Dziękujemy za zainteresowanie ankietą "Twoja opinia".

W trosce o bezpieczeństwo danych osobowych naszych Klientów i zgodność z przepisami ochrony danych osobowych pragniemy zapewnić Państwu realizację praw osób, których dane dotyczą. Poniżej wyjaśniamy, w jakich sytuacjach i w jakich celach przetwarzamy Państwa dane osobowe i przedstawiamy wymagane informacje dot. przetwarzanych danych osobowych zgodnie z RODO (Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1. Administrator danych osobowych w rozumieniu art. 4 ust. 7 RODO

Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 ust. 7 RODO jest:
W zakresie danych Klientów, którzy pozostawili swoje dane w celu kontaktu z Pracownikiem Biura Obsługi Klienta oraz przyjmowania zgłoszeń do loterii:

Lidl sp. z o.o. sp. k.
ul. Poznańska 48, Jankowice
62-080 Tarnowo Podgórne
ochronadanychosobowych@lidl.pl

W zakresie danych Uczestników (w tym laureatów) loterii:
Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski
ul. Inżynierska 15
93-569 Łódź
ochronadanychosobowych@lidl.pl

2. Korzystanie ze strony internetowej do opiniowania sklepów

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona, i zapisywaniem ich w logach serwera. Logi obejmują: datę i godzinę danego zdarzenia oraz informację o czasie trwania dostępu do strony.

3. Ankieta dotycząca doświadczeń zakupowych Klientów

W ramach ankiety dla Klientów dotyczącej ich doświadczeń zakupowych w polu „Czy chciał(a)by Pan(i) przekazać nam coś jeszcze?” istnieje możliwość wpisania dobrowolnego komentarza. Prosimy o nie podawanie w tym miejscu żadnych danych osobowych (np. imię, nazwisko, rysopis).
Wymagamy podania numeru paragonu, aby mieć pewność, że każdy paragon użyto do udziału w badaniu wyłącznie jeden raz. Na podstawie numeru paragonu nie ma możliwości zidentyfikowania konkretnego Klienta Lidl – również wówczas, gdy dokonał płatności za zakupy za pomocą karty debetowej lub kredytowej.

4. Kontakt ze strony Biura Obsługi Klientów

Po zakończeniu ankiety mają Państwo możliwość pozostawienia swoich danych w celu kontaktu z Pracownikiem Biura Obsługi Klienta.

Cel przetwarzania danych/podstawa prawna:

Dane Klientów, którzy podali w ankiecie swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail lub numer telefonu przetwarzane będą w celu opracowania i udzielenia odpowiedzi na Państwa zgłoszenie. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Uzasadniony interes administratora obejmuje w szczególności udzielenie odpowiedzi na Państwa zapytania i wątpliwości oraz podnoszenie Państwa satysfakcji, jako Klientów Lidl. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi.

Okres przechowywania danych/kryteria ustalania okresów przechowywania danych:
Państwa dane będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji zgłoszenia.

5. Loteria

W przypadku osób, które po zakończeniu ankiety „Twoja opinia” wyrażą chęć uczestnictwa w loterii, w celu przyjęcia zgłoszenia do loterii adres e-mail zostanie przekazany przez Lidl sp. z o.o. sp.k. do Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa. Szczegółowe postanowienia dotyczące polityki prywatności administratora danych osobowych (organizatora loterii), tj. Smolar Agencja Promocyjno - Reklamowa Robert Wojkowski z siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, znajdują się w regulaminie loterii „Loteria Lidl – edycja nr 3”.
Organizator loterii wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie RODO.

Cel przetwarzania danych/podstawa prawna:

Dane osobowe uczestników loterii, w tym laureatów loterii, pozyskane przez organizatora loterii jako administratora danych osobowych, tj. imię nazwisko laureata, adres zamieszkania laureata, adres zameldowania laureata, numer telefonu komórkowego laureata, adres poczty elektronicznej tzw. adres e-mail laureata oraz ewentualne dane osobowe podane przez uczestnika w przypadku kontaktu z organizatorem lub złożenia reklamacji są przetwarzane przez ww. administratora zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym z organizacją przedmiotowej loterii, w tym ustalenia prawa danego uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych ciążących na organizatorze w związku z urządzeniem loterii, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w loterii.

Okres przechowywania danych/kryteria ustalania okresów przechowywania danych:
Po zakończeniu loterii dane uczestników loterii zostaną usunięte w zakresie w jakim ich przetwarzanie nie jest wymagane odrębnymi przepisami.

Organizatorem loterii jest: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski z siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź.

6. Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą

Mają Państwo prawo do żądania od administratorów dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Ponadto, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

W celu realizacji powyższych praw, w zakresie zgłoszenia do loterii, bądź kontaktu z Biurem Obsługi Klienta Lidl, prosimy o kontakt pod adresem ochronadanychosobowych@lidl.pl, a w przypadku danych osobowych uczestników (w tym laureatów) loterii prosimy o kontakt ze Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski z siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź lub na adres e- mail: biuro@smolar.pl.

7. Pozostałe kwestie

W przypadku dalszych pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z:
Lidl sp. z o.o. sp. k. Inspektor Ochrony Danych
ul. Poznańska 48, Jankowice 62-080 Tarnowo Podgórne
ochronadanychosobowych@lidl.pl

lub

Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski
ul. Inżynierska 15
93-569 Łódź
biuro@smolar.pl