Spis treści

1. Regulamin sklepu internetowego „lidl-sklep.pl”
2. Regulamin aplikacji mobilnej „Lidl Plus” i usługi „Moje Konto Lidl”
3. Regulamin składania rezerwacji online produktów w wybranych sklepach stacjonarnych Lidl

Regulamin sklepu internetowego „lidl-sklep.pl”

(Wersja 2.0; stan na 30.09.2020)

Regulamin w wersji 2.0 wchodzi w życie od dnia 1 października 2020 dla nowych użytkowników lidl.sklep.pl, dla dotychczasowych użytkowników regulamin wejdzie w życie z zachowaniem postanowień pkt. XII ust. 3 regulaminu w wersji 1.0.

I. Postanowienia ogólne
Pokaż zawartość
Ukryj zawartość

1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania oraz realizacji zamówień towarów złożonych przez Klientów za pośrednictwem sklepu internetowego „lidl-sklep.pl”.

2. Właścicielem Sklepu jest spółka Lidl sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Jankowicach przy ul. Poznańskiej 48, gmina Tarnowo Podgórne (62-080), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000597711, będąca zarejestrowanym podatnikiem od towarów i usług posiadająca numer identyfikacji podatkowej: NIP 7811897358 oraz numer statystyczny: REGON 302821772.

3. Klient korzystający ze Sklepu może kontaktować się z jego właścicielem za pośrednictwem poczty elektronicznej posiadającej adres info@lidl-sklep.pl lub pod numerem telefonu 800-012-071.

4. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu świadczy usługi:

a) zapoznania się z asortymentem Sklepu,

b) sprzedaży Produktów,

c) umożliwiania zamieszczania opinii o Sklepie przez Klientów,

d) prowadzenia Konta Klienta.

II. Definicje
Pokaż zawartość
Ukryj zawartość

1. Adres e-mail - adres poczty elektronicznej Użytkownika podany przez Użytkownika w trakcie procedury zakłądania Konta lub zmieniony później w panelu "Moje Konto".

2. Cena - wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych (PLN), którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Produkt. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (uwzględniającymi podatek VAT). Ceny Produktów podane w Sklepie mogą różnić się od cen obowiązujących w sklepach stacjonarnych Lidl na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

4. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie i umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia.

5. Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych podanych przez Użytkownika i przypisanych do Użytkownika i jego Loginu, ustalany podczas zakładanie Konta, który może być później zmieniony przez danego Użytkownika, a w połączeniu z loginem umożliwia danemu Użytkownikowi zalogowanie się i korzystanie ze Sklepu.

6. Klient - wyłącznie osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, która zawiera Umowę w ramach Sklepu, która to Umowa nie jest związana bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7. Konto - indywidualne konto Klienta w Sklepie, za pośrednictwem którego gromadzone są dane Klienta oraz informacje podane przez Klienta, oraz informacje o dokonanych przez niego Zamówieniach.

8. Koszyk - element oprogramowania Sklepu, który umożliwia złożenie Zamówienia, podgląd jego danych oraz ich modyfikację.

9. Login -adres e-mail lub numer telefonu komórkowego Użytkownika podany podczas procedury rejestracji do Sklepu i mu przypisany, umożliwiający danemu Użytkownikowi zalogowanie się do Konta i korzystanie ze Sklepu.

10. Pliki cookie - pliki zapisywane na urządzeniu Klienta, podczas odwiedzin Klienta na stronie Sklepu, w których przechowywane są ustawienia i inne informacje używane na odwiedzanych przez niego stronach.

11. Polityka Prywatności - dokument określający postanowienia dot. przetwarzania danych osobowych, dostępny pod linkiem.

12. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma lub usługa będąca przedmiotem Umowy między Klientem a Sprzedawcą.

13. Regulamin - niniejszy regulamin.

14. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.lidl-sklep.pl.

15. Sprzedawca lub Lidl - właściciel Sklepu. (pkt. I.2)

16. Umowa - umowa zawarta na odległość w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, której przedmiotem jest sprzedaż Produktu albo stosownie do jego cech, umowa o świadczenie usług lub umowa o dzieło.

17. Użytkownik - każda osoba korzystająca ze Sklepu.

18. Zamówienie - oświadczenie woli składane przez Klienta za pośrednictwem Formularza zamówienia zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, poprzedzone akceptacją treści Regulaminu, wyborem towarów oraz wyborem formy płatności.

III. Zakładanie konta
Pokaż zawartość
Ukryj zawartość

1. Założenie przez Użytkownika Konta nie jest wymagane do zapoznania się z asortymentem Sklepu, ale jest konieczne do złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy.

2. Rejestracja i zakładanie Konta następuje poprzez wypełnienie Formularza rejestracji przez Użytkownika. W Formularzu rejestracji niezbędne jest podanie adresu poczty elektronicznej przez Użytkownika.

3.Użytkownik może również podać numer telefonu komórkowego.

4. Założenie, rejestracja i korzystanie z Konta w Sklepie jest bezpłatne i możliwe przez czas nieoznaczony.

5. W ramach procedury zakładania Konta każdy Użytkownik samodzielnie ustala swoje Hasło do Konta. Wymogi co do treści Hasła przekazywane są Użytkownikowi podczas zakładania (rejestracji) Konta.

6. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie Loginu (adresu e-mail lub numeru telefonu komórkowego) i Hasła ustanowionego w Formularzu zakładania (rejestracji) przez Użytkownika.

7. Przed zakończeniem procesu zakładania Konta Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie Sklepu oraz ankiet dotyczących opinii na temat usług, w tym w formie Newslettera. Więcej informacji o Newsletterze, w tym o zasadach z jego rezygnacji można znaleźć tutaj.

8. Warunkiem ukończenia zakładania Konta jest oświadczenie przez Użytkownika, iż zapoznał się on z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego treść, składane podczas procesu rejestracji poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, zawierającego również oświadczenie o zapoznaniu się z Polityką Prywatności.

9. Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać danych potrzebnych do zalogowania się na konto Sklepu osobom nieuprawnionym. Skutki udostępnienia przez Użytkownika danych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, osobom nieuprawnionym, ponosi Użytkownik.

10. Użytkownik zobowiązany jest do podania przy zakładaniu Konta swoich własnych danych osobowych, a przy tym do zapewnienia prawdziwości owych danych osobowych.

11. Sprzedawca będzie przekazywał Klientowi informacje związane ze sprzedażą na rzecz Klienta Produktów w formie elektronicznej (mailowej) w Panelu Moje Konto chyba, że inny tryb przekazywania danych informacji wynika ze szczegółowych postanowień Regulaminu albo Klient i Sprzedawca uzgodnią wspólnie inny tryb przekazywania informacji.

12. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyn i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto w panelu Moje Konto. W przypadku usunięcia konta, wszystkie dane zostaną usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do procesu reklamacji i obsługi ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych wynikających ze zrealizowanych zamówień. Dane Klienta zawarte w księgach podatkowych Sprzedawcy oraz związanych z nimi dokumentach, będą przechowywane do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych, zgodnie z Ordynacją podatkową.

IV. Wymagania techniczne korzystania ze Sklepu i bezpieczeństwo
Pokaż zawartość
Ukryj zawartość

1. Korzystanie ze Sklepu, w tym przeglądanie asortymentu Sklepu oraz składanie Zamówień wymaga:

a) urządzenia końcowego, umożliwiającego wygenerowanie strony internetowej Sklepu, z dostępem do sieci Internet oraz do działającej przeglądarki internetowej,

b) aktywnego konta poczty elektronicznej,c) włączonej obsługi Plików cookies zgodnie z informacją wynikającą z Polityki Prywatności,d) zainstalowania programu FlashPlayer.

2. Sprzedawca informuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

V. Zasady składania Zamówienia
Pokaż zawartość
Ukryj zawartość

1. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Produktu (Produktów) będącego przedmiotem Zamówienia.

2. Składanie Zamówienia przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest wyłącznie dla Klienta posiadającego aktywne Konto założone zgodnie z postanowieniami pkt III Regulaminu. Zamówienia może składać wyłącznie osoba spełniająca definicję Klienta, o której mowa w punkcie II ust. 6, tj. wyłącznie osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, która zawiera Umowę w ramach Sklepu, która to Umowa nie jest związana bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. W celu złożenia Zamówienia należy:

a) założyć Konto wprowadzając wymagane przez Sprzedawcę dane w odpowiednim polu przed złożeniem pierwszego Zamówienia, chyba że zostało już wcześniej założone,

b) zalogować się do Konta,

c) wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie zaznaczyć przycisk „Dodaj do koszyka” oraz „Przejdź do kasy”,

d) wskazać dane do faktury oraz adres dostawy,

e) wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności,

f) zaznaczyć pole „Zamawiam i płacę”

4. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie, a następnie informuje o wysłaniu Zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i informacja o jego wysłaniu następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości elektronicznej na Adres e-mail. Zawiera ona co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego wysłaniu, potwierdzenie zawarcia Umowy oraz informację o łącznej cenie Produktu (Produktów) objętych Zamówieniem jak i o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z zawarciem Umowy.

5. Sprzedawca ma możliwość częściowego przyjęcia Zamówienia, gdy objęte Zamówieniem Produkty są niedostępne lub nie są dostępne w odpowiedniej liczbie. W przypadku niemożliwości realizacji złożonego Zamówienia ze względu na brak dostępności zamówionego Produktu lub braku dostępności w odpowiedniej liczbie, Zamówienie zostanie zrealizowane w odpowiedniej części. W szczególnych przypadkach ilość Produktów, jakie zakupuje Klient może być ograniczona, o czym Klient jest każdorazowo informowany podczas składania Zamówienia.

6. Ceny w Sklepie zamieszczone przy danym Produkcie stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z zawarciem Umowy, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy i składaniu Zamówienia.

7. Sklep zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania cen Produktów udostępnionych na stronie Sklepu, jednakże cena Produktu obowiązująca w chwili złożenia Zamówienia pozostaje dla Klienta wiążąca. Zmiana cen nie odnosi się do Zamówień, które zostały złożone przed wprowadzeniem zmiany cen.

VI. Płatność; Faktury/paragony przesyłane drogą elektroniczną
Pokaż zawartość
Ukryj zawartość

1. Szczegółowe informacje na temat akceptowalnych metod płatności znajdują się tutaj.

2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem internetowym albo płatności kartą, Klient w momencie dokonania Zamówienia obowiązany jest zapewnić środki pieniężne odpowiadające wartości złożonego Zamówienia wraz z kosztami dostawy. W razie braku zapłaty za Produkt z góry, Zamówienie nie zostanie zrealizowane.

3. Klient akceptując Regulamin zgłasza jednocześnie żądanie wystawiania faktur dokumentujących dokonaną na jego rzecz sprzedaż.

4. Klient wyraża zgodę na wystawianie przez Sprzedawcę paragonów/faktur elektronicznych w formie pliku pdf oraz ich wysyłanie na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub udostępnianie w założonym przez siebie Koncie.

 

VII. Dostawa
Pokaż zawartość
Ukryj zawartość

1. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na rzecz Klientów posiadających adres dostawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Sprzedawca nie prowadzi wysyłki Produktów poza granice Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawa Produktu następuje na adres wskazany w Zamówieniu.

2. Szczegółowe informacje na temat sposobów dostawy znajdują się tutaj. Informację o liczbie dni roboczych potrzebnych do dostawy Zamówienia zamieszczone są przy opisie Produktu na stronie Sklepu.

3. W dniu wysłania Produktu do Klienta przekazywana jest na Adres e-mail lub przy pomocy wiadomości SMS na numer telefonu Klienta, informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

4. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia wad, ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika dostawcy spisania właściwego protokołu.

5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy z podanych terminów.

VIII. Prawo odstąpienia od Umowy
Pokaż zawartość
Ukryj zawartość

1. Klient może w terminie 30 dni odstąpić od Umowy bez podawania jakichkolwiek przyczyn, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed upływem 30 dni.

2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy określonego powyżej rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Klientowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej innej niż przewoźnik.

3. W przypadku Umowy obejmującej wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części Produktu.

4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być wysłane pisemnie listem zwykłym lub (poleconym) na adres wskazany w pkt I niniejszego Regulaminu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@lidl-sklep.pl lub złożone na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę tutaj.

5. Sprzedawca wyśle Klientowi drogą mailową informację o otrzymaniu formularza o odstąpieniu wysłanego przez Klienta.

6. Skutki odstąpienia od Umowy:

a) w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności; Sprzedawca może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;

b) zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Produktu lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej,

c) Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów,

d) Produkt nie może zostać zwrócony w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy.

7. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku zawarcia Umowy:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

b) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

c) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

IX. Postępowanie reklamacyjne; Rękojmia; Gwarancja
Pokaż zawartość
Ukryj zawartość

1. Reklamacje Produktów mogą być składane na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi. W przypadku, gdy dany Produkt jest objęty gwarancją udzieloną przez gwaranta – reklamacje mogą być kierowane na podstawie takiej gwarancji bezpośrednio do gwaranta.

2. Sprzedawca nie udziela gwarancji na Produkty. Produkty prezentowane w Sklepie mogą być natomiast objęte gwarancją udzieloną przez gwaranta (np. producenta lub dystrybutora). Szczegółowe warunki realizacji uprawnień z gwarancji i czas jej trwania jak i sposób złożenia reklamacji opartej na gwarancji są podane w oświadczeniu gwarancyjnym (np. karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Produktu) oraz na stronie.

3. Poniższe postanowienia Regulaminu określają zasady składania Sprzedawcy – na podstawie przepisów dotyczących rękojmi – reklamacji obejmujących Produkty zakupione w Sklepie.

4. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za Produkty z wadą z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

5. Reklamację Produktu można zgłosić drogą elektroniczną przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego, udostępnionego przez Sprzedawcę pod adresem elektronicznym: https://obsluga-klienta.lidl.pl/SelfServicePL/s/contactsupport bądź poprzez wysłanie e-maila na następujący adres e-mailowy: info@lidl-sklep.pl. W reklamacji należy zawrzeć w szczególności zwięzły opis ujawnionej wady, okoliczności oraz datę jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację.

6. W przypadku, gdy Klient składa reklamację dotycząca Produktu w oparciu o rękojmię, Klient jest uprawniony do:

a) złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy sprzedaży w zakresie dotyczącym Produktu z wadą (tj. o zwrot ceny zapłaconej za Produkt z wadą), chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt z wadą na produkt wolny od wad albo wadę taką usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu z wadą na produkt wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny Produktu z wadą wynikającej z umowy sprzedaży, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości produktu, który wady nie posiada. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu z wadą na Produkt wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu z wadą żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu z wadą do zgodności z umową sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Lidl.

b) żądania wymiany Produktu z wadą na produkt wolny od wad albo żądania usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić Produkt z wadą na produkt wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Lidl może odmówić spełnienia żądania Klienta, jeżeli doprowadzenie Produktu z wadą do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

7. Jeżeli żądanie złożone przez Klienta przy reklamacji dotyczy naprawy Produktu, wymiany Produktu na nowy lub obniżenia ceny Produktu ,Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż 14 dni od jej złożenia. Po bezskutecznym upływie tego terminu brak odpowiedzi Sprzedawcy na żądanie Klienta poczytuje się za uznanie żądań reklamacji za uzasadnione.

8. Jeżeli Klient w reklamacji złoży oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, Sprzedawca ustosunkuje się do tego żądania niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od jego złożenia. Jeżeli Sprzedawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w tym terminie, uważa się, że uznał reklamację.

9. Produkty reklamowane w ramach wskazanej procedury należy odesłać Sprzedawcy zgodnie z procedurą wskazaną na stronie internetowej Sklepu tutaj.

10. Lidl odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada Produktu zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi.

11. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, w przypadku reklamacji z tytułu rękojmi roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu z wadą na nowy Produkt przedawnia się z upływem jednego roku licząc od dnia stwierdzenia wady, przy czym bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 10 powyżej.

12. W terminach określonych w pkt. 11 powyżej, Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo o obniżeniu ceny. Jeżeli Klient żądał wymiany Produktu z wadą na Produkt wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy Produktu z wadą lub usunięcia wady. Jeżeli określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności Produktu do użycia kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania Produktu Konsumentowi, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tego Produktu stwierdzone przed upływem tego terminu.

13. Zasady postępowania reklamacyjnego w zakresie dotyczącym działania strony internetowej Sklepu:

a) Sprzedawca odpowiada za należyte działanie Sklepu (w tym strony internetowej Sklepu),

b) Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące funkcjonowania strony internetowej Sklepu należy zgłaszać za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie internetowej pod adresem: https://obsluga-klienta.lidl.pl/SelfServicePL/s/contactsupport lub pisemnie listem na adres Sprzedawcy podany w pkt I Regulaminu,

c) Użytkownik może złożyć reklamację w terminie 30 dni, licząc od dnia, w którym Użytkownik stwierdził wady lub przerwy w świadczeniu usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu. Złożenie lub brak złożenia reklamacji nie uchybia możliwości dochodzenia przez Użytkownika roszczeń wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa,

d) W reklamacji Użytkownik powinien podać co najmniej: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji (może być to adres mailowy, jeśli Użytkownik wybiera taki sposób porozumiewania się), rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji oraz wszystkie okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku braku w treści reklamacji danych umożliwiających właściwe rozpatrzenie reklamacji, Sprzedawca może zwrócić się do składającego reklamację o uzupełnienie danych,

e) Sprzedawca udzieli Użytkownikowi odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź wysłana zostanie na adres do korespondencji Użytkownika lub adres e-mail Użytkownika wskazany w treści reklamacji, ewentualnie przekazana w inny sposób uzgodniony indywidualnie z Użytkownikiem.

14. W przypadku odstąpienia od umowy (pkt. VIII. Regulaminu) lub złożenia reklamacji Produktu (pkt. IX. Regulaminu), zasady zwrotu znajdują się tutaj.

X. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
Pokaż zawartość
Ukryj zawartość

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

a) http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,

b) http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,

c) http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Użytkownik posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: a) Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą, b) Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

3. Użytkownik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

4. Użytkownik, w celu polubownego rozwiązywania sporów, może również skorzystać z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XI. Ochrona danych osobowych
Pokaż zawartość
Ukryj zawartość

Regulacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały przedstawione w Polityce prywatności na stronie Sklepu.

XII. Postanowienia końcowe
Pokaż zawartość
Ukryj zawartość

1. Treść Regulaminu jest bezpłatnie, bez żadnych ograniczeń czasowych, udostępniona dla Klientów pod www.lidl-sklep.pl/regulamin.

2. Z zastrzeżeniem punktu 3 poniżej, Regulamin Sklepu może ulec zmianie, w szczególności w przypadku:

a) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Sklepu,

b) zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu,

c) zmian w funkcjonowaniu Sklepu niezbędnych do zachowania bezpieczeństwa zawieranych Umów.

3. O treści zmian Regulaminu każdy Klient posiadający Konto zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości wysłanej na podany przez niego – przy założeniu Konta lub zmieniony później w panelu "Moje Konto" – adres poczty elektronicznej. Poinformowanie o zmianie Regulaminu w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu. W przypadku, gdy Użytkownik zarejestrowany w Sklepie nie akceptuje nowej treści Regulaminu, może wypowiedzieć łączącą go ze Sprzedawcą umowę o świadczenie usługi prowadzenia Konta, poprzez usunięcie Konta w Sklepie. Zmiana Regulaminu skuteczna jest tylko na przyszłość. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych Klientów i nie ma wpływu na Umowy zawarte przed wejściem zmiany Regulaminu w życie.

4. Użytkownik obowiązany jest do korzystania ze sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i praw własności intelektualnej udostępnionych w Sklepie oraz osób trzecich, jak również do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

5. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, w szczególności pkt. III ust.9 lub 10, Sprzedawca ma prawo wg własnego wyboru do zablokowania Konta aż do naprawienia uchybienia przez Użytkownika lub samodzielnego usunięcia nieprawidłowych, sprzecznych ze stanem faktycznych danych lub usunięcia Konta Użytkownika w Sklepie. Wszelkie prawa do strony internetowej Sklepu, w tym do tekstu i jej elementów graficznych, mechanizmów informatycznych, układu i innych elementów Strony, są zastrzeżone.

6. Klientom, którzy dokonali zakupu Produktu w Sklepie, Sprzedawca umożliwia publikację na stronie Internetowej Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi dotyczących nabytych przez nich Produktów. Rezygnacja z usługi zamieszczanie opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta na stronie internetowej Sklepu. Pkt. XII ust. 4 stosuje się odpowiednio

7. Z elementów strony internetowej Sklepu można korzystać wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych.

8. Zabronione jest dokonywanie w jakichkolwiek celach, a w szczególności komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy, kopiowania, modyfikowania w jakikolwiek sposób strony internetowej Sklepu w całości lub w części.

9. W celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu.

10. Regulamin podlega prawu polskiemu.

Regulamin aplikacji mobilnej „Lidl Plus” i usługi „Moje Konto Lidl”

(Wersja 2.0; stan na wrzesień 2020)

 

Regulamin w wersji 2.0 wchodzi w życie od dnia 1 października 2020 dla nowych użytkowników Lidl Plus, dla obecnych użytkowników regulamin wejdzie w życie z zachowaniem postanowień pkt. XI ust. 3 w wersji 1.0

I Informacje ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) reguluje korzystanie z aplikacji mobilnej „Lidl Plus” (dalej „Usługa”).

 

2. Usługodawcą jest Lidl Stiftung & Co. KG (dalej „Lidl”)

Stiftsbergstraße 174167 Neckarsulm

USt-IdNr.: DE145803808.

 

3. Zasady korzystania z Usługi zostały opisane w niniejszym dokumencie, dostępnym na stronie internetowej, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Przed pobraniem i zainstalowaniem Usługi każdy konsument zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu.

 

II Rodzaj i zakres Usługi

1. Usługa jest skierowana do konsumentów (dalej „Użytkownicy”) chcących otrzymywać od Lidl spersonalizowane informacje o ofertach i promocjach Lidl, które odpowiadają ich zainteresowaniom i dokonywanym przez nich zakupom w sklepach Lidl. Celem Usługi jest dostarczanie Użytkownikom odpowiednio spersonalizowanych informacji dotyczących ofert handlowych oraz usług dostosowanych do ich preferencji. Obejmują one w szczególności oferty dopasowane do indywidualnych potrzeb i życzeń Użytkowników, umożliwiają udział w organizowanych przez Grupę Lidl konkursach, promocjach oraz akcjach rabatowych. W tym celu Usługa będzie identyfikować zainteresowania i preferencje Użytkowników dotyczące produktów i usług oferowanych przez Grupę Lidl.

 

2. Usługa umożliwia Użytkownikom:

 • korzystanie ze spersonalizowanych ofert Usługi, w szczególności umożliwia z zapoznaniem się z ofertami promocyjnymi przeznaczonymi wyłącznie dla Użytkowników,
 • uzyskanie cyfrowej wersji dowodu zakupu,
 • otrzymanie elektronicznej wersji cotygodniowej gazetki promocyjnej Lidl,
 • otrzymanie informacji o organizacji promocji oferowanych przez podmioty trzecie współpracujące z Lidl,
 • posiadanie elektronicznej karty klienta, dzięki której Użytkownik zyskuje dostęp do wielu funkcji i korzyści gwarantowanych przez Usługę,
 • posiadanie map lokalizacji sklepów Lidl –narzędzi umożliwiających wyszukiwanie sklepów Lidl w wybranej przez użytkownika lokalizacji,
 • korzystanie ze specjalnego formularza kontaktowego, umożliwiającego Użytkownikom zgłaszanie uwag związanych z działaniem Usługi,
 • uzyskiwanie podsumowań i raportów dokonywanych zakupów,
 • dokonywanie płatności za nabyte towary przez płatność mobilną (Lidl Pay),
 • korzystanie z usługi Newsletter.

 

3. Korzystanie z Usługi w zakresie wskazanym w ust. 1, w szczególności z konkursów, promocji oraz akcji rabatowych oferowanych Użytkownikom za pośrednictwem Usługi, możliwe będzie wyłącznie po udzieleniu przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych w zakresie oraz w celach wskazanych w Polityce Prywatności. W przypadku nieudzielenia lub odwołania udzielonej zgody, Użytkownik będzie mógł korzystać z Usług z wyłączeniem spersonalizowanych ofert, konkursów, promocji oraz akcji rabatowych.

 

III Warunki korzystania z Usług

1. Z Usługi mogą korzystać osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat. Korzystanie jest możliwe wyłącznie dla klientów indywidualnych. Wykorzystywanie Usługi w celach komercyjnych jest niedopuszczalne. Korzystanie z Usługi jest bezpłatne i dobrowolne.

 

2. Użytkownik w celu skorzystania z Usługi musi pobrać aplikację mobilną na swoje urządzenie przenośne. W celu pobrania, zainstalowania, i korzystania z Usługi na urządzeniu mobilnym Użytkownik powinien posiadać dostęp do Internetu. Minimalne wymagania sprzętowe i rodzaje urządzeń przenośnych, na które może być pobrana aplikacja zawierająca Usługę, zostały opisane w pkt V Regulaminu.

 

3. Po pobraniu i zainstalowaniu aplikacji mobilnej Użytkownik w celu skorzystania z Usługi musi założyć konto użytkownika (dalej „Konto”).

 

4. W ramach rejestracji i założenia Konta wymagane jest od Użytkownika udostępnienie następujących danych:

 • płeć,
 • imię i nazwisko,
 • preferowany sklep Lidl,
 • data urodzenia,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu komórkowego,
 • kraj
 • opcjonalnie Użytkownik ma możliwość podania również dokładnego adresu zamieszkania (ulica, numer domu, kod pocztowy, miasto).

W celu określenia adresu i preferowanego sklepu może zostać wykorzystana funkcja geolokalizacji urządzenia komórkowego Użytkownika, na co za pośrednictwem aplikacji konieczne będzie wyrażenie zgody.

 

5. Wszelkie podawane przez Użytkownika dane nie mogą być przyporządkowane do innej osoby. Zabrania się również podawania fałszywych danych, w szczególności tych nienależących do Użytkowników. Obowiązkiem Użytkownika jest przechowywanie swoich danych dostępowych w bezpieczny sposób, który uniemożliwia dostęp do konta osobom trzecim.

 

6. Każdy kontakt z Lidl za pośrednictwem założonego Konta zostanie przypisany danemu Użytkownikowi. Zasada ta obowiązuje również, jeżeli z winy użytkownika osoby trzecie uzyskają dostęp do jego konta. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Lidl o każdym niepożądanym skorzystaniu z należącego do niego Konta oraz do zmiany swoich danych dostępu, jeżeli dostęp do Konta uzyskały osoby trzecie.

 

7. W wyniku rejestracji i założenia Konta każdy Użytkownik otrzymuje automatycznie zindywidualizowany numer klienta, służący do korzystania z Usługi.

 

8. Aby skorzystać z oferowanej Usługi, należy podczas dokonywania zakupów w sklepie należącym do Lidl okazać przy kasie za pomocą urządzenia mobilnego uruchomioną aplikację „Lidl Plus”. Identyfikacja Użytkownika następuje za pośrednictwem użycia wygenerowanego w aplikacji elektronicznego kodu QR.

W związku z jego użyciem następuje zapisanie i zgromadzenie następujących informacji:

 • odwiedzony sklep,
 • zakupione produkty z podziałem na grupy towarowe,
 • ilości i ceny produktów,
 • zrealizowane kupony udostępniane za pośrednictwem akcji „Zdrapka Plus”,
 • godzina zapłaty,
 • rodzaj użytego środka płatniczego,
 • informacje o posiadaniu „Karty Dużej Rodziny” w razie skorzystania z niej podczas używania Usługi.

 

9. Poprzez przyporządkowanie dokonanych zakupów do Konta Użytkownika istnieje możliwość realizacji celów określonych w pkt II. 2 Regulaminu. W szczególności dzięki temu Użytkownik będzie miał dostęp do specjalnie dostosowanych do jego preferencji i zainteresowań ofert i promocji.

 

10. Usługa oferuje Państwu również możliwość otrzymania, np. w ramach akcji promocyjnych, korzystne oferty od podmiotów współpracujących z Lidl („Partner”). Oferty te zawierają generowany przez Partnera specjalny kod promocyjny, który należy podać zakupów dokonywanych u danego Partnera. W ramach niektórych z tych promocji powinni Państwo zamiast kodu promocyjnego Partnera powinni Państwu użyć swoje kodu identyfikacyjnego, którym Państwo posługują się korzystając z Usługi. Kupony oferowane przez Partnera nie stanowią oferty Lidl, a korzystanie z nich podlega wyłącznym warunkom korzystania wskazanym przez Partnera. Jeżeli funkcja „Korzyści Partnerskie ” zawiera odesłania do stron podmiotów trzecich , odpowiedzialność za treść tych stron spoczywa wyłącznie na tych podmiotach.

 

IV Usługa Newsletter

1. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zostaje zawarta w momencie skutecznego wyrażenia zgody na jej zawarcie za pośrednictwem Usługi – z chwilą zaznaczenia odpowiedniego pola.

 

2. Usługa Newsletter jest świadczona w zależności od dostępności aktualnych ofert i promocji.

 

3. Warunkiem ukończenia procesu zawierania umowy o świadczenie usługi Newsletter jest oświadczenie przez Użytkownika, iż zapoznał się on z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego treść.

 

4. Po ukończeniu procedury zawierania umowy o świadczenie usługi Newsletter Użytkownik otrzymuje za pośrednictwem Usługi informację, stanowiącą potwierdzenie zawarcia umowy o świadczenie usługi Newsletter drogą elektroniczną.

 

5. Umowy o świadczenie usługi Newsletter zawierane są na czas nieoznaczony.

 

6. Użytkownik może w każdym czasie i bez podania przyczyn, wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newsletter, klikając na odpowiedni link znajdujący się u dołu każdego z przesłanych Newsletterów.

 

V Warunki techniczne korzystania z Usługi

1. Korzystanie z Usługi wymaga od Użytkownika pobrania aplikacji mobilnej, odpowiednio dla systemów operacyjnych urządzeń mobilnych, ze sklepów Google Play, App Store, Windows Store poprzez wyszukanie aplikacji o nazwie „Lidl Plus”.

 

2. Aplikację mobilną można pobrać na urządzenia przenośne posiadające dostęp do Internetu i pracujące w oparciu o system operacyjny Android, IOS lub Windows, w szczególności takie jak telefony komórkowe, smartfony, tablety.

 

3. Korzystanie z Usługi wymaga w szczególności:

a) urządzenia końcowego, umożliwiającego wygenerowanie strony internetowej Sklepu, z dostępem do sieci Internet oraz do działającej przeglądarki internetowej

b) aktywnego konta poczty elektronicznej,

c) włączonej obsługi Plików cookies.

 

4. Poszczególne modele telefonów komórkowych posiadają dostęp do określonych wersji programu. Ze względów technicznych do niektórych typów może nie być dostępna odpowiednia wersja programu. Jeżeli dla danego telefonu komórkowego nie jest dostępna odpowiednia wersja programu, Użytkownik nie może korzystać z Usługi. Lidl stara się jednak zapewnić oprogramowanie do możliwie wielu typów telefonów. Ze względu na stale zmieniającą się gamę produktów na rynku urządzeń mobilnych Lidl nie może podać aktualnej listy telefonów komórkowych, na których możliwe jest korzystanie z Usługi.

 

5. Instalacja aplikacji mobilnej i korzystanie z Usługi wymaga stałej transmisji danych z urządzenia mobilnego Użytkownika. Wielkość i częstotliwość przesyłu danych zależą od rodzaju i zakresu korzystania z Usługi. Koszty połączenia za przesył danych ponosi Użytkownik. Ich wysokość jest uzależniona od umowy zawartej między Użytkownikiem a jego operatorem sieci komórkowej.

 

6. Korzystanie z Usługi wymaga również odpowiedniego stanu naładowania baterii i jasności wyświetlacza niezbędnej do zeskanowania kodu QR w procesie potwierdzenia.

 

7. Lidl może publikować i oferować aktualizację aplikacji mobilnej. Do prawidłowego działania Usługi konieczna jest jej aktualizacja. Lidl nie gwarantuje poprawnego funkcjonowania Usługi, jeśli Użytkownik nie pobrał i nie zainstalował na swoim urządzeniu przenośnym udostępnionej przez Lidl aktualizacji.

 

VI Możliwość płatności mobilnej (Lidl Pay)

 

Informacje ogólne

W ramach Usługi każdy Użytkownik otrzymuje również dostęp do płatności mobilnej („Lidl Pay”), umożliwiającej rejestrację w Usłudze karty płatniczej (debetowej lub kredytowej) w celu dokonywania bezgotówkowej zapłaty za nabyte produkty bezpośrednio przy kasie za pomocą swojego urządzenia mobilnego, na którym uruchomiona jest Usługa. Korzystanie z usług płatności mobilnej podlegać może dodatkowym uwarunkowaniom oraz zasadom przetwarzania danych przez dostawców tych usług. Rejestracja w Lidl Pay odbywa się w chronionym środowisku informatycznym bezpośrednio u dostawcy usług płatniczych.

 

Sposób rejestracji karty płatniczej

Aby korzystać z Lidl Pay, należy zarejestrować swoją kartę płatniczą (kredytową lub debetową); Użytkownik ma możliwość zarejestrowania więcej niż jednej karty płatniczej. Przed zarejestrowaniem karty, należy utworzyć PIN do płatności Lidl Pay, który nie powinien być tożsamy z PINem karty płatniczej Użytkownika; PIN może być skonfigurowany dowolnie. Jeśli dla celów uwierzytelniania Użytkownik używa dodatkowych funkcji (na przykład funkcji biometrycznych), obowiązują dodatkowo warunki użytkowania i informacje o przetwarzaniu danych właściwych dostawców tych funkcji. Po zarejestrowaniu pierwszej karty płatniczej oraz w przypadku dodania kolejnych kart, Użytkownik przekierowany jest na stronę dostawcy usług płatniczych w celu uzupełnienia wymaganych danych (numer karty, datę ważności, numer CVV2) w chronionym środowisku informatycznym. Dla zapewnienia bezpieczeństwa płatności Lidl Pay Usługodawca oferuje tzw. silne uwierzytelnienie Użytkownika 3D-secure. W celu aktywowania lub utrzymania aktualności tej funkcji Użytkownik może być proszony o przeprowadzenie dodatkowego uwierzytelnienia karty płatniczej zgodnie z procedurami udostępnianymi przez wydawcę karty lub o odłączenie karty od Usługi i jej ponowne zarejestrowanie. Po pomyślnym zarejestrowaniu karty, dostawca usług płatniczych wysyła potwierdzenie (tzw. token), który zostaje zapisany w profilu klienta Użytkownika. Token jest wydawany w celach identyfikacyjnych i nie zawiera jakichkolwiek danych karty płatniczej, lecz służy wyłącznie do powiązania przez dostawcę usług płatniczych zarejestrowanej przez Użytkownika karty z daną transakcją. Po pomyślnym zarejestrowaniu karty, dostawca usług płatniczych przekazuje Lidl pierwsze 6 oraz ostatnie 4 cyfry numeru karty Użytkownika oraz datę jej ważności; informacje te również zostaną powiązane z kontem Użytkownika w Usłudze.

 

Sposób dokonywania płatności za pośrednictwem Lidl Pay

Podczas używania przez Użytkownika karty klienta Lidl Plus istnieje możliwość wyboru płatności mobilnej Lidl Pay. Wybór ten jest aktywny tak długo, aż nie zostanie zmieniony przez Użytkownika. W przypadku wyboru płatności mobilnej, przed dokonaniem zapłaty, Użytkownik powinien podać PIN aby wygenerować kod cyfrowy, który jest ważny przez 15 minut (po upływie tego czasu należy wygenerować nowy kod). Podczas płatności token zostaje przesłany wraz z kwotą zakupów oraz innymi danymi transakcji do dostawcy usług płatniczych. Po zatwierdzeniu transakcji Użytkownik otrzymuje paragon, zawierający wszelkie dane transakcji. W celu dokonania płatności zgodnie z przepisami m.in. Dyrektywy (UE) 2015/2366 („PSD 2”), ustawy o usługach płatniczych oraz Rozporządzenia (UE) 2018/389, Lidl umożliwia -za pośrednictwem naszych usługodawców -instytucji kredytowej wzgl. wystawy środka płatniczego Użytkownika przeprowadzenie weryfikacji klienta wraz z oceną ryzyka. Ten sposób weryfikacji gwarantuje, iż to Użytkownik osobiście posługuje się danym środkiem płatniczym, a nie nieuprawniona osoba trzecia. Informacje te dotyczą danych dot. osoby Użytkownika, bieżących transakcji oraz płatności. Skanowanie wygenerowanego kodu płatności mobilnej aktywuje jednocześnie wszystkie kupony oraz inne oferty promocyjne w Usłudze wybrane przez Użytkownika.

 

Wymogi dot. ochrony numeru PIN

Na Użytkowniku ciąży obowiązek, aby wygenerowany przez niego PIN:

1. Nie został przekazany osobie trzeciej,

2. Był przechowywany oddzielnie od jego urządzenia mobilnego oraz

3. Nie był zapisywany w urządzeniu mobilnym Użytkownika.

 

Blokada Lidl Pay

W przypadku zaistnienia jednej z niżej wskazanych okoliczności, nastąpi blokada Lidl Pay:

1. O ile jest to niezbędne dla ochrony uzasadnionych interesów Lidl lub dostawcy usług płatniczych,

2. Doszło do używania lub istnieje podejrzenie używania Usługi lub Lidl Pay:

a) z zamiarem (1) wyrządzenia szkody Użytkownikowi lub dostawcy usług płatniczych, (2) osiągnięcia korzyści majątkowej przez osoby nieuprawnione lub

b) w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub sprzeczny z postanowieniami Regulaminu,

3. Pięciokrotnie podano błędny numer PIN.

Blokada usługi Lidl Pay uniemożliwia dokonywanie płatności z jej pośrednictwem. O blokadzie zostaną Państwo poinformowani przy podaniu powodu blokady przed jej założeniem. To samo dotyczy zdjęcia blokady.

 

VII Zwroty produktów zakupionych z wykorzystaniem Usługi

1. Użytkownicy aplikacji mobilnej „Lidl Plus” mogą dokonać zwrotu pełnowartościowego produktu przemysłowego zakupionego z wykorzystaniem treści wygenerowanych w aplikacji w stacjonarnym sklepie Lidl znajdującym się na terenie Rzeczypospolitej Polski w ciągu 30 dni od daty zakupu (widocznej na dowodzie zakupu) z wyjątkiem poniżej wymienionych produktów:

 • termometry,
 • depilatory,
 • szczoteczki do zębów i końcówki do szczoteczek,
 • golarki elektryczne i jednorazowe,
 • akumulatory, baterie,
 • żarówki,
 • kamery, aparaty fotograficzne,
 • komputery, gry komputerowe,
 • nawigacje samochodowe,
 • płyty CD, DVD, karty pamięci oraz pozostałe nośniki danych.

2. Zwrotu produktu można dokonać w dowolnym sklepie stacjonarnym Lidl, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

 • osoba jest aktywnym Użytkownikiem aplikacji mobilnej „Lidl Plus” w momencie zakupu produktu produkt został zakupiony z wykorzystaniem treści wygenerowanych przez aplikację mobilną „Lidl Plus”,
 • produkt posiada oryginalne opakowanie fabryczne,
 • w przypadku tekstyliów produkt posiada oryginalne metki,
 • produkt jest kompletny, tzn. musi zawierać wszystkie dołączone do niego w momencie zakupu elementy,
 • produkt nie nosi śladów użytkowania,
 • towar został zakupiony w sklepie Lidl na terenie Rzeczypospolitej Polski.

3. Za zwrócony towar Użytkownik otrzymuje jego równowartość widniejącą na dowodzie zakupu w taki sam sposób, w jaki dokonał płatności (zwrot gotówki, zwrot na kartę płatniczą/kredytową).

 

4. W przypadku wypowiedzenia umowy o świadczenie Usługi przez Użytkownika w trakcie trwania 30-dniowego okresu na zwrot produktu, należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie Usługodawcę poprzez formularz kontaktowy w aplikacji.

 

5. Uprawnienie do zwrotu towaru pełnowartościowego nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień konsumenckich dotyczących niezgodności rzeczy sprzedanej z umową wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

VIII Ochrona danych osobowych

1. Ogólne regulacje dotyczące polityki i ochrony gromadzenia danych osobowych, nieuregulowane niniejszym Regulaminem, zostały sprecyzowane w odpowiednim dziale, dostępnym na stronie internetowej https://www.lidl.pl/pl/lidl-plus/informacje-prawne/polityka-prywatnosci.

 

2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych za pośrednictwem Usługi następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w aplikacji mobilnej „Lidl Plus”.

 

3. Wyrażenie zgody na przekazywanie danych osobowych zgromadzonych za pośrednictwem Usługi na rzecz podmiotów trzecich następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w aplikacji mobilnej „Lidl Plus”.

 

4. Podczas korzystania z Usługi Lidl gromadzi o Użytkownikach takie informacje jak:

 • sklep, w którym dokonano zakupów,
 • historię wyborów,
 • preferowany sklep,
 • wersja używanego systemu operacyjnego,
 • numer używanego urządzenia mobilnego,
 • język systemowy,
 • używana wersja aplikacji.

5. Dane logowania Użytkowników są gromadzone i wykorzystywane w celu realizacji logowania do Konta.

 

6. Podczas odwiedzania, za pośrednictwem urządzenia mobilnego posiadającego zainstalowaną aplikację mobilną „Lidl Plus”, stron internetowych należących do Lidl, zbierane są informacje dotyczące zachowania Użytkowników. Są one zapisywane i względnie przyporządkowywane do odpowiedniego adresu e-mail lub numeru klienta. W tym celu następuje zbieranie informacji o odwiedzonych przez Użytkowników stronach internetowych Lidl, częstotliwości i czasu trwania wizyt, odwiedzanych obszarach i wybranych produktach. Lista przedmiotowych stron internetowych Lidl znajduje się tutaj.

 

7. Gromadzenie danych za pośrednictwem Usługi służy jak najlepszemu dopasowaniu prezentowanych ofert dla konkretnego Użytkownika oraz wywiązaniu się przez Lidl ze wszelkich zobowiązań nałożonych na niego przez niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

8. W zależności od miejsca i zakresu korzystania z Usługi, dane Użytkowników będą przekazywane przez Lidl poszczególnym spółkom Lidl, w celu przesyłania odpowiednich ofert. W ramach Lidl przekazywane są potencjalne interesujące Użytkowników treści oraz spersonalizowane oferty produktowe.

 

9. Dane dotyczące korzystania ze stron internetowych Spółek Lidl, łącznie ze sklepem online (w szczególności odwiedzone strony internetowe, częstotliwość i długość Państwa wizyty, odwiedzane obszary, wybierane i zakupione produkty oraz informacje dot. płatności),przyporządkowujemy, o ile to możliwe, do Państwa, wzgl. Państwa adresu e-mail lub nr klienta. Gromadzimy te dane, na przykład w celu możliwości zaoferowania Państwu usług dostosowanych do Państwa preferencji i zainteresowań, jak również uczestnictwa w specjalnych promocjach. Państwa dane osobowe mogą być porównywane z danymi innych klientów w celu ustalenia, czy produkty oraz promocje, którymi zainteresowani byli ci klienci, mogą być interesujące również dla Państwa.

Analizie nie są poddawane dane osobowe w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO.

 

X Postępowanie reklamacyjne

1. Usługodawca odpowiada za należyte działanie Usługi, nie odpowiada natomiast za należyte wykonanie ewentualnej umowy sprzedaży produktu, który zostaje nabyty z wykorzystaniem treści wygenerowanych przez aplikację mobilną „Lidl Plus”, ponieważ nie jest stroną takiej umowy.

 

2. Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące funkcjonowania aplikacji mobilnej „Lidl Plus” oraz sprzężonych z nią różnego rodzaju akcji należy zgłaszać za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie internetowej pod adresem https://obsluga-klienta.lidl.pl/SelfServicePL/s/contactsupport, kontaktu telefonicznego pod numerem 800-012-071 lub za pomocą formularza znajdującego się w Usłudze. Uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać na adres e-mail: ochronadanychosobowych@lidl.pl.

 

3. Użytkownik może złożyć reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym miały miejsce wady lub przerwy w świadczeniu usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Usługi. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Lidl niezwłocznie powiadamia Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Użytkownika w ramach rejestracji lub poprzez odpowiednią wiadomość przesłaną z użyciem Usługi. Nie uchybia to jednak możliwości dochodzenia przez Użytkownika roszczeń wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

 

4. W reklamacji Użytkownik powinien podać co najmniej: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji (może być to adres mailowy, jeśli Użytkownik wybiera taki sposób porozumiewania się), rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji oraz wszystkie okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku braku w treści reklamacji danych umożliwiających właściwe rozpatrzenie reklamacji, Lidl może zwrócić się do składającego reklamację o uzupełnienie danych.

 

5. Po rozpatrzeniu reklamacji, Lidl udzieli Użytkownikowi odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź wysłana zostanie na adres do korespondencji Użytkownika lub adres e-mail Użytkownika wskazany w treści reklamacji (a w razie jego niewskazania w treści reklamacji – na adres e-mail przypisany do konta Użytkownika w aplikacji mobilnej „Lidl Plus”), ewentualnie przekazana w inny sposób uzgodniony indywidualnie z Użytkownikiem.

 

6. Jeżeli w celu złożenia skarg lub reklamacji Użytkownik kontaktuje się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 800-012-071 lub przez formularz kontaktowy dostępny tutaj, to dochodzi do wykorzystania danych rejestracyjnych podanych przy okazji zakładania Konta. O ile istnieje możliwość zidentyfikowania danego konsumenta jako Użytkownika Usługi, to dochodzi do zapisania informacji o złożonych skargach i reklamacjach dotyczących Usługi, aby jeszcze lepiej dostosować oferty do potrzeb i wymagań Użytkowników. W ten sposób zapobiegamy w szczególności przesyłaniu informacji i ofert dotyczących produktów, które nie odpowiadają zainteresowaniom i oczekiwaniom Użytkowników.

 

XI Postanowienia końcowe

1. Regulamin Usługi może ulec zmianie w przypadku:

 • zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Usługi,
 • zmiany funkcjonalności Usługi, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają nacelu dostosowanie treści Regulaminu do jego funkcjonalności,
 • zmiany w zakresie działalności prowadzonej przez Lidl za pośrednictwem Usługi, w szczególności, w razie wprowadzenia nowych usług świadczonych za pośrednictwem Usługi.

2. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany za pomocą stosownego powiadomienia w aplikacji mobilnej „Lidl Plus”.

 

3. Poinformowanie o zmianie Regulaminu w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu. W przypadku, gdy Użytkownik zarejestrowany w Usłudze nie akceptuje nowej treści Regulaminu, może wypowiedzieć łączącą go z Lidl umowę o świadczenie usług, poprzez odinstalowanie z urządzenia aplikacji mobilnej „Lidl Plus”.

 

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

 

5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Lidl a Użytkownikiem w związku z korzystaniem z Usługi oraz umowami o świadczenie usług rozstrzygane będą w pierwszej kolejności polubownie, a następnie przez sąd właściwy według powszechnie obowiązujących przepisów.

 

6. Lidl informuje, iż istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, skorzystanie z których zależy od zgodnej woli Użytkownika i właściciela Usługi. Użytkownik będący Konsumentem, w celu polubownego rozwiązywania sporów, może również skorzystać z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL.

 

 

Regulamin aplikacji „Lidl Plus”, który wszedł w życie od dnia 1 października 2020 r., można otworzyć i pobrać w wersji PDF: POBIERZ.
Kliknięcie „Pobierz” spowoduje otwarcie dokumentu PDF ze zmienionym regulaminem, a plik może być w każdej chwili zapisany przez użytkownika na jego urządzeniu. Regulamin dla Nowych Użytkowników oraz dla Obecnych Użytkowników wejdzie w życie z zachowaniem postanowień pkt. IX Regulaminu w wersji 1.0.

 

Regulamin usługi „Moje Konto Lidl”

(Wersja 2.0; stan na 08.05.2020)

I. Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) reguluje korzystanie z usługi „Moje Konto Lidl” (dalej: „Moje Konto Lidl” albo „Usługa”).
 2. Usługodawcą jest Lidl Stiftung & Co. KG, adres: Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Niemcy, USt-IdNr.: DE145803808 (dalej: „Administrator” lub „My”).
 3. Korzystanie z Mojego Konta Lidl jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i odbywa się zgodnie z jego treścią.
 4. Zasady korzystania z Mojego Konta Lidl zostały opisane w niniejszym Regulaminie, który dostępny jest w Serwisach On-line Grupy Lidl (w rozumieniu pkt. II ust. 7 Regulaminu), a w szczególności: (1) na stronie rezerwuj.lidl.pl pod adresem https://rezerwuj.lidl.pl/rezerwuj/s/informacjeprawne – dla usługi internetowej rezerwacji produktów w wybranych sklepach stacjonarnych Lidl; (2) na stronie www.lidl-sklep.pl w zakładce Informacje Prawne – tj. w sklepie internetowym Lidl; (3) na stronie https://www.lidl.pl/lidl-plus/informacje-prawne/regulamin-aplikacji-mobilnej-i-uslugi-moje-konto-lidl, jak również w aplikacji mobilnej Lidl Plus – dla usługi Lidl Plus, w sposób który umożliwia pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie jego treści. Sklepy stacjonarne, sklep internetowy oraz usługa internetowej rezerwacji produktów w wybranych sklepach stacjonarnych Lidl, prowadzone i zarządzane są przez Lidl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Jankowicach, adres: ul. Poznańska 48, 62-080 Tarnowo Podgórne, KRS: 0000597711, NIP: 7811897358, REGON: 302821772.
 5. Przed rozpoczęciem korzystania z Mojego Konta Lidl, każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu.
 6. Niniejszy Regulamin reguluje wyłącznie kwestie dotyczące Mojego Konta Lidl. Niniejszy Regulamin nie ma zastosowania do (nie kształtuje treści) osobnych stosunków umownych zawieranych w ramach Serwisów On-line Grupy Lidl (w rozumieniu pkt. II ust. 7 Regulaminu). W tym zakresie wiążą szczegółowe warunki danego Serwisu On-line Grupy Lidl lub regulaminy z nimi związane. Stroną takich stosunków umownych mogą być inne Spółki Grupy Lidl niż Administrator.
 7. Użytkownika Mojego Konta Lidl obowiązuje zakaz dostarczania w obszarze Mojego Konta Lidl treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za charakter zamieszczonych oraz udostępnionych przez siebie treści. W szczególności nie mogą one naruszać dóbr osobistych i praw osób trzecich, a także przepisów obowiązującego prawa.

 

II. Słownik pojęć

 1. Administrator – podmiot wskazany w pkt. I.2. Regulaminu.
 2. Grupa Lidl, Spółki Grupy Lidl – spółki wymienione pod adresem https://www.lidl.pl/lidl-plus/informacje-prawne/adresy-firm.
 3. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych podanych przez Użytkownika i przypisanych do Użytkownika i jego Loginu, ustalony podczas Rejestracji, który może być później zmieniony przez danego Użytkownika, a w połączeniu z Loginem umożliwia danemu Użytkownikowi zalogowanie się i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Mojego Konta Lidl.
 4. Konto, Moje Konto Lidl, Usługa – zbiór zasobów, treści i funkcjonalności, które składają się na Moje Kont Lidl, w którym gromadzone w szczególności są dane Użytkownika oraz informacje dotyczące jego działań w ramach Usługi oraz za pomocą którego następuje rejestracja danej osoby w Serwisach On-line Grupy Lidl oraz logowanie do Serwisów On-line Grupy Lidl.
 5. Login – adres e-mail lub nr telefonu Użytkownika podany podczas Rejestracji w ramach Mojego Konta Lidl i przypisany do niego, który w połączeniu z Hasłem umożliwia danemu Użytkownikowi zalogowanie się do Mojego Konta Lidl i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Mojego Konta Lidl.
 6. Polityka prywatności – dokumenty dotyczące przetwarzania danych osobowych umieszczone w Serwisach On-line Grupy Lidl, w tym: (1) na stronie rezerwuj.lidl.pl pod adresem https://rezerwuj.lidl.pl/rezerwuj/s/informacjeprawne – w zakresie przetwarzania danych w usłudze internetowej rezerwacji produktów w wybranych sklepach stacjonarnych Lidl; (2) na stronie www.lidl-sklep.pl pod adresem https://www.lidl-sklep.pl/polityka-prywatnosci – w zakresie przetwarzania danych na www.lidl-sklep.pl; oraz (3) https://www.lidl.pl/lidl-plus/informacje-prawne/polityka-prywatnosci – w zakresie przetwarzania danych w usłudze Lidl Plus,  szczegółowo określające informacje dotyczące plików typu cookies, przetwarzanych danych osobowych i stosowanych przez niego sposobach ochrony prywatności Użytkowników.
 7. Serwisy On-line Grupy Lidl – serwisy on-line Lidl oraz aplikacje mobilne Lidl, do których rejestracja i logowanie realizowane są za pośrednictwem Usługi, w tym w szczególności: sklep internetowy dostępny pod adresem lidl-sklep.pl, aplikacja mobilna Lidl Plus oraz internetowy serwis rezerwacji produktów w wybranych sklepach stacjonarnych Lidl dostępny pod adresem rezerwuj.lidl.pl. Szczegółowe informacje dot. poszczególnych Serwisów On-line Grupy Lidl można znaleźć m.in. w ich regulaminach dostępnych na stronach internetowych tych Serwisów On-Line Grupy Lidl oraz dostępnych w ramach odpowiednich aplikacji mobilnych Lidl, w tym: https://www.lidl-sklep.pl/regulamin; https://www.lidl.pl/lidl-plus/informacje-prawne/regulamin-aplikacji-mobilnej-i-uslugi-moje-konto-lidl; https://rezerwuj.lidl.pl/rezerwuj/s/informacjeprawne.
 8. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Usługi.
 9. Rejestracja – czynności, o których mowa w pkt. IV poniżej, które składają się na przeprowadzenie procesu zarejestrowania się Użytkownika w danym Serwisie On-line Grupy Lidl za pomocą Usługi i utworzeniem dla niego Konta związanego z danym  Serwisem On-line Grupy Lidl.
 10. Użytkownik – osoba fizyczna, pełnoletnia i mająca pełną zdolność do czynności prawnych korzystająca z Usługi.

 

III. Rodzaj i zakres Usługi

 1. Administrator, za pomocą Mojego Konta Lidl, umożliwia Użytkownikom jednolity dostęp (rejestrację i logowanie) do Serwisów On-line Grupy Lidl prezentowanych w ramach serwisów internetowych Lidl lub aplikacji mobilnych Lidl.
 2. Usługa umożliwia pojedyncze rejestracje oraz pojedyncze logowanie dla różnych Serwisów On-line Grupy Lidl. Utworzenie Mojego Konta Lidl w ramach Rejestracji umożliwia wykorzystanie przez Użytkownika Hasła i Loginu do rejestracji i przeniesienia danych wykorzystanych w procesie rejestracji do Mojego Konta Lidl przy logowaniu lub rejestracji do poszczególnych Serwisów On-line Grupy Lidl.

 

IV. Warunki korzystania z Usługi

Zarejestrować się w Usłudze mogą jedynie osoby pełnoletnie, które oświadczyły, że zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowały jego treść w sposób wskazany w pkt. 7 poniżej.

 1. Z Usługi mogą korzystać osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Korzystanie z Usługi jest możliwe wyłącznie dla klientów indywidualnych. Wykorzystanie Usługi w celach komercyjnych jest niedopuszczalne.
 2. Korzystanie z poszczególnych Serwisów On-line Grupy Lidl uzależnione jest od spełnienia kryteriów wskazanych w regulaminach normujących korzystanie z Serwisów On-line Grupy Lidl.
 3. Korzystanie z Usługi jest bezpłatne i dobrowolne. Korzystanie z określonych produktów lub usług dostarczanych w ramach Serwisów On-line Grupy Lidl może wiązać się z kosztami, które są przedstawiane w przejrzysty sposób zgodnie z wymogami prawnymi oraz zgodnie z poszczególnymi regulaminami regulującymi korzystanie z poszczególnych Serwisów On-line Grupy Lidl. Korzystanie przez Użytkownika z usług stron trzecich, takich jak np. dostawcy połączenia internetowego dla Użytkownika, mogą łączyć się z dodatkowymi kosztami niezależnymi od Administratora.
 4. Rejestracja do Usługi następuje poprzez wypełnienie przez Użytkownika i przesłanie formularza rejestracyjnego.
 5. W ramach procedury rejestracji Użytkownik:a) podaje:
 • numer swojego telefonu komórkowego (wymagany np. w przypadku rejestracji w aplikacji Lidl Plus i do serwisu rezerwuj.lidl.pl),
 • swój adres e-mail.

 

b) ustala swoje indywidualne Hasło do Konta.

 

7. Warunkiem ukończenia rejestracji jest oświadczenie przez Użytkownika, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego treść, składane podczas procesu Rejestracji poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, a także złożenie oświadczenia przez Użytkownika o zapoznaniu z Polityką prywatności.

8. Dodatkowo, w przypadku ukończeniu procedury rejestracji do Lidl Plus i serwisu rezerwuj.lidl.pl, Użytkownik otrzymuje na wskazany przez niego numer telefonu wiadomość SMS od Administratora, zawierającą w treści kod pozwalający aktywować Konto Użytkownika i logować się do Usługi za pomocą Loginu i Hasła. Po wpisaniu kodu aktywacyjnego Administrator potwierdzi zawarcie umowy o świadczenie Usługi.

9. Dane dostarczone przez Użytkownika podczas procesu rejestracji muszą być poprawne pod względem treści. Zabronione jest używanie do rejestracji danych nie należących do Użytkownika bądź też danych fałszywych. Jeśli dane ulegną zmianie Użytkownik zobowiązany jest do ich natychmiastowego dostosowania w ramach Konta.

10. Dane służące do dostępu (logowania) do Mojego Konta Lidl są przeznaczone wyłącznie do korzystania przez Użytkownika i muszą być przez niego chronione przed dostępem osób trzecich. Jeśli istnieją oznaki nieuprawnionego skorzystania z Usługi przez osoby trzecie, Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie Administratora.

11. Każdy kontakt z Lidl za pośrednictwem Usługi zostanie przypisany danemu Użytkownikowi. Zasada ta obowiązuje również, jeżeli z winy Użytkownika osoby trzecie uzyskają dostęp do jego Konta.

12. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Lidl o każdym niepożądanym skorzystaniu z należącego do niego Konta oraz do zmiany swoich danych dostępu, jeżeli dostęp do Konta uzyskały osoby trzecie. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za konsekwencje nieautoryzowanego użycia danych dostępowych przez osobę trzecią, o ile się do niego przyczynił.

 

V. Warunki techniczne korzystania z Usługi

 

 1. Korzystanie z Usługi jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych:

 

a) zastosowanie przeglądarek internetowych Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer lub równorzędnych,

b) dostęp do Internetu,

c) przeglądarka musi akceptować pliki typu cookies.

 

2. Użytkownik musi również posiadać telefon komórkowy z aktywną kartą SIM i aktywnym numerem telefonu – dla procesu Rejestracji.

3. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym a Usługą.

 

VI. Ochrona danych osobowych

Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Użytkownika znajdują się na stronach Polityki prywatności poszczególnych Serwisów Online Grupy Lidl, w szczególności: (1) na stronie rezerwuj.lidl.pl pod adresem https://rezerwuj.lidl.pl/rezerwuj/s/informacjeprawne – w zakresie przetwarzania danych w usłudze internetowej rezerwacji produktów w wybranych sklepach stacjonarnych Lidl; (2) pod adresem https://www.lidl-sklep.pl/polityka-prywatnosci – w zakresie przetwarzania danych na www.lidl-sklep.pl; oraz (3) https://www.lidl.pl/lidl-plus/informacje-prawne/polityka-prywatnosci – w zakresie przetwarzania danych w usłudze Lidl Plus.

 

VII. Zakończenie korzystania z Usługi

 1. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie i bez podawania przyczyn zakończyć korzystanie z Usługi. W ramach zarządzania Moim Kontem Lidl, jego usunięcie może być zainicjowane przez Użytkownika w dowolnym momencie.
 2. Administrator ma prawo w dowolnym momencie i bez podawania przyczyn zakończyć świadczenie Usługi.
 3. Wypowiedzenie przez Administratora ma miejsce w szczególności, gdy Użytkownik naruszy postanowienia niniejszych Warunków uczestnictwa. Konto Użytkownika może również zostać zablokowane do wyjaśnienia odnoszących się do naruszenia przypadków.

 

VIII. Odpowiedzialność i postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące funkcjonowania Usługi należy zgłaszać za pośrednictwem formularza na stronie https://obsluga-klienta.lidl.pl/SelfServicePL/s/ lub pisemnie na adres podany w punkcie I.2 powyżej.
 2. Użytkownik może złożyć reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym miały miejsce wady lub przerwy w świadczeniu usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Usługi. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Administrator niezwłocznie powiadamia Użytkownika, co jednak nie uchybia możliwości dochodzenia przez Użytkownika roszczeń wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. W reklamacji Użytkownik powinien podać co najmniej: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji (może być to adres e-mail, jeśli Użytkownik wybiera taki sposób porozumiewania się), rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji oraz wszystkie okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku braku w treści reklamacji danych umożliwiających właściwe rozpatrzenie reklamacji, Administrator może zwrócić się do składającego reklamację o uzupełnienie danych.
 4. Po rozpatrzeniu reklamacji, Administrator udzieli Użytkownikowi odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Administratora. Odpowiedź wysłana zostanie na adres zamieszkania Użytkownika lub adres e-mail Użytkownika wskazany w treści reklamacji (a w razie jego niewskazania w treści reklamacji – na adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika), ewentualnie przekazana w inny sposób uzgodniony indywidualnie z Użytkownikiem.

                                                                      

IX. Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu może być dokonywana tylko ze skutkiem na przyszłość i nie będzie naruszać praw nabytych Użytkowników.
 2. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany drogą mailową, na podany Administratorowi adres e-mail.
 3. Poinformowanie o zmianie Regulaminu w sposób określony w pkt IX.2 powyżej nastąpi nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu. W przypadku, gdy Użytkownik zarejestrowany w Usłudze nie akceptuje nowej treści Regulaminu, może wypowiedzieć łączące go z Administratorem umowy o świadczenie Usługi, poprzez kontakt za pomocą formularza https://obsluga-klienta.lidl.pl/SelfServicePL/s/, bądź poprzez samodzielne usunięcie Konta.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych, z których usług korzysta Użytkownik, przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika.
 5. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.
 6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem w związku z korzystaniem z Usługi oraz umowami o świadczenie usług rozstrzygane będą przez sąd właściwy według powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Administrator informuje, iż istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, skorzystanie z których zależy od zgodnej woli Użytkownika i Administratora. Administrator informuje, że pod następującym adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma Internetowego Rozstrzygania Sporów (ODR ― Online Dispute Resolution) powołana przez Komisję Europejską w zakresie dot. Konsumentów. Platforma ta została uruchomiona na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemy rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

REGULAMIN SKŁADANIA REZERWACJI ONLINE PRODUKTÓW W WYBRANYCH SKLEPACH STACJONARNYCH LIDL

I. Postanowienia wstępne

I.1.    Administratorem Serwisu działającego pod adresem: rezerwuj.lidl.pl jest Lidl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (dalej: „Administrator”) z siedzibą w Jankowicach, adres: ul. Poznańska 48, 62-080 Tarnowo Podgórne, adres poczty elektronicznej: kontakt@lidl.pl, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000597711, NIP: 7811897358, REGON: 302821772, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
I.2.    Korzystanie z Serwisu, tj. składanie Rezerwacji, wymaga posiadania Konta, tj. Mojego Konta Lidl. Konto umożliwiające korzystanie z Serwisu, tj. Moje Konto Lidl, prowadzone jest – jako usługa świadczona  drogą  elektroniczną – przez Lidl Stiftung & Co. KG z siedzibą w Republice Federalnej Niemiec (USt-IdNr.: DE145803808), pod adresem Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm. Regulamin dotyczący świadczenia tej usługi dostępny jest pod adresem: https://www.lidl.pl/rezerwuj/s/regulamin-sso. Konto, tj. Moje Konto Lidl, może być założone w Serwisie rezerwuj.lidl.pl poprzez skorzystanie z opcji „Zarejestruj się” albo w innych serwisach on-line Lidl, w tym w serwisie lidl-sklep.pl (sklep internetowy) lub za pomocą aplikacji Lidl Plus.
I.3.    Korzystanie z Serwisu odbywa się zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
I.4.    Niniejszy Regulamin reguluje prawa i obowiązki Administratora i Użytkownika związane ze świadczeniem przez Administratora usług związanych z Rezerwacjami.
I.5.    Korzystanie z Serwisu i świadczonych w ramach Serwisu usług wskazanych w pkt III.1 Regulaminu jest możliwe przy spełnieniu po stronie Użytkownika następujących, minimalnych wymagań informatyczno-technicznych:
I.5.1.    zastosowania przeglądarek Mozilla FireFox, Google Chrome, Opera, Edge, Internet Explorer lub równorzędnych, w ich aktualnych wersjach (tj. w wersjach wspieranych przez producentów przeglądarek);
I.5.2.    dostępu do Internetu;
I.5.3.    w ww. przeglądarce włączenia opcji zapisywania i odczytywania plików cookies niezbędnych do jej poprawnego funkcjonowania oraz obsługi JavaScript i stylów CSS;
I.5.4.    posiadania Konta, tj. Mojego Konta Lidl;
I.5.5.    posiadania adresu poczty e-mail – do obsługi e-maili związanych z obsługą Rezerwacji;
I.5.6.    telefonu komórkowego z aktywną kartą SIM i aktywnym numerem telefonu – dla obsługi ewentualnie przesłanych SMS-ów związanych z obsługą złożonej Rezerwacji oraz odbierania ewentualnych telefonów od Administratora związanych z realizacją złożonej Rezerwacji;
I.5.7.    możliwości: (a) wydrukowania pliku PDF, o którym mowa w punkcie VI.3, z potwierdzeniem możliwości odebrania Rezerwacji, i okazania tego wydruku w Sklepie – w celu odebrania Rezerwacji; lub (b) otworzeniu na urządzeniu Użytkownika (np. na smartfonie) pliku PDF, o którym mowa w punkcie VI.3, z potwierdzeniem możliwości odebrania Rezerwacji i okazania tego pliku PDF w Sklepie – w celu odebrania Rezerwacji.
I.6.    Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie po swojej stronie wyżej wskazanych wymagań informatyczno-technicznych umożliwiających współdziałanie z Serwisem.
I.7.    Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania w obszarze Serwisu Treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za charakter zamieszczonych oraz udostępnionych przez siebie Treści. W szczególności nie mogą one naruszać dóbr osobistych, praw osób trzecich, ani przepisów obowiązującego prawa.
I.8.    Korzystanie z Serwisu może wiązać się z zagrożeniami typowymi dla aktywności w Internecie, w tym realizowanej za pomocą przeglądarek internetowych (desktopowych oraz mobilnych).

 

II. Słownik pojęć

II.1.    Administrator – podmiot wskazany w punkcie I.1 Regulaminu.
II.2.    Dział Obsługi Klienta – komórka Administratora odpowiedzialna za udzielanie informacji i pomoc Użytkownikom w związku z funkcjonowaniem Serwisu, z którą można się kontaktować (i) poprzez formularz kontaktowy https://obsluga-klienta.lidl.pl/SelfServicePL/s/contactsupport; (ii) korespondencją e-mail na adres: kontakt@lidl.pl, lub listownie, na adres podany w punkcie I.1 Regulaminu.
II.3.    Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, która jest maksymalną ceną, po jakiej Użytkownik będzie mógł kupić dany Produkt w Sklepie, jeżeli zdecyduje się na dokonanie jego zakupu w Sklepie, z zastrzeżeniem postanowień punktu IV.3.
II.4.    Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
II.5.    Konto – Moje Konto Lidl, którego posiadanie jest konieczne do korzystania z Serwisu, tj. do możliwości zalogowania się do Serwisu oraz do składania Rezerwacji. Konto prowadzone jest – jako usługa świadczona  drogą  elektroniczną – przez Lidl Stiftung & Co. KG z siedzibą w Republice Federalnej Niemiec, pod adresem Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm. Regulamin dotyczący świadczenia tej usługi dostępny jest m.in. pod adresem: https://www.lidl-sklep.pl/regulamin-moje-konto-lidl oraz https://www.lidl.pl/lidl-plus/informacje-prawne/regulamin-aplikacji-mobilnej-i-uslugi-moje-konto-lidl.
II.6.    Polityka prywatności – dokument określający kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych, znajdujący się pod adresem: https://www.lidl.pl/rezerwuj/s/polityka-prywatnosci.
II.7.    Produkt – prezentowany w Serwisie produkt, który można objąć Rezerwacją, i który – o ile zostanie objęty Rezerwacją i będzie dostępny w ofercie produktowej (zapasach) wybranego przez Użytkownika Sklepu w momencie kompletowania Produktów objętych złożoną Rezerwacją – będzie dostępny dla Użytkownika do zakupu bezpośrednio w wybranym przez Użytkownika Sklepie, na warunkach niniejszego Regulaminu.
II.8.    Regulamin – niniejszy regulamin.
II.9.    Rezerwacja – wskazanie przez Użytkownika Produktów, których nabyciem w danym Sklepie Użytkownik jest zainteresowany i w odniesieniu do których Użytkownik składa Administratorowi dyspozycję przygotowania tych Produktów  dla Użytkownika w wybranym przez Użytkownika Sklepie – w zakresie, w jakim takie Produkty faktycznie znajdować się będą w ofercie produktowej (zapasach) wybranego przez Użytkownika Sklepu w momencie kompletowania Rezerwacji (tj. przed wybranym przez Użytkownika wolnym terminie (godzinie) realizacji Rezerwacji).
II.10.    Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem rezerwuj.lidl.pl, administrowany przez Administratora, z zastrzeżeniem postanowień punktu I.2.
II.11.    Sklep – jeden z fizycznych sklepów detalicznych Sprzedawcy, wymieniony na liście sklepów zamieszczonej w Serwisie w ramach formularza pozwalającego dokonać Rezerwacji. Sklepem w rozumieniu Regulaminu nie jest sklep internetowy dostępny pod adresem https://www.lidl-sklep.pl/.
II.12.    Sprzedawca – Lidl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Jankowicach, adres: ul. Poznańska 48, 62-080 Tarnowo Podgórne, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000597711, NIP: 7811897358, REGON: 302821772. Administrator i Sprzedawca są w tym przypadku jednym i tym samym podmiotem, natomiast czynności dotyczące Rezerwacji oraz czynności dotyczące umowy sprzedaży zawieranej w Sklepie, są czynnościami odrębnymi.
II.13.    Treść (lub Treści) – treści słowne, słowno-graficzne i graficzne, w tym obiekty multimedialne (np. informacje, dane, pliki graficzne, elementy graficzne, zdjęcia lub filmy), w tym utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz wizerunki i inne materiały, jakie są zamieszczane w Serwisie, w tym Treści dodawane przez Użytkownika.
II.14.    Umowa o świadczenie usług – umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem o świadczenie przez Administratora na rzecz Użytkownika usług związanych z obsługą i realizacją złożonej Rezerwacji, na zasadach określonych w Regulaminie.
II.15.    Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawierana w Sklepie przez Sprzedawcę i kupującego (tj. przez Użytkownika lub przez osobę, o której mowa w punkcie VII.2 Regulaminu), przez którą to umowę Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność Produktu i wydać mu Produkt, a kupujący zobowiązuje się Produkt odebrać i zapłacić Sprzedawcy Cenę w Sklepie.
II.16.    Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu będąca Konsumentem, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

 

III. Postanowienia ogólne

III.1.    Administrator, za pośrednictwem Serwisu, drogą elektroniczną świadczy Użytkownikom usługi obejmujące przyjmowanie, obsługę i realizację Rezerwacji na zasadach określonych w Regulaminie, aż do momentu udostepnienia w wybranym przez Użytkownika Sklepie Produktów objętych Rezerwacją – w maksymalnym zakresie, w jakim takie Produkty faktycznie znajdować się będą w ofercie produktowej (zapasach) wybranego przez Użytkownika Sklepu w momencie kompletowania Rezerwacji (tj. przed wybranym przez Użytkownika wolnym terminem realizacji Rezerwacji).
III.2.    W Serwisie możliwe jest dokonanie wyłącznie Rezerwacji. W Serwisie nie jest możliwe dokonanie zakupu Produktów. Rezerwacja nie stanowi Umowy sprzedaży ani przedwstępnej umowy sprzedaży. Zakup Produktów następuje dopiero w Sklepie. Użytkownik ma prawo, a nie obowiązek dokonania zakupu Produktów w Sklepie.
III.3.    Treści prezentowane w Serwisie, w szczególności informacje o Produktach, nie stanowią oferty sprzedaży Produktów, a jedynie umożliwiają określenie Rezerwacji przez Użytkownika.
III.4.    Korzystając z Serwisu, Użytkownik nie nabywa Produktów ani nie składa wiążącej go oferty ich nabycia.
III.5.    Sprzedaż Produktów prowadzona jest przez Sprzedawcę w poszczególnych Sklepach. Zawarcie Umowy sprzedaży Produktów następuje w Sklepie (w lokalu Sprzedawcy) przy jednoczesnej obecności stron Umowy sprzedaży. Zapłata ceny za Produkty, ich wydanie oraz przeniesienie ich własności następuje w Sklepie przy i na skutek zawarcia Umowy sprzedaży.
III.6.    Rezerwacja stanowi wskazanie Administratorowi przez Użytkownika Produktów, których nabyciem w danym Sklepie Użytkownik jest zainteresowany i w odniesieniu do których Użytkownik składa Administratorowi dyspozycję przygotowania tych Produktów dla Użytkownika w wybranym przez Użytkownika Sklepie – w maksymalnym zakresie, w jakim takie Produkty faktycznie znajdować się będą w ofercie produktowej (zapasach) wybranego przez Użytkownika Sklepu w momencie kompletowania Rezerwacji (tj. przed wybranym przez Użytkownika wolnym terminem realizacji Rezerwacji).
III.7.    Korzystanie z Serwisu, składanie Rezerwacji oraz korzystanie z usług związanych z obsługą i realizacją Rezerwacji, jak również odstąpienie od Umowy o świadczenie usług jest dla Użytkowników nieodpłatne.
III.8.    Minimalna wartość (łączna Cena) produktów objętych jedną Rezerwacją wynosi 50 złotych brutto. Rezerwacja nie może obejmować produktów, których łączna wartość (łączna Cena) nie wynosi co najmniej 50 zł brutto. Administrator może ograniczyć maksymalną liczbę sztuk danego Produktu, które można objąć jedną Rezerwacją, przy czym nałożone ograniczenia nie mogą określać maksymalnej liczby sztuk danego Produktu, które można objąć jedną Rezerwacją, na mniej niż 3 (słownie: trzy), chyba że przepisy prawa nakładałyby dalej idące ograniczenia. Administrator może również ograniczyć łączną liczbę Produktów, które można objąć jedną Rezerwacją, przy czym liczba ta nie może być mniejsza niż 10 (słownie: dziesięć) sztuk Produktów. Administrator może również ograniczyć łączną wartość (Cenę) Produktów, które można objąć jedną Rezerwacją, przy czym nie może to określać łącznej wartości (Ceny) Produktów jako mniejszej niż 60 (słownie: sześćdziesiąt) złotych. Informacja dotycząca aktualnych ograniczeń lub aktualnych ograniczeń dotyczących Rezerwacji realizowanych w danym Sklepie jest udostępniana w Serwisie.
III.9.    Produkty, w zakresie których możliwe jest składanie Rezerwacji mogą nie obejmować pełnego asortymentu danego Sklepu. Oznacza to, że w danym Sklepie może być dostępny szerszy asortyment produktów niż prezentowany w Serwisie.
III.10.    Niezależnie od postanowień punktu III.9, z możliwości składania Rezerwacji wyłączone są następujące kategorie produktów:
III.10.1.    napoje alkoholowe w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, za wyjątkiem piwa;
III.10.2.    wyroby tytoniowe, papierosy elektroniczne, pojemniki zapasowe oraz ich części, jak również rekwizyty tytoniowe w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych;
III.10.3.    produkty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne;
III.10.4.    preparaty do początkowego żywienia niemowląt oraz przedmioty służące do karmienia piersią w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
III.11.    W odniesieniu do danego Sklepu (t. realizacji Rezerwacji w danym Sklepie), jeden Użytkownik może złożyć w danym dniu tylko 1 (słownie: jedną) Rezerwację, chyba że Administrator za pośrednictwem Serwisu zezwoli na składanie w jednym dniu większej liczby Rezerwacji. Administrator może również wprowadzić ograniczenia odnoszące się do maksymalnej liczby Rezerwacji, jakie w danym dniu może złożyć jeden Użytkownik w różnych Sklepach, przy czym limit Rezerwacji składanych w danym dniu w różnych Sklepach nie może być niższy niż 3 (słownie: trzy) Rezerwacje.

 

IV. Cena

IV.1.    Ceny podane w Serwisie są cenami brutto. Ceny podane w Serwisie są wyrażone w złotych polskich (PLN).
IV.2.    Z zastrzeżeniem postanowień punktu IV.3 dot. szacowanej Ceny, ze względu na zastosowane w danym Sklepie upusty i promocje, cena danego produktu w Sklepie może być niższa niż Cena podana w Serwisie. Z zastrzeżeniem postanowień punktu IV.3, Użytkownik, jeżeli zdecyduje się na zakupienie danego Produktu, związany będzie jedynie ceną danego produktu obowiązującą w Sklepie, przy czym w każdym przypadku nie wyższą niż Cena podana w Serwisie.
IV.3.    W przypadku Produktów, których Cena uzależniona jest od ilości netto (masy netto albo od objętości netto) danego Produktu, a których ilość netto poszczególnych sztuk Produktu jest różna (np. warzywa i owoce; mięsa w zamkniętych opakowaniach o zmiennej masie; inne produkty umieszczony w zamkniętym opakowaniu jednostkowym, których odmierzona ilość netto jest różna w zależności od danej sztuki Produktu), w Serwisie podana jest Cena za kilogram albo za litr (przy opisie produktu) oraz Cena za Produkt o określonej danej masie netto albo objętości netto. Finalna Cena takich Produktów uzależniona jest od faktycznej masy netto albo objętości netto danej sztuki Produktu, która zostanie skompletowana przy realizacji Rezerwacji. Jeżeli ww. Produkt będzie miał większą masę albo objętość niż wskazana w Rezerwacji, Cena takiego Produktu może być wyższa niż podana w Serwisie. W każdym przypadku dla obliczenia finalnej Ceny takich Produktów, wiążąca będzie podana w Serwisie cena za kilogram albo za litr, chyba że Cena w Sklepie za kilogram lub za litr okaże się niższa (Użytkownika wiąże Cena niższa, stosownie do postanowień punktu IV.2). Ponieważ Rezerwacja nie jest dla Użytkownika wiążąca (tj. nie zobowiązuje go do nabycia w Sklepie Produktów objętych Rezerwacją), jeżeli w Sklepie Użytkownik uzna, że nie zamierza nabyć takiego Produktu lub chce nabyć inną dostępną w Sklepie sztukę takiego Produktu, jest do tego w pełni uprawniony. Na dostępnym w Sklepie opakowaniu każdego produktu oferowanego w zamkniętym opakowaniu podana jest jego ilość netto (masa netto lub objętość netto).
IV.4.    W zakresie przewidzianym w przepisach prawa postanowienia punktu IV.3 nie wyłączają: (a) możliwości podawania Ceny za sztukę – dla Produktów przeznaczonych do sprzedaży na sztuki; (b) możliwości podawania Ceny przy zastosowanie dziesiętnych wielokrotności i podwielokrotności legalnych jednostek miar innych niż kilogram lub litr (np. 100 gram lub 100 mililitrów); (c) podawania Ceny za sztukę lub za dziesiętną wielokrotność liczby sztuk – w przypadku Produktów pakowanych oznaczonych liczbą sztuk.

 

V. Składanie rezerwacji

V.1.    Aby złożyć Rezerwację należy zrealizować niżej  wskazane, kolejne kroki w oparciu o informacje wyświetlane w Serwisie.
V.2.    W ramach procedury składania Rezerwacji Użytkownik:
V.2.1.    wchodzi na stronę internetową Serwisu;
V.2.2.    zakłada dla siebie Konto lub loguje się na posiadane już przez siebie Konto;
V.2.3.    z listy dostępnych Sklepów wybiera Sklep, w którym chciałby, aby jego Rezerwacja została zrealizowana;
V.2.4.    wybiera jeden z wolnych terminów (godzin) realizacji Rezerwacji, tj. przedziału godzinowego, w której powinno nastąpić odebranie przez Użytkownika objętych Rezerwacją Produktów w wybranym Sklepie;
V.2.5.    przy użyciu wyszukiwarki wybiera Produkty, w zakresie których chciałby złożyć Rezerwację oraz ich liczbę (z zastrzeżeniem postanowienia punktu III.8), względnie określa masę Produktów dostępnych na wagę wybierając jedną ze wskazanych w Serwisie opcji;
V.2.6.    przechodzi na stronę z podsumowaniem składanej Rezerwacji, gdzie zatwierdza Rezerwację poprzez zastosowanie przycisku „Zarezerwuj”, czym kończy proces składania Rezerwacji.
V.3.    Po zakończeniu procedury składania Rezerwacji, na podany przez Użytkownika adres e-mail, zostaje wysłana informacja potwierdzająca dokonanie rezerwacji wraz z informacją o zarezerwowanych produktach i kopią Regulaminu w formacie pliku PDF. Niezwłocznie po skompletowaniu Rezerwacji, na podany przez Użytkownika adres e-mail, najpóźniej na 1 (słownie: jedną) godzinę przed terminem, o którym mowa w punkcie V.2.4 (tj. przed umówioną godziną, w której powinno nastąpić odebranie przez Użytkownika objętych Rezerwacją Produktów w wybranym Sklepie), wysłana zostanie wiadomość e-mail, o której mowa w punkcie VI.3.
V.4.    W szczególnych przypadkach dot. obsługi złożonych przez Użytkownika Rezerwacji, Administrator będzie w tym zakresie kontaktował się z Użytkownikami telefonicznie – poprzez SMS-y lub inicjując rozmowy (połączenia) telefoniczne.
V.5.    Umowa o świadczenie usług zawarta zostaje w momencie zakończenia przez Użytkownika procedury składania Rezerwacji. Rezerwacja nie zostaje złożona, jeżeli procedura składania Rezerwacji została przez Użytkownika przerwana.
V.6.    Użytkownik zobowiązany jest do podania przy składaniu Rezerwacji swoich własnych danych osobowych, a przy tym do zapewnienia prawdziwości podawanych danych osobowych.
V.7.    Rezerwacja nie jest dla Użytkownika wiążąca w tym znaczeniu, że: (a) Użytkownik nie jest zobowiązany do wizyty w wybranym Sklepie w celu nabycia Produktów objętych złożoną Rezerwacją; (b) Użytkownik, podczas wizyty w wybranym Sklepie i odebraniu Produktów objętych złożoną Rezerwacją, nie ma obowiązku dokonania ich zakupu, tj. zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą; (c) Użytkownik, podczas wizyty w wybranym Sklepie i odebraniu Produktów objętych złożoną Rezerwacją, może kupić również inne produkty dostępne w Sklepie, w tym takie, które nie były dostępne do zarezerwowania w Serwisie, lub zrezygnować z zakupu Produktów skompletowanych w ramach realizacji Rezerwacji. Jednakże w przypadku, gdyby Użytkownik w danym miesiącu kalendarzowym złożył co najmniej 3 (słownie: trzy) Rezerwacje, które nie zostałyby odebrane i w zakresie których bezskutecznie upłynęłaby ich ważność, Administrator ma prawo uniemożliwić takiemu Użytkownikowi składanie kolejnych Rezerwacji przez okres 14 (słownie: czternastu) dni. Wnioski w zakresie odblokowania możliwości składania Rezerwacji należy składać do Działu Obsługi Klienta.
V.8.    Złożona Rezerwacja jest dla Administratora wiążąca, tj. zobowiązany jest on, aby – w zakresie, w jakim w ofercie produktowej (zapasach) wybranego przez Użytkownika Sklepu znajdują się Produkty objęte złożoną Rezerwacją – przygotować dla Użytkownika, w wybranym przez Użytkownika Sklepie, Produkty objęte złożoną Rezerwacją i udostępnić te Produkty do zakupu przez Użytkownika począwszy od terminu, o którym mowa w punkcie V.2.4 (tj. od umówionej godziny, w której powinno nastąpić odebranie przez Użytkownika objętych Rezerwacją Produktów w wybranym Sklepie), do upływu terminu, o którym mowa w punkcie VI.4.
V.9.    Wydanie Użytkownikowi (odebranie przez Użytkownika) w danym Sklepie Produktów objętych Rezerwacją nie powoduje zawarcia Umowy sprzedaży, przedwstępnej Umowy sprzedaży ani przeniesienia własności tych Produktów na Użytkownika. Wydanie Użytkownikowi (odebranie przez Użytkownika) w danym Sklepie Produktów objętych Rezerwacją ma na celu jedynie wyręczenie Użytkownika we wstępnym skompletowaniu produktów, których zakupem Użytkownik jest zainteresowany. Zawarcie Umowy sprzedaży oraz przeniesienie własności kupowanych produktów na Użytkownika następuje na zasadach ogólnych, jak w przypadku każdego innego klienta Sklepu, poprzez zakup produktu przy kasie w Sklepie, w tym uiszczenie ceny nabywanych produktów.
V.10.    W razie problemów ze składaniem Rezerwacji oraz w zakresie pytań dotyczących Serwisu, Rezerwacji, Umów o świadczenie usług, należy się kontaktować z Działem Obsługi Klienta.

 

VI. Kompletowanie Rezerwacji, statusy dotyczące Rezerwacji oraz ważność Rezerwacji

VI.1.    Po skompletowaniu Produktów objętych złożoną Rezerwacją – w zakresie, w jakim w aktualnej ofercie produktowej (zapasach) wybranego przez Użytkownika Sklepu znajdują się takie Produkty – Administrator przygotuje dla Użytkownika, w wybranym przez Użytkownika Sklepie, Produkty objęte złożoną Rezerwacją.
VI.2.    Produkty wymagające przechowywania w warunkach zastosowania urządzeń chłodniczych mogą zostać skompletowane dopiero w momencie zgłoszenia się Użytkownika w Sklepie w celu odebrania Produktów objętych Rezerwacją.
VI.3.    Po skompletowaniu Rezerwacji, najpóźniej w przeciągu  1 (słownie: jednej) godziny przed terminem, o którym mowa w punkcie V.2.4 (tj. przed umówioną godziną, w której powinno nastąpić odebranie przez Użytkownika objętych Rezerwacją Produktów w wybranym Sklepie), Administrator wyśle do Użytkownika e-mail wraz z plikiem PDF zawierającym potwierdzenie możliwości odebrania Rezerwacji w Sklepie oraz z wyszczególnieniem, jakie Produkty objęte Rezerwacją udało się skompletować i będą gotowe do odebrania przez Użytkownika. Potwierdzenie będzie zawierało również informacje o ewentualnych Produktach, których nie udało się skompletować z uwagi na ich brak w aktualnej ofercie produktowej (zapasach) wybranego przez Użytkownika Sklepu w momencie kompletowania Rezerwacji.
VI.4.    Rezerwacja zachowuje ważność przez okres 1 (słownie: jednej) godziny licząc od końca terminu, o którym mowa w punkcie V.2.4, tj. od umówionej godziny, w której powinno nastąpić odebranie przez Użytkownika objętych Rezerwacją Produktów w wybranym przez niego Sklepie. Jeżeli w tym terminie Użytkownik nie odbierze Produktów objętych Rezerwacją, po upływie tego terminu Rezerwacja wygasa, oraz wygasają zobowiązania, o których mowa w punkcie V.8 i rozwiązaniu ulega Umowa o świadczenie usług.

 

VII. Odebranie w Sklepie Produktów objętych Rezerwacją

VII.1.    Aby wykazać Sprzedawcy, iż określone Produkty zostały zarezerwowane dla Użytkownika, w celu odebrania w Sklepie produktów objętych Rezerwacją, Użytkownik powinien udać się do Sklepu i okazać pracownikowi Sprzedawcy: (a) wydruk pliku PDF, o którym mowa w punkcie VI.3, z potwierdzeniem możliwości odebrania Rezerwacji w Sklepie (okazanie  wydruku pliku PDF); lub (b) na urządzeniu Użytkownika (np. na smartfonie) plik PDF, o którym mowa w punkcie VI.3, z potwierdzeniem możliwości odebrania Rezerwacji w Sklepie (okazanie otwartego pliku PDF).
VII.2.    Stroną Umowy sprzedaży zawieranej w Sklepie, mającej za przedmiot zarezerwowane Produkty, nie musi być sam Użytkownik, lecz inna upoważniona przez niego osoba dysponująca wydrukiem lub plikiem PDF, o których mowa w punkcie VII.1, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

 

VIII. Prawo odstąpienia przez Konsumenta od Umowy o świadczenie usług

VIII.1.    Jeżeli termin, o którym mowa w punkcie V.2.4, przypada w ciągu 14 dni od dnia składania Rezerwacji Użytkownik będący Konsumentem przy składaniu Rezerwacji wyraża zgodę na wykonanie w pełni Umowy o świadczenie usług przed upływem ustawowego terminu na odstąpienie od tej umowy, przy czym jednocześnie Administrator informuje Użytkownika, iż wyrażenie takiej zgody sprawia, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora (tj. po skompletowaniu objętych Rezerwacją Produktów w Sklepie i upływie terminu, o których mowa punkcie V.2.4, z uwzględnieniem terminu dodatkowej 1 godziny, o której mowa w punkcie VI.4) Użytkownik utraci ustawowe prawo odstąpienia od Umowy o świadczenie usług, zgodnie z brzmieniem przepisu art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
VIII.2.    Użytkownik będący Konsumentem może, w terminie 14 dni odstąpić od Umowy o świadczenie usług bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli usługa Rezerwacji została już w pełni wykonana, po uprzednim uzyskaniu zgody wskazanej w punkcie   V.2.6.3 oraz VIII.1 Regulaminu, prawo do odstąpienia nie będzie Użytkownikowi przysługiwać. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy o świadczenie usług liczy się od dnia, w którym nastąpiło złożenie Rezerwacji, stosownie do postanowień punktu V.5.
VIII.3.    Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od Umowy o świadczenie usług składając Administratorowi oświadczenie o odstąpieniu na adres e-mail wskazany w punkcie I.1 Regulaminu. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, lecz nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu odstąpienia wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.
VIII.4.    Administrator zwraca uwagę, że złożenie Rezerwacji nie zobowiązuje Użytkownika do dokonania zakupu Produktów objętych Rezerwacją, toteż brak możliwości odstąpienia od Umowy o świadczenie usług nie powoduje powstania obowiązku zakupu takich Produktów.

 

IX. Ochrona danych osobowych

IX.1.    Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora, tj. przez Lidl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Jankowicach, adres: ul. Poznańska 48, 62-080 Tarnowo Podgórne, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000597711, NIP: 7811897358, REGON: 302821772. Administrator jest administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
IX.2.    Administratorem danych osobowych w zakresie dot. Konta (Moje Konto Lidl) jest podmiot, o którym mowa w punkcie I.2 (Lidl Stiftung & Co. KG).
IX.3.    Korzystanie z Serwisu, tj. składanie i odbieranie Rezerwacji, wymaga posiadania Konta, a w jego zakresie –  podania administratorowi (tj. Lidl Stiftung & Co. KG) danych osobowych w zakresie związanych z jego rejestracją. Dane podane podczas zakładania Konta (lub zaktualizowane później) są niezbędne do korzystania z Serwisu, tj. składania Rezerwacji i ich odbierania. W tym zakresie nastąpi przekazanie danych dotyczących Konta pomiędzy administratorami, tj. pomiędzy administratorem Konta (tj. podmiotem, o którym mowa w punkcie I.2 – Lidl Stiftung & Co. KG) a Administratorem (Lidl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.).
IX.4.    Złożenie Rezerwacji w Serwisie wymaga podania danych niezbędnych do realizacji Rezerwacji wybranych przez niego Produktów w wybranym przez Użytkownika Sklepie. Przetwarzanie odbywa się w pierwszej kolejności na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit f) RODO z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz ze względu na uzasadniony interes Administratora danych oraz Użytkowników, polegający na przyjmowaniu Rezerwacji, obsłudze składanej Rezerwacji, realizacji złożonej Rezerwacji oraz kontaktowaniu się z Użytkownikiem w tym zakresie, a także załatwianiu związanych z tym reklamacji.
IX.5.    Oprócz danych wymienionych w formularzu składania Rezerwacji (zob. punkt V.2), związanych z danymi podanymi w związku z założeniem Konta (lub zaktualizowanymi później),  gromadzone są również informacje o IP Użytkownika, dacie złożenie Rezerwacji w Serwisie – dane te są przechowywane przez okres 6 lat licząc od dnia złożenia Rezerwacji, przy czym koniec tego terminu przypada na koniec roku kalendarzowego, którego to dotyczy.
IX.6.    Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia należyte świadczenie usług w ramach Serwisu.
IX.7.    Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
IX.8.    W przypadku danych, których podstawą przetwarzania jest zgoda – Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane przez Użytkownika poprzez samodzielne wykorzystanie funkcjonalności na stronie lub poprzez przesłanie wniosku na adres Administratora (adres: ochronadanychosobowych@lidl.pl).
IX.9.    Użytkownikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organy nadzorczego. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
IX.10.    W przypadku pytań w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z powołanym u Administratora danych inspektorem ochrony danych przesyłając list na adres podany w punkcie I.1 lub poprzez e-mail wysłany na adres ochronadanychosobowych@lidl.pl.
IX.11.    Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są jego prawdziwymi danymi własnymi.
IX.12.    Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych oraz praw Użytkownika znajdują się w Polityce prywatności.

 

X. Postępowanie reklamacyjne

X.1.    Reklamacje dotyczące lub związane Umową o świadczenie usług lub Serwisem oraz niniejszym Regulaminem należy kierować do Administratora: (i) telefonicznie dzwoniąc do Działu Obsługi Klienta na numer podany w punkcie II.2; (ii)  na adres poczty elektronicznej wskazany w punkcie II.2 Regulaminu; (iii) lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie https://obsluga-klienta.lidl.pl/SelfServicePL/s/contactsupport.
X.2.    Reklamacje dotyczące lub związane z nabywanymi od Sprzedawcy w Sklepach Produktami należy kierować do Sprzedawcy w sposób zgodny z regulaminem procedury reklamacyjnej w sklepach stacjonarnych Lidl dostępnym w sklepach stacjonarnych Sprzedawcy.
X.3.    Kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać do powołanego u Administratora inspektora ochrony danych przesyłając list na adres podany w punkcie I.1 lub e-mailem na adres ochronadanychosobowych@lidl.pl.
X.4.    Reklamację, o której mowa w punkcie X.1, można złożyć w terminie 30 dni, licząc od dnia, w którym miała miejsce zgłaszana nieprawidłowość.
X.5.    W reklamacji, o której mowa w punkcie X.1, składający reklamację  powinien podać co najmniej: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji (może być to adres mailowy, jeśli składający reklamację  wybiera taki sposób porozumiewania się), rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku braku w treści reklamacji danych umożliwiających właściwe rozpatrzenie reklamacji, Administrator może zwrócić się do składającego reklamację o uzupełnienie danych.
X.6.    Po rozpatrzeniu reklamacji, o której mowa w punkcie X.1, Administrator udzieli składającemu reklamacje odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Administratora. Odpowiedź wysłana zostanie na adres do korespondencji składającego reklamacje  lub adres e-mail składającego reklamacje  wskazany w treści reklamacji, ewentualnie przekazana w inny sposób uzgodniony indywidualnie z składającym reklamacje.

 

XI. Postanowienia końcowe

XI.1.    Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu może być dokonywana tylko ze skutkiem na przyszłość, tj. wobec Rezerwacji składanych począwszy od dnia wejścia w życie zmienionego Regulaminu i nie może naruszać praw nabytych Konsumentów. Lidl poinformuje o zmianie Regulaminu poprzez: (a) umieszczenie w Serwisie informacji o zmianie Regulaminu i dacie wejścia w życie zmienionego Regulaminu wraz z treścią zmienionego Regulaminu; oraz (b) roześle do Użytkowników e-maile wraz z informacją o zmianie Regulaminu i dacie wejścia w życie zmienionego Regulaminu wraz z treścią zmienionego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wejdzie w życie w terminie nie wcześniejszym niż 7 dni od dnia poinformowania o takiej zmianie w sposób określony powyżej. Do wszystkich Rezerwacji dokonywanych od dnia wejścia w życie zmienionego Regulaminu, zastosowanie znajduje zmieniony Regulamin. Jeśli Użytkownik nie akceptuje zmian Regulaminu wystarczy, że nie będzie składał Rezerwacji po dniu wejścia w życie zmienionego Regulaminu. W każdym czasie Użytkownik może również po prostu usunąć Konto. Kwestie dotyczące Konta reguluje regulamin, o którym mowa w punkcie I.2.
XI.2.    W celu poprawnego działania Serwisu i wszystkich jego funkcjonalności oraz realizacji Rezerwacji oraz Umowy o świadczenie usług, w celach bezpieczeństwa informatycznego oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych, Serwis korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować uniemożliwienie poprawnego działania Serwisu, utrudnienia w korzystaniu z Serwisu lub ograniczenie jego funkcjonalności. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce prywatności.
XI.3.    Regulamin podlega przepisom prawa polskiego.
XI.4.    Administrator informuje, iż istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, skorzystanie z których zależy od zgodnej woli Użytkownika i Administratora. Administrator informuje, że pod następującym adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma Internetowego Rozstrzygania Sporów (ODR ― Online Dispute Resolution) powołana przez Komisję Europejską w zakresie dot. Konsumentów. Platforma ta została uruchomiona na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

 

Wersja 1.0 z dnia: 11 maja 2020 r.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SKŁADANIA REZERWACJI ONLINE PRODUKTÓW W WYBRANYCH SKLEPACH STACJONARNYCH LIDL

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]:

Lidl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Jankowicach, adres: ul. Poznańska 48, 62-080 Tarnowo Podgórne, adres poczty elektronicznej: kontakt@lidl.pl.

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi(*):

Rezerwacja – umowa o świadczenie usług, o której mowa w regulaminie składania rezerwacji online produktów w wybranych sklepach stacjonarnych Lidl i związana z tym Rezerwacja.

 

Data zawarcia umowy(*): ____________________________________________________________

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ____________________________________________________________

 

Adres konsumenta(-ów): ____________________________________________________________

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

 

____________________________________________________________

 

Data: ____________________________________________________________

 

(*) Niepotrzebne skreślić.