przypisany według kryterium czasu otrzymywanych zgłoszeń. Organizator losując laureata będzie losował numer porządkowy zgłoszenia. Losowanie nagród przeprowadzone zostanie w obecności i pod nadzorem osoby lub osób sprawujący nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii.

12.5.1 Losowanie przy użyciu urządzenia losującego odbywa się za pomocą specjalnej aplikacji losującej zapewniającej losowość wyników loterii. Komputer jako urządzenie do gier losowych w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009r. (tj. Dz.U. 2018 r. poz. 165 ze zm.) jest przystosowany do ochrony praw grających i realizacji przepisów ww. ustawy. Urządzenie posiada pozytywną opinię techniczną uprawnionej jednostki badającej, jest eksploatowane przez organizatora jako podmiot posiadający zezwolenie na przeprowadzenie loterii oraz zostało zarejestrowane przez właściwego naczelnika urzędu celnego zgodnie z przepisami ww. ustawy.

12.5.2 Losowanie ręczne z urny będzie polegać na ręcznym wyciąganiu losów z urny (na chybił - trafił).

12.6 W trakcie losowania, dla każdej nagrody wylosowany zostanie dodatkowo jeden laureat rezerwowy na wypadek zajścia okoliczności opisanych w regulaminie loterii, w szczególności w pkt. 11.5, pkt. 11.7 oraz pkt. 17.4 i pkt. 17.8 regulaminu. Każda nagroda będzie miała przypisanego jednego laureata oraz jednego laureata rezerwowego.

LOSOWANIE LAUREATÓW NAGRÓD TYGODNIOWYCH

13.1 W trakcie trwania loterii odbędą się 52 (słownie: pięćdziesiąt dwa) losowania laureatów nagród tygodniowych.

13.2 W każdym etapie tygodniowym zostanie wyłonionych 20 (słownie: dwudziestu) laureatów nagród tygodniowych oraz 20 (słownie: dwudziestu) laureatów rezerwowych nagród tygodniowych.

Każde losowanie laureatów nagród tygodniowych przebiegać będzie w następujący sposób:

 • pierwsze dwadzieścia wylosowanych osób zostanie laureatami nagród tygodniowych (laureaci od nr 1 do nr 20),
 • kolejne dwadzieścia wylosowanych osób zostanie laureatami rezerwowymi nagród tygodniowych (laureaci od nr 21 do nr 40).

13.3 Laureaci rezerwowi nagród tygodniowych będą przyporządkowani do laureatów nagród tygodniowych według następującego schematu:

 • laureat rezerwowy nagrody tygodniowej nr 21, będzie rezerwą dla laureata nagrody tygodniowej nr 1,
 • laureat rezerwowy nagrody tygodniowej nr 22, będzie rezerwą dla laureata nagrody tygodniowej nr 2,
 • laureat rezerwowy nagrody tygodniowej nr 23, będzie rezerwą dla laureata nagrody tygodniowej nr 3,
 • (…)
 • laureat rezerwowy nagrody tygodniowej nr 38, będzie rezerwą dla laureata nagrody tygodniowej nr 18,
 • laureat rezerwowy nagrody tygodniowej nr 39, będzie rezerwą dla laureata nagrody tygodniowej nr 19,
 • laureat rezerwowy nagrody tygodniowej nr 40, będzie rezerwą dla laureata nagrody tygodniowej nr 20.

13.4 Losowania laureatów nagród tygodniowych odbywać się będą w następujące dni:

 • losowanie nr 1) w dniu 13.03.2019 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania pierwszego etapu tygodniowego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 01.03.2019 r. do godz. 23:59:59 dnia 10.03.2019 r.,
 • losowanie nr 2) w dniu 20.03.2019 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania drugiego etapu tygodniowego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 11.03.2019 r. do godz. 23:59:59 dnia 17.03.2019 r.,
 • losowanie nr 3) w dniu 27.03.2019 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania trzeciego etapu tygodniowego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 18.03.2019 r. do godz. 23:59:59 dnia 24.03.2019 r.,
 • losowanie nr 4) w dniu 03.04.2019 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania czwartego etapu tygodniowego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 25.03.2019 r. do godz. 23:59:59 dnia 31.03.2019 r.,
 • losowanie nr 5) w dniu 10.04.2019 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania piątego etapu tygodniowego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 01.04.2019 r. do godz. 23:59:59 dnia 07.04.2019 r.,
 • losowanie nr 6) w dniu 17.04.2019 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania szóstego etapu tygodniowego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 08.04.2019 r. do godz. 23:59:59 dnia 14.04.2019 r.,
 • losowanie nr 7) w dniu 24.04.2019 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania siódmego etapu tygodniowego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 15.04.2019 r. do godz. 23:59:59 dnia 21.04.2019 r.,
 • losowanie nr 8) w dniu 08.05.2019 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania ósmego etapu tygodniowego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 22.04.2019 r. do godz. 23:59:59 dnia 28.04.2019 r.,
 • losowanie nr 9) w dniu 08.05.2019 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania dziewiątego etapu tygodniowego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 29.04.2019 r. do godz. 23:59:59 dnia 05.05.2019 r.,
 • losowanie nr 10) w dniu 15.05.2019 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania dziesiątego etapu tygodniowego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 06.05.2019 r. do godz. 23:59:59 dnia 12.05.2019 r.,
 • losowanie nr 11) w dniu 22.05.2019 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania jedenastego etapu tygodniowego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 13.05.2019 r. do godz. 23:59:59 dnia 19.05.2019 r.,
 • losowanie nr 12) w dniu 29.05.2019 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania dwunastego etapu tygodniowego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 20.05.2019 r. do godz. 23:59:59 dnia 26.05.2019 r.,
 • losowanie nr 13) w dniu 05.06.2019 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania trzynastego etapu tygodniowego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 27.05.2019 r. do godz. 23:59:59 dnia 02.06.2019 r.,
 • losowanie nr 14) w dniu 12.06.2019 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania czternastego etapu tygodniowego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 03.06.2019 r. do godz. 23:59:59 dnia 09.06.2019 r.,
 • losowanie nr 15) w dniu 19.06.2019 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania piętnastego etapu tygodniowego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 10.06.2019 r. do godz. 23:59:59 dnia 16.06.2019 r.,
 • losowanie nr 16) w dniu 26.06.2019 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania szesnastego etapu tygodniowego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 17.06.2019 r. do godz. 23:59:59 dnia 23.06.2019 r.,
 • losowanie nr 17) w dniu 03.07.2019 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania siedemnastego etapu tygodniowego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 24.06.2019 r. do godz. 23:59:59 dnia 30.06.2019 r.,
 • losowanie nr 18) w dniu 10.07.2019 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania osiemnastego etapu tygodniowego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 01.07.2019 r. do godz. 23:59:59 dnia 07.07.2019 r.,
 • losowanie nr 19) w dniu 17.07.2019 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania dziewiętnastego etapu tygodniowego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 08.07.2019 r. do godz. 23:59:59 dnia 14.07.2019 r.,
 • losowanie nr 20) w dniu 24.07.2019 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania dwudziestego etapu tygodniowego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 15.07.2019 r. do godz. 23:59:59 dnia 21.07.2019 r.,
 • losowanie nr 21) w dniu 31.07.2019 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania dwudziestego pierwszego etapu tygodniowego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 22.07.2019 r. do godz. 23:59:59 dnia 28.07.2019 r.,
 • losowanie nr 22) w dniu 07.08.2019 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania dwudziestego drugiego etapu tygodniowego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 29.07.2019 r. do godz. 23:59:59 dnia 04.08.2019 r.,
 • losowanie nr 23) w dniu 14.08.2019 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania dwudziestego trzeciego etapu tygodniowego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 05.08.2019 r. do godz. 23:59:59 dnia 11.08.2019 r.,
 • losowanie nr 24) w dniu 21.08.2019 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania dwudziestego czwartego etapu tygodniowego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 12.08.2019 r. do godz. 23:59:59 dnia 18.08.2019 r.,
 • losowanie nr 25) w dniu 28.08.2019 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania dwudziestego piątego etapu tygodniowego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 19.08.2019 r. do godz. 23:59:59 dnia 25.08.2019 r.,
 • losowanie nr 26) w dniu 04.09.2019 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania dwudziestego szóstego etapu tygodniowego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 26.08.2019 r. do godz. 23:59:59 dnia 01.09.2019 r.,
 • losowanie nr 27) w dniu 11.09.2019 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania dwudziestego siódmego etapu tygodniowego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 02.09.2019 r. do godz. 23:59:59 dnia 08.09.2019 r.,
 • losowanie nr 28) w dniu 18.09.2019 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania dwudziestego ósmego etapu tygodniowego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 09.09.2019 r. do godz. 23:59:59 dnia 15.09.2019 r.,
 • losowanie nr 29) w dniu 25.09.2019 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania dwudziestego dziewiątego etapu tygodniowego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 16.09.2019 r. do godz. 23:59:59 dnia 22.09.2019 r.,
 • losowanie nr 30) w dniu 02.10.2019 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania trzydziestego etapu tygodniowego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 23.09.2019 r. do godz. 23:59:59 dnia 29.09.2019 r.,
 • losowanie nr 31) w dniu 09.10.2019 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania trzydziestego pierwszego etapu tygodniowego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 30.09.2019 r. do godz. 23:59:59 dnia 06.10.2019 r.,
 • losowanie nr 32) w dniu 16.10.2019 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania trzydziestego drugiego etapu tygodniowego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 07.10.2019 r. do godz. 23:59:59 dnia 13.10.2019 r.,
 • losowanie nr 33) w dniu 23.10.2019 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania trzydziestego trzeciego etapu tygodniowego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 14.10.2019 r. do godz. 23:59:59 dnia 20.10.2019 r.,
 • losowanie nr 34) w dniu 30.10.2019 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania trzydziestego czwartego etapu tygodniowego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 21.10.2019 r. do godz. 23:59:59 dnia 27.10.2019 r.,
 • losowanie nr 35) w dniu 06.11.2019 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania trzydziestego piątego etapu tygodniowego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 28.10.2019 r. do godz. 23:59:59 dnia 03.11.2019 r.,
 • losowanie nr 36) w dniu 13.11.2019 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania trzydziestego szóstego etapu tygodniowego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 04.11.2019 r. do godz. 23:59:59 dnia 10.11.2019 r.,
 • losowanie nr 37) w dniu 20.11.2019 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania trzydziestego siódmego etapu tygodniowego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 11.11.2019 r. do godz. 23:59:59 dnia 17.11.2019 r.,
 • losowanie nr 38) w dniu 27.11.2019 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania trzydziestego ósmego etapu tygodniowego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 18.11.2019 r. do godz. 23:59:59 dnia 24.11.2019 r.,
 • losowanie nr 39) w dniu 04.12.2019 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania trzydziestego dziewiątego etapu tygodniowego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 25.11.2019 r. do godz. 23:59:59 dnia 01.12.2019 r.,
 • losowanie nr 40) w dniu 11.12.2019 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania czterdziestego etapu tygodniowego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 02.12.2019 r. do godz. 23:59:59 dnia 08.12.2019 r.,
 • losowanie nr 41) w dniu 18.12.2019 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania czterdziestego pierwszego etapu tygodniowego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 09.12.2019 r. do godz. 23:59:59 dnia 15.12.2019 r.,
 • losowanie nr 42) w dniu 08.01.2020 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania czterdziestego drugiego etapu tygodniowego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 16.12.2019 r. do godz. 23:59:59 dnia 22.12.2019 r.,
 • losowanie nr 43) w dniu 08.01.2020 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania czterdziestego trzeciego etapu tygodniowego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 23.12.2019 r. do godz. 23:59:59 dnia 29.12.2019 r.,
 • losowanie nr 44) w dniu 08.01.2020 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania czterdziestego czwartego etapu tygodniowego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 30.12.2019 r. do godz. 23:59:59 dnia 05.01.2020 r.,
 • losowanie nr 45) w dniu 15.01.2020 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania czterdziestego piątego etapu tygodniowego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 06.01.2020 r. do godz. 23:59:59 dnia 12.01.2020 r.,
 • losowanie nr 46) w dniu 22.01.2020 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania czterdziestego szóstego etapu tygodniowego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 13.01.2020 r. do godz. 23:59:59 dnia 19.01.2020 r.,
 • losowanie nr 47) w dniu 29.01.2020 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania czterdziestego siódmego etapu tygodniowego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 20.01.2020 r. do godz. 23:59:59 dnia 26.01.2020 r.,
 • losowanie nr 48) w dniu 05.02.2020 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania czterdziestego ósmego etapu tygodniowego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 27.01.2020 r. do godz. 23:59:59 dnia 02.02.2020 r.,
 • losowanie nr 49) w dniu 12.02.2020 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania czterdziestego dziewiątego etapu tygodniowego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 03.02.2020 r. do godz. 23:59:59 dnia 09.02.2020 r.,
 • losowanie nr 50) w dniu 19.02.2020 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania pięćdziesiątego etapu tygodniowego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 10.02.2020 r. do godz. 23:59:59 dnia 16.02.2020 r.,
 • losowanie nr 51) w dniu 26.02.2020 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania pięćdziesiątego pierwszego etapu tygodniowego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 17.02.2020 r. do godz. 23:59:59 dnia 23.02.2020 r.
 • losowanie nr 52) w dniu 04.03.2020 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania pięćdziesiątego drugiego etapu tygodniowego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 24.02.2020 r. do godz. 23:59:59 dnia 29.02.2020 r.

LOSOWANIE LAUREATÓW NAGRÓD MIESIĘCZNYCH

14.1 W trakcie trwania loterii odbędzie się 12 (słownie: dwanaście) losowań laureatów nagród miesięcznych.

14.2 W trakcie każdego losowania nagród miesięcznych zostanie wyłoniony 1 (słownie: jeden) laureat nagrody miesięcznej oraz 1 (słownie: jeden) laureat rezerwowy nagrody miesięcznej.

Każde losowanie laureatów nagrody miesięcznych przebiegać będzie w następujący sposób:

 • pierwsza wylosowana osoba zostanie laureatem nagrody miesięcznej (laureat nr 1),
 • druga wylosowana osoba zostanie laureatem rezerwowym nagrody miesięcznej (laureat nr 2).

14.3 Losowania laureatów nagród miesięcznych odbywać się będą w następujące dni:

 • losowanie nr 1) w dniu 03.04.2019 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania pierwszego etapu miesięcznego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 01.03.2019 r. do godz. 23:59:59 dnia 31.03.2019 r.,
 • losowanie nr 2) w dniu 08.05.2019 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania drugiego etapu miesięcznego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 01.04.2019 r. do godz. 23:59:59 dnia 28.04.2019 r.,
 • losowanie nr 3) w dniu 05.06.2019 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania trzeciego etapu miesięcznego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 29.04.2019 r. do godz. 23:59:59 dnia 02.06.2019 r.,
 • losowanie nr 4) w dniu 03.07.2019 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania czwartego etapu miesięcznego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 03.06.2019 r. do godz. 23:59:59 dnia 30.06.2019 r.,
 • losowanie nr 5) w dniu 07.08.2019 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania piątego etapu miesięcznego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 01.07.2019 r. do godz. 23:59:59 dnia 04.08.2019 r.,
 • losowanie nr 6) w dniu 04.09.2019 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania szóstego etapu miesięcznego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 05.08.2019 r. do godz. 23:59:59 dnia 01.09.2019 r.,
 • losowanie nr 7) w dniu 02.10.2019 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania siódmego etapu miesięcznego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 02.09.2019 r. do godz. 23:59:59 dnia 29.09.2019 r.,
 • losowanie nr 8) w dniu 06.11.2019 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania ósmego etapu miesięcznego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 30.09.2019 r. do godz. 23:59:59 dnia 03.11.2019 r.,
 • losowanie nr 9) w dniu 04.12.2019 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania dziewiątego etapu miesięcznego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 04.11.2019 r. do godz. 23:59:59 dnia 01.12.2019 r.
 • losowanie nr 10) w dniu 08.01.2020 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania dziesiątego etapu miesięcznego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 02.12.2019 r. do godz. 23:59:59 dnia 05.01.2020 r.
 • losowanie nr 11) w dniu 05.02.2020 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania jedenastego etapu miesięcznego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 06.01.2020 r. do godz. 23:59:59 dnia 02.02.2020 r.
 • losowanie nr 12) w dniu 04.03.2020 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania dwunastego etapu miesięcznego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 03.02.2020 r. do godz. 23:59:59 dnia 29.02.2020 r.

NAGRODY

15.1 Nagrodą miesięczną w loterii jest bon podróży Lidl do wykorzystania na portalu Lidl Podróże o wartości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) brutto. Szczegółowy opis nagrody miesięcznej w loterii znajduje się w załączniku nr 2 do regulaminu.

Łączna ilość nagród miesięcznych wynosi 12 (słownie: dwanaście) sztuk.

Łączna wartość nagród miesięcznych wynosi 24.000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100) brutto.                                                                                                             

15.2 Nagrodą tygodniową w loterii jest bon zakupowy Lidl o wartości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) brutto. Szczegółowy opis nagrody tygodniowej w loterii znajduje się w załączniku nr 2 do regulaminu.

Łączna ilość nagród tygodniowych wynosi 1.040 (słownie: jeden tysiąc czterdzieści) sztuk.

Łączna wartość nagród tygodniowych wynosi 104.000,00 zł (słownie: sto cztery tysiące złotych 00/100) brutto.

15.3 Łączna ilość wszystkich nagród w loterii wynosi 1.052 (słownie: jeden tysiąc pięćdziesiąt dwie) sztuki.

15.4 Łączna wartość całej puli nagród w loterii wynosi 128.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100) brutto.

15.5 Laureaci loterii nie mogą przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie. Nie przysługuje im również prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani otrzymania ekwiwalentu pieniężnego. Nagroda nie podlega wymianie na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe.

NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ

16.1 Organizator zapewnia, że nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii promocyjnej sprawowany jest przez osobę lub osoby, które odbyły szkolenie w przedmiocie przepisów o grach hazardowych oraz w przedmiocie niniejszego regulaminu w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem i prowadzeniem niniejszej loterii.

16.2 Do zadań osoby/osób sprawujących nadzór, o którym mowa w pkt. 16.1 regulaminu, należy w szczególności:

 • zapewnienie uczestnictwa w losowaniu nagród wszystkim prawidłowym zgłoszeniom,
 • zabezpieczenie zgodności przebiegu losowania z regulaminem loterii i zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności,
 • podpisanie protokołu zawierającego opis czynności i wynik losowania,
 • udział w czynnościach wydawania wygranych, sprawdzenie i potwierdzenie posiadania uprawnień do odbioru wygranej przez laureata,
 • nadzór nad przebiegiem postępowania reklamacyjnego.

OGŁASZANIE WYNIKÓW

17.1 Wszyscy laureaci loterii zostaną powiadomieni o wygranej, w tym o rodzaju nagrody, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia przeprowadzenia danego losowania (nagród tygodniowych lub nagrody miesięcznej), poprzez wysłanie przez organizatora wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej, który podano w formularzu zgłoszeniowym, zgodnie z pkt. 11.2 regulaminu.

Organizator w treści wiadomości e-mail poinformuje o sposobie i terminie przekazania przez laureatów oryginału dowodu zakupu promocyjnego oraz kompletu niezbędnych danych i oświadczeń laureata, o których mowa w pkt. 17.3 i/lub 17.7 regulaminu, które umożliwią przekazanie nagrody.

17.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia laureata o wygranej w przypadku podania przez uczestnika błędnego adres poczty elektronicznej, tj. adresu e-mail lub zmiany tego adresu e-mail w czasie trwania loterii. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za umieszczenie, przez system teleinformatyczny czy program pocztowy z którego korzysta laureat, informacji e–mail od organizatora, w kategorii „wiadomości- śmieci” / „spam” w skrzynce odbiorczej laureata.

17.3 Warunkiem wydania nagrody miesięcznej, wskazanej w pkt. 15.1 regulaminu, jest przesłanie przez laureata, po otrzymaniu informacji o wygranej, o której mowa w pkt. 17.1 regulaminu, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od momentu wysłania przez organizatora do laureata wiadomości e-mail, na adres biura organizatora (Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa, ul. Inżynierska 15, 93 -569 Łódź), następujących danych i oświadczeń laureata:

 • oryginał dowodu zakupu (z czytelnym numerem dowodu, wskazanym w nagrodzonym zgłoszeniu),
 • imię i nazwisko,
 • pełen adres zameldowania (jeżeli laureat posiada),
 • pełen adres zamieszkania (pod który zostanie wysłana nagroda),
 • adres e-mail (zgodny z podanym w zgłoszeniu do loterii),
 • numer telefonu komórkowego laureata,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenia o następującej treści:

„Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 lat.”.
„Zapoznałem/am się z Regulaminem Loterii „Loteria Lidl” i akceptuję jego treść.”
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa przez administratora danych osobowych, tj. Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź dla celów związanych z urządzeniem loterii promocyjnej „Loteria Lidl”. Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo dostępu do podanych przeze mnie danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo żądania ich przenoszenia oraz prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.”
 „Oświadczam, że nie jestem pracownikiem: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, Lidl sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Jankowicach oraz sklepów promocyjnych w rozumieniu regulaminu loterii. Oświadczam również, że nie jestem członkiem rodzin ww. osób. Przez „członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.”.

Wzór formularza z wymaganymi danymi i oświadczeniami laureatów, znajduje się na stronie internetowej organizatora: www.smolar.pl/Loteria-Lidl, skąd laureat może pobrać gotowy formularz. Przyjmowane są również dane i oświadczenia napisane nie na formularzu proponowanym przez organizatora, z zastrzeżeniem, iż muszą się na nich znaleźć wszystkie wymagane dane i oświadczenia.

17.4 W przypadku niedoręczenia organizatorowi ww. wymaganych danych i oświadczeń przez laureata nagrody miesięcznej w terminie wskazanym w pkt. 17.5 regulaminu, uprawnienie do danej nagrody przechodzi na laureata z listy rezerwowej nagród miesięcznych przypisanego do tej nagrody. Postępowanie z laureatem z listy rezerwowej będzie odbywać się na takich samych zasadach, jak w przypadku laureata nagrody. Jeżeli laureat z listy rezerwowej również nie spełni warunków opisanych powyżej w terminie wskazanym w pkt. 17.6 regulaminu, nagroda pozostaje w dyspozycji organizatora.

17.5 Przesyłki z wymaganymi danymi i oświadczeniami od laureatów nagród miesięcznych, wskazanych w pkt. 15.1 regulaminu, laureaci mogą zgłaszać do organizatora w terminach wynikających z postanowień regulaminu, najpóźniej do dnia 18.03.2020 r. O zachowaniu terminu do wniesienia przesyłki z wymaganymi danymi i oświadczeniami, decyduje data jej otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż do dnia 25.03.2020 r.

17.6 Przesyłki z wymaganymi danymi i oświadczeniami od laureatów rezerwowych nagród miesięcznych, wskazanych w pkt. 15.1 regulaminu, laureaci rezerwowi mogą zgłaszać do organizatora w terminach wynikających z postanowień regulaminu, najpóźniej do dnia 08.04.2020 r. O zachowaniu terminu do wniesienia przesyłki z wymaganymi danymi i oświadczeniami, decyduje data jej otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż do dnia 15.04.2020 r.

17.7 Warunkiem wydania nagrody tygodniowej, wskazanej w pkt. 15.2 regulaminu, jest prawidłowe wypełnienie i wysłanie formularza dla laureatów nagród, który będzie dostępny na stronie internetowej pod adresem: www.laureacilidl.smolar.pl w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od momentu wysłania przez organizatora wiadomości e-mail informującej o wygranej, o której mowa w pkt. 17.1 regulaminu. Laureat nagrody zobowiązany będzie podać w tym formularzu następujące dane i oświadczenia:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail (zgodny z podanym w zgłoszeniu do loterii),
 • numer tel. komórkowego laureata,
 • pełen adres zameldowania (jeżeli laureat posiada),
 • pełen adres zamieszkania (pod który zostanie wysłana nagroda),
 • dane z paragonu: numer kasy, numer sklepu, adres sklepu, data zakupu,
 • zamieszczenie / załączenie czytelnego skanu lub zdjęcia oryginału dowodu zakupu z czytelnym numerem dowodu, wskazanym w nagrodzonym zgłoszeniu (plik z dowodem zakupu nie może przekraczać wielkości 5 MB i musi być wykonany w formacie jpg lub png lub jpeg),
 • oświadczenia o następującej treści:

„Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 lat.”.
„Zapoznałem/am się z Regulaminem Loterii „Loteria Lidl” i akceptuję jego treść.”
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa przez administratora danych osobowych, tj. Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź dla celów związanych z urządzeniem loterii promocyjnej „Loteria Lidl”. Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo dostępu do podanych przeze mnie danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo żądania ich przenoszenia oraz prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.”
 „Oświadczam, że nie jestem pracownikiem: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, Lidl sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Jankowicach oraz sklepów promocyjnych w rozumieniu regulaminu loterii. Oświadczam również, że nie jestem członkiem rodzin ww. osób. Przez „członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.”.

17.8 W przypadku niezamieszczenia na stronie internetowej pod adresem: www.laureacilidl.smolar.pl ww. danych i oświadczeń przez laureatów nagród tygodniowej w terminie wskazanym w pkt. 17.9 regulaminu, uprawnienie do danej nagrody przechodzi na laureata z listy rezerwowej nagród tygodniowych przypisanego do tej nagrody. Postępowanie z laureatem z listy rezerwowej będzie odbywać się na takich samych zasadach, jak w przypadku laureata nagrody. Jeżeli laureat z listy rezerwowej również nie spełni warunków opisanych powyżej w terminie wskazanym w pkt. 17.10 regulaminu, niewydana nagroda pozostaje w dyspozycji organizatora.

17.9 Laureaci nagród tygodniowych zamieszczają i wysyłają wymagane dane i oświadczenia w formularzu dla laureatów na stronie internetowej pod adresem: www.laureacilidl.smolar.pl zgodnie z pkt. 17.7 regulaminu, w terminach wynikających z postanowień regulaminu, najpóźniej do dnia 18.03.2020 r. O zachowaniu terminu do podania danych i oświadczeń od laureatów nagród tygodniowych, decyduje data ich otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż do dnia 18.03.2020 r.

17.10 Laureaci rezerwowi nagród tygodniowych zamieszczają i wysyłają wymagane dane i oświadczenia w formularzu dla laureatów na stronie internetowej pod adresem: www.laureacilidl.smolar.pl zgodnie z pkt. 17.7 regulaminu, w terminach wynikających z postanowień regulaminu, najpóźniej do dnia 01.04.2020 r. O zachowaniu terminu do podania danych i oświadczeń od laureatów rezerwowych nagród tygodniowych, decyduje data ich otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż do dnia 01.04.2020 r.

17.11 Laureaci nagród tygodniowych oraz laureaci rezerwowi nagród tygodniowych są zobowiązani do zachowania oryginału dowodu zakupu z czytelnym numerem dowodu, który został zarejestrowany w bazie loterii (od chwili rejestracji paragonu co najmniej do dnia 20.05.2020 r.). W sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że laureat nagrody tygodniowej lub laureat rezerwowy nagrody tygodniowej narusza zasady gry określone w regulaminie lub narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa, organizator loterii może zobowiązać ww. laureata (żądaniem skierowanym za pośrednictwem wiadomości e-mail, na adres e-mail który laureat podał w zgłoszeniu do loterii zgodnie z pkt. 11.2 regulaminu) do przesłania danych i oświadczeń wskazanych w pkt. 17.7 regulaminu oraz oryginału dowodu zakupu z numerem dowodu wskazanym w nagrodzonym zgłoszeniu na adres biura organizatora: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź, najpóźniej w terminie do 7 dni od dnia otrzymania żądania (decyduje data otrzymania dowodu zakupu przez organizatora). Niedotrzymanie ww. warunków przez laureata oznacza, że laureat traci prawo do nagrody.

WYDANIE NAGRÓD

18.1 Warunkiem odebrania nagrody jest:

 • przedłożenie wymaganych danych i oświadczeń, a także oryginału dowodu zakupu promocyjnego opatrzonego numerem (zgodnym ze wskazanym w nagrodzonym zgłoszeniu) oraz datą i godziną przypadającą w okresie sprzedaży promocyjnej, która jest jednocześnie datą i godziną wcześniejszą niż data i godzina nadesłanego zgłoszenia zgodnie z pkt. 11.10 regulaminu (poprzez doręczenie go na adres organizatora zgodnie z zapisami pkt. 17.1, pkt. 17.3, pkt. 17.5 lub pkt. 17.6 regulaminu) – dotyczy laureatów nagród miesięcznych;
 • zamieszczenie wymaganych danych i oświadczeń, a także oryginału dowodu zakupu promocyjnego opatrzonego numerem (zgodnym ze wskazanym w nagrodzonym zgłoszeniu) oraz datą i godziną przypadającą w okresie sprzedaży promocyjnej, która jest jednocześnie datą i godziną wcześniejszą niż data i godzina nadesłanego zgłoszenia zgodnie z pkt. 11.10 regulaminu (poprzez załączenie go na stronie internetowej po adresem: www.laureacilidl.smolar.pl w formularzu dla laureatów nagród zgodnie z zapisami pkt. 17.1, pkt. 17.7, pkt. 17.9 lub pkt. 17.10 regulaminu) – dotyczy laureatów nagród tygodniowych;
 • wylegitymowanie się dowodem osobistym lub innym dowodem tożsamości zawierającym zdjęcie oraz dane zgodne z danymi podanymi przez laureata, a także wypełnienie pokwitowania odbioru nagrody (w chwili odbioru nagrody) – dotyczy wszystkich laureatów.

18.2 Nagrody zostaną wysłane do laureatów za pośrednictwem poczty kurierskiej, w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania od laureata oryginału/scanu dowodu zakupu promocyjnego oraz kompletu wymaganych danych i oświadczeń (zgodnie z postanowieniami regulaminu), nie później niż do dnia 22.04.2020 r. W przypadku nieobecności laureata w czasie wizyty kuriera zostanie pozostawione awizo, na którym podany zostanie adres i telefon kontaktowy do firmy kurierskiej, gdzie będzie można umówić się na powtórne doręczenie lub na odbiór własny nagrody z magazynu firmy kurierskiej. Laureat nagrody może odebrać przesyłkę z nagrodą do dnia 29.04.2020 r.

18.3 Nagrody nieodebrane z winy laureatów do dnia 29.04.2020 r. pozostają w dyspozycji organizatora.

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

19.1 Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszej loterii, uczestnicy mogą zgłaszać przez cały czas trwania loterii wyłącznie: w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej lub poprzez doręczenie osobiste, na adres biura organizatora: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa, ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail organizatora: reklamacja@smolar.pl. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż 06.05.2020 r.

19.2 Każda reklamacja zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2019 r., Nr 20) powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść żądania. W przypadku zgłoszenia roszczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej uczestnik gry powinien podać również adres elektroniczny do komunikacji.

19.3 Reklamacje rozpatruje organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w terminie oraz w formie wskazanej w pkt. 19.1 regulaminu i zawierające wszystkie wymagane dane zgodnie z pkt. 19.2 regulaminu.

19.4 Postępowanie reklamacyjne trwa 10 dni roboczych. Wszystkie postępowania reklamacyjne zakończą się najpóźniej w dniu 20.05.2020 r. Zawiadomienie o wyniku reklamacji zostanie przesłane uczestnikowi loterii: listem poleconym w przypadku zgłoszenia reklamacji w formie pisemnej albo za pośrednictwem poczty elektronicznej w przypadku zgłoszenia reklamacji drogą elektroniczną. O zachowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki przez organizatora (data stempla pocztowego) albo data wysłania wiadomości e-mail przez organizatora.

19.5 Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ

20.1 Roszczenia z tytułu loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności.

20.2 Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

ZOBOWIĄZANIE PODATKOWE

21.1 Wydanie nagród w loterii nastąpi zgodnie z przepisami prawa podatkowego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

22.1 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz.U.2018 poz. 165 ze zm.).

22.2 Zgodnie z ustawą o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (tj. Dz.U.2018 poz. 165 ze zm.) organizator posiada gwarancję bankową wypłaty nagród do kwoty odpowiadającej wartości nagród określonej w regulaminie loterii.

22.3 Administratorami danych osobowych są: Lidl sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Jankowicach, ul. Poznańska 48, 62-080 Tarnowo Podgórne, KRS nr 0000597711 – w zakresie danych osobowych przekazanych przez uczestników loterii oraz Smolar Agencja Promocyjno- Reklamowa Robert Wojkowski, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź – w zakresie danych osobowych przekazanych przez uczestników loterii, w tym laureatów loterii.

22.4 Lidl sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Jankowicach jako administrator danych osobowych informuje, że:

a) dane osobowe uczestnika loterii pozyskane przez Lidl sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Jankowicach, tj. adres poczty elektronicznej (tzw. adres e-mail uczestnika), są przetwarzane przez ww. administratora zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym z przeprowadzeniem przedmiotowej loterii, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń do loterii,

b) dane osobowe przetwarzane są w związku z przystąpieniem uczestnika do loterii, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 (RODO) oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

c) podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w loterii.

d) w zakresie danych osobowych wskazanych w pkt. 22.4 ppkt a) regulaminu uczestnikowi przysługuje:

 • prawo żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,
 • prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

oświadczenia o powyższym uczestnik może złożyć w formie pisemnej na adres siedziby Administratora, tj. ul. Poznańska 48, 62-080 Tarnowo Podgórne lub na adres e- mail: ochronadanychosobowych@lidl.pl

e) uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji, gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów,

f) dane osobowe uczestnika loterii zostaną przekazane organizatorowi loterii Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski oraz mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych i/lub serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe uczestników loterii,

g) dane osobowe uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń uczestników, które są związane z loterią, dane osobowe uczestników mogą być jednak przechowywane w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa,

h) nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.

22.5 Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski jako administrator danych osobowych informuje, że:

a) dane osobowe uczestników loterii, w tym laureatów loterii, pozyskane przez organizatora loterii jako administratora danych osobowych, tj. imię nazwisko laureata, adres zamieszkania laureata, adres zameldowania laureata, adres poczty elektronicznej tzw. adres e-mail uczestnika, numer telefonu komórkowego laureata, są przetwarzane przez ww. administratora zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym z organizacją przedmiotowej loterii, tj. ustalenia prawa danego uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych ciążących na organizatorze w związku z urządzeniem loterii,

b) dane osobowe przetwarzane są w związku z przystąpieniem uczestnika do loterii, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a), pkt c), pkt f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

c) podanie danych osobowych przez uczestnika, w tym laureata loterii, jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w loterii oraz do wypełnienia przez organizatora będącego administratorem danych obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu (w szczególności do ustalenia prawa do wygranej oraz wydania nagrody laureatowi). Odmowa podania danych osobowych skutkuje brakiem możliwości ustalenia prawa do wygranej oraz wydania nagrody laureatowi,

d) w zakresie danych osobowych wskazanych w pkt. 22.5 ppkt a) regulaminu uczestnikowi, w tym laureatowi loterii, przysługuje:

 • prawo dostępu do podanych danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,
 • prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

oświadczenia o powyższym uczestnik, w tym laureat loterii, może złożyć w formie pisemnej na adres organizatora, tj. Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski z siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź lub na adres e- mail: biuro@smolar.pl,

e) uczestnikowi, w tym laureatowi loterii, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji, gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów,

f) dane osobowe uczestnika, w tym laureata loterii, mogą być przekazane przez ww. administratora innym podmiotom w celu realizacji przez niego obowiązków organizatora loterii wynikających z niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa, tj. podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych i/lub serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe uczestników loterii, w tym laureatów loterii, podmiotom uczestniczącym w wydaniu nagrody, operatorom pocztowym / przewoźnikom, a także podmiotom obsługującym organizatora prawnie i księgowo,

g) dane osobowe uczestników, w tym laureatów loterii, będą przechowywane przez ww. administratora do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń uczestników, w tym laureatów, które są związane z loterią, dane osobowe laureatów mogą być jednak przechowywane w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa,

h) nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.

22.6 Uczestnicy w celu uzyskania odpowiedzi na pytania związane z loterią mogą kontaktować się z organizatorem za pośrednictwem strony internetowej www.smolar.pl  używając internetowego adresu kontaktowego biuro@smolar.pl lub też kontaktować się telefonicznie z organizatorem pod numerem telefonu (42) 636 90 97 lub (42) 636 90 93 w dni robocze (zgodnie z pkt. 4.7 regulaminu) w godzinach od 9:00 do 17:00 (koszt połączenia ponosi uczestnik zgodnie z taryfą operatora).

ORGANIZATOR

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu Loterii promocyjnej „Loteria Lidl”

Wizualizacja przykładowego dowodu zakupu wraz ze wskazaniem, gdzie znajduje się numer sklepu oraz numer dowodu zakupu promocyjnego.

Przykladowy-paragon

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Regulaminu Loterii promocyjnej „Loteria Lidl”

Opis nagród miesięcznej i tygodniowej w loterii:

Regulaminy korzystania z bonów dostępne są na stronie https://www.lidl.pl/pl/Loterie-konkursy-promocje.htm

Nagrodą miesięczną w loterii jest bon podróży Lidl do wykorzystania na portalu Lidl Podróże o wartości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) brutto.

Wszystkie bony będą ważne do 31.12.2020 r.

oraz będą posiadały poniższy regulamin na rewersie:


1. Voucher jest ważny na wszystkie wycieczki znajdujące się na portalu www.lidl-podroze.pl.

2. Voucher nie podlega wymianie na gotówkę.

3. Do jednej rezerwacji może zostać wykorzystany tylko jeden Voucher.

4. Voucher nie sumuje się z innymi promocjami.

5. Data ważności vouchera (j.w.).

6. Odsprzedaż voucherów jest zabroniona.

7. Szczegółowy regulamin jest dostępny na stronach www.lidl.pl oraz www.lidl-podroze.pl

Przykładowa grafika:

Przykladowy-voucher

Nagrodą tygodniową w loterii jest bon zakupowy Lidl o wartości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) brutto.

Bony będą ważne do 31.12.2020 r oraz będą posiadały poniższy regulamin na rewersie:

1. Bon ten upoważnia posługującą się nim osobę do jednorazowego nabycia towarów sprzedawanych w jednym ze sklepów Lidl. Z wyłączeniem: napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, produktów leczniczych oraz przedmiotów służących do karmienia piersią.

2. Osoba posługująca się bonem może kupić towary o łącznej wartości przewyższającej wartość, na jaką opiewa posiadany bon, za dopłatą różnicy w cenie.

3. W przypadku zakupu towarów o łącznej wartości niższej od wartości, na jaką opiewa posiadany bon, nie zwraca się różnicy ceny.

4. Bony nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.

5. Przy zapłacie za kupowane towary osoba posługująca się nim jest zobowiązana do oddania bonu.

6. Sklep przyjmujący bon ma prawo odmówić realizacji bonu, jeśli bon został tak zniszczony, że niemożliwa jest jego identyfikacja lub budzi zastrzeżenia co do oryginalności.

7. Po upływie daty ważności bony nie będą realizowane.

8. Bony nie mogą być przedmiotem obrotu innego, aniżeli opisany powyżej, a uprawnionymi do wykorzystania ich są jedynie osoby fizyczne.