REGULAMIN SKŁADANIA REZERWACJI ONLINE PRODUKTÓW W WYBRANYCH SKLEPACH STACJONARNYCH LIDL

I. Postanowienia wstępne

I.1.    Administratorem Serwisu działającego pod adresem: rezerwuj.lidl.pl jest Lidl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (dalej: „Administrator”) z siedzibą w Jankowicach, adres: ul. Poznańska 48, 62-080 Tarnowo Podgórne, adres poczty elektronicznej: kontakt@lidl.pl, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000597711, NIP: 7811897358, REGON: 302821772, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
I.2.    Korzystanie z Serwisu, tj. składanie Rezerwacji, wymaga posiadania Konta, tj. Mojego Konta Lidl. Konto umożliwiające korzystanie z Serwisu, tj. Moje Konto Lidl, prowadzone jest – jako usługa świadczona  drogą  elektroniczną – przez Lidl Stiftung & Co. KG z siedzibą w Republice Federalnej Niemiec (USt-IdNr.: DE145803808), pod adresem Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm. Regulamin dotyczący świadczenia tej usługi dostępny jest pod adresem: https://www.lidl.pl/rezerwuj/s/regulamin-sso. Konto, tj. Moje Konto Lidl, może być założone w Serwisie rezerwuj.lidl.pl poprzez skorzystanie z opcji „Zarejestruj się” albo w innych serwisach on-line Lidl, w tym w serwisie lidl-sklep.pl (sklep internetowy) lub za pomocą aplikacji Lidl Plus.
I.3.    Korzystanie z Serwisu odbywa się zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
I.4.    Niniejszy Regulamin reguluje prawa i obowiązki Administratora i Użytkownika związane ze świadczeniem przez Administratora usług związanych z Rezerwacjami.
I.5.    Korzystanie z Serwisu i świadczonych w ramach Serwisu usług wskazanych w pkt III.1 Regulaminu jest możliwe przy spełnieniu po stronie Użytkownika następujących, minimalnych wymagań informatyczno-technicznych:
I.5.1.    zastosowania przeglądarek Mozilla FireFox, Google Chrome, Opera, Edge, Internet Explorer lub równorzędnych, w ich aktualnych wersjach (tj. w wersjach wspieranych przez producentów przeglądarek);
I.5.2.    dostępu do Internetu;
I.5.3.    w ww. przeglądarce włączenia opcji zapisywania i odczytywania plików cookies niezbędnych do jej poprawnego funkcjonowania oraz obsługi JavaScript i stylów CSS;
I.5.4.    posiadania Konta, tj. Mojego Konta Lidl;
I.5.5.    posiadania adresu poczty e-mail – do obsługi e-maili związanych z obsługą Rezerwacji;
I.5.6.    telefonu komórkowego z aktywną kartą SIM i aktywnym numerem telefonu – dla obsługi ewentualnie przesłanych SMS-ów związanych z obsługą złożonej Rezerwacji oraz odbierania ewentualnych telefonów od Administratora związanych z realizacją złożonej Rezerwacji;
I.5.7.    możliwości: (a) wydrukowania pliku PDF, o którym mowa w punkcie VI.3, z potwierdzeniem możliwości odebrania Rezerwacji, i okazania tego wydruku w Sklepie – w celu odebrania Rezerwacji; lub (b) otworzeniu na urządzeniu Użytkownika (np. na smartfonie) pliku PDF, o którym mowa w punkcie VI.3, z potwierdzeniem możliwości odebrania Rezerwacji i okazania tego pliku PDF w Sklepie – w celu odebrania Rezerwacji.
I.6.    Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie po swojej stronie wyżej wskazanych wymagań informatyczno-technicznych umożliwiających współdziałanie z Serwisem.
I.7.    Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania w obszarze Serwisu Treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za charakter zamieszczonych oraz udostępnionych przez siebie Treści. W szczególności nie mogą one naruszać dóbr osobistych, praw osób trzecich, ani przepisów obowiązującego prawa.
I.8.    Korzystanie z Serwisu może wiązać się z zagrożeniami typowymi dla aktywności w Internecie, w tym realizowanej za pomocą przeglądarek internetowych (desktopowych oraz mobilnych).

II. Słownik pojęć

II.1.    Administrator – podmiot wskazany w punkcie I.1 Regulaminu.
II.2.    Dział Obsługi Klienta – komórka Administratora odpowiedzialna za udzielanie informacji i pomoc Użytkownikom w związku z funkcjonowaniem Serwisu, z którą można się kontaktować (i) poprzez formularz kontaktowy https://obsluga-klienta.lidl.pl/SelfServicePL/s/contactsupport; (ii) korespondencją e-mail na adres: kontakt@lidl.pl, lub listownie, na adres podany w punkcie I.1 Regulaminu.
II.3.    Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, która jest maksymalną ceną, po jakiej Użytkownik będzie mógł kupić dany Produkt w Sklepie, jeżeli zdecyduje się na dokonanie jego zakupu w Sklepie, z zastrzeżeniem postanowień punktu IV.3.
II.4.    Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
II.5.    Konto – Moje Konto Lidl, którego posiadanie jest konieczne do korzystania z Serwisu, tj. do możliwości zalogowania się do Serwisu oraz do składania Rezerwacji. Konto prowadzone jest – jako usługa świadczona  drogą  elektroniczną – przez Lidl Stiftung & Co. KG z siedzibą w Republice Federalnej Niemiec, pod adresem Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm. Regulamin dotyczący świadczenia tej usługi dostępny jest m.in. pod adresem: https://www.lidl-sklep.pl/regulamin-moje-konto-lidl oraz https://www.lidl.pl/lidl-plus/informacje-prawne/regulamin-aplikacji-mobilnej-i-uslugi-moje-konto-lidl.
II.6.    Polityka prywatności – dokument określający kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych, znajdujący się pod adresem: https://www.lidl.pl/rezerwuj/s/polityka-prywatnosci.
II.7.    Produkt – prezentowany w Serwisie produkt, który można objąć Rezerwacją, i który – o ile zostanie objęty Rezerwacją i będzie dostępny w ofercie produktowej (zapasach) wybranego przez Użytkownika Sklepu w momencie kompletowania Produktów objętych złożoną Rezerwacją – będzie dostępny dla Użytkownika do zakupu bezpośrednio w wybranym przez Użytkownika Sklepie, na warunkach niniejszego Regulaminu.
II.8.    Regulamin – niniejszy regulamin.
II.9.    Rezerwacja – wskazanie przez Użytkownika Produktów, których nabyciem w danym Sklepie Użytkownik jest zainteresowany i w odniesieniu do których Użytkownik składa Administratorowi dyspozycję przygotowania tych Produktów  dla Użytkownika w wybranym przez Użytkownika Sklepie – w zakresie, w jakim takie Produkty faktycznie znajdować się będą w ofercie produktowej (zapasach) wybranego przez Użytkownika Sklepu w momencie kompletowania Rezerwacji (tj. przed wybranym przez Użytkownika wolnym terminie (godzinie) realizacji Rezerwacji).
II.10.    Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem rezerwuj.lidl.pl, administrowany przez Administratora, z zastrzeżeniem postanowień punktu I.2.
II.11.    Sklep – jeden z fizycznych sklepów detalicznych Sprzedawcy, wymieniony na liście sklepów zamieszczonej w Serwisie w ramach formularza pozwalającego dokonać Rezerwacji. Sklepem w rozumieniu Regulaminu nie jest sklep internetowy dostępny pod adresem https://www.lidl-sklep.pl/.
II.12.    Sprzedawca – Lidl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Jankowicach, adres: ul. Poznańska 48, 62-080 Tarnowo Podgórne, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000597711, NIP: 7811897358, REGON: 302821772. Administrator i Sprzedawca są w tym przypadku jednym i tym samym podmiotem, natomiast czynności dotyczące Rezerwacji oraz czynności dotyczące umowy sprzedaży zawieranej w Sklepie, są czynnościami odrębnymi.
II.13.    Treść (lub Treści) – treści słowne, słowno-graficzne i graficzne, w tym obiekty multimedialne (np. informacje, dane, pliki graficzne, elementy graficzne, zdjęcia lub filmy), w tym utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz wizerunki i inne materiały, jakie są zamieszczane w Serwisie, w tym Treści dodawane przez Użytkownika.
II.14.    Umowa o świadczenie usług – umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem o świadczenie przez Administratora na rzecz Użytkownika usług związanych z obsługą i realizacją złożonej Rezerwacji, na zasadach określonych w Regulaminie.
II.15.    Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawierana w Sklepie przez Sprzedawcę i kupującego (tj. przez Użytkownika lub przez osobę, o której mowa w punkcie VII.2 Regulaminu), przez którą to umowę Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność Produktu i wydać mu Produkt, a kupujący zobowiązuje się Produkt odebrać i zapłacić Sprzedawcy Cenę w Sklepie.
II.16.    Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu będąca Konsumentem, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

III. Postanowienia ogólne

III.1.    Administrator, za pośrednictwem Serwisu, drogą elektroniczną świadczy Użytkownikom usługi obejmujące przyjmowanie, obsługę i realizację Rezerwacji na zasadach określonych w Regulaminie, aż do momentu udostepnienia w wybranym przez Użytkownika Sklepie Produktów objętych Rezerwacją – w maksymalnym zakresie, w jakim takie Produkty faktycznie znajdować się będą w ofercie produktowej (zapasach) wybranego przez Użytkownika Sklepu w momencie kompletowania Rezerwacji (tj. przed wybranym przez Użytkownika wolnym terminem realizacji Rezerwacji).
III.2.    W Serwisie możliwe jest dokonanie wyłącznie Rezerwacji. W Serwisie nie jest możliwe dokonanie zakupu Produktów. Rezerwacja nie stanowi Umowy sprzedaży ani przedwstępnej umowy sprzedaży. Zakup Produktów następuje dopiero w Sklepie. Użytkownik ma prawo, a nie obowiązek dokonania zakupu Produktów w Sklepie.
III.3.    Treści prezentowane w Serwisie, w szczególności informacje o Produktach, nie stanowią oferty sprzedaży Produktów, a jedynie umożliwiają określenie Rezerwacji przez Użytkownika.
III.4.    Korzystając z Serwisu, Użytkownik nie nabywa Produktów ani nie składa wiążącej go oferty ich nabycia.
III.5.    Sprzedaż Produktów prowadzona jest przez Sprzedawcę w poszczególnych Sklepach. Zawarcie Umowy sprzedaży Produktów następuje w Sklepie (w lokalu Sprzedawcy) przy jednoczesnej obecności stron Umowy sprzedaży. Zapłata ceny za Produkty, ich wydanie oraz przeniesienie ich własności następuje w Sklepie przy i na skutek zawarcia Umowy sprzedaży.
III.6.    Rezerwacja stanowi wskazanie Administratorowi przez Użytkownika Produktów, których nabyciem w danym Sklepie Użytkownik jest zainteresowany i w odniesieniu do których Użytkownik składa Administratorowi dyspozycję przygotowania tych Produktów dla Użytkownika w wybranym przez Użytkownika Sklepie – w maksymalnym zakresie, w jakim takie Produkty faktycznie znajdować się będą w ofercie produktowej (zapasach) wybranego przez Użytkownika Sklepu w momencie kompletowania Rezerwacji (tj. przed wybranym przez Użytkownika wolnym terminem realizacji Rezerwacji).
III.7.    Korzystanie z Serwisu, składanie Rezerwacji oraz korzystanie z usług związanych z obsługą i realizacją Rezerwacji, jak również odstąpienie od Umowy o świadczenie usług jest dla Użytkowników nieodpłatne.
III.8.    Minimalna wartość (łączna Cena) produktów objętych jedną Rezerwacją wynosi 50 złotych brutto. Rezerwacja nie może obejmować produktów, których łączna wartość (łączna Cena) nie wynosi co najmniej 50 zł brutto. Administrator może ograniczyć maksymalną liczbę sztuk danego Produktu, które można objąć jedną Rezerwacją, przy czym nałożone ograniczenia nie mogą określać maksymalnej liczby sztuk danego Produktu, które można objąć jedną Rezerwacją, na mniej niż 3 (słownie: trzy), chyba że przepisy prawa nakładałyby dalej idące ograniczenia. Administrator może również ograniczyć łączną liczbę Produktów, które można objąć jedną Rezerwacją, przy czym liczba ta nie może być mniejsza niż 10 (słownie: dziesięć) sztuk Produktów. Administrator może również ograniczyć łączną wartość (Cenę) Produktów, które można objąć jedną Rezerwacją, przy czym nie może to określać łącznej wartości (Ceny) Produktów jako mniejszej niż 60 (słownie: sześćdziesiąt) złotych. Informacja dotycząca aktualnych ograniczeń lub aktualnych ograniczeń dotyczących Rezerwacji realizowanych w danym Sklepie jest udostępniana w Serwisie.
III.9.    Produkty, w zakresie których możliwe jest składanie Rezerwacji mogą nie obejmować pełnego asortymentu danego Sklepu. Oznacza to, że w danym Sklepie może być dostępny szerszy asortyment produktów niż prezentowany w Serwisie.
III.10.    Niezależnie od postanowień punktu III.9, z możliwości składania Rezerwacji wyłączone są następujące kategorie produktów:
III.10.1.    napoje alkoholowe w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, za wyjątkiem piwa;
III.10.2.    wyroby tytoniowe, papierosy elektroniczne, pojemniki zapasowe oraz ich części, jak również rekwizyty tytoniowe w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych;
III.10.3.    produkty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne;
III.10.4.    preparaty do początkowego żywienia niemowląt oraz przedmioty służące do karmienia piersią w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
III.11.    W odniesieniu do danego Sklepu (t. realizacji Rezerwacji w danym Sklepie), jeden Użytkownik może złożyć w danym dniu tylko 1 (słownie: jedną) Rezerwację, chyba że Administrator za pośrednictwem Serwisu zezwoli na składanie w jednym dniu większej liczby Rezerwacji. Administrator może również wprowadzić ograniczenia odnoszące się do maksymalnej liczby Rezerwacji, jakie w danym dniu może złożyć jeden Użytkownik w różnych Sklepach, przy czym limit Rezerwacji składanych w danym dniu w różnych Sklepach nie może być niższy niż 3 (słownie: trzy) Rezerwacje.

IV. Cena

IV.1.    Ceny podane w Serwisie są cenami brutto. Ceny podane w Serwisie są wyrażone w złotych polskich (PLN).
IV.2.    Z zastrzeżeniem postanowień punktu IV.3 dot. szacowanej Ceny, ze względu na zastosowane w danym Sklepie upusty i promocje, cena danego produktu w Sklepie może być niższa niż Cena podana w Serwisie. Z zastrzeżeniem postanowień punktu IV.3, Użytkownik, jeżeli zdecyduje się na zakupienie danego Produktu, związany będzie jedynie ceną danego produktu obowiązującą w Sklepie, przy czym w każdym przypadku nie wyższą niż Cena podana w Serwisie.
IV.3.    W przypadku Produktów, których Cena uzależniona jest od ilości netto (masy netto albo od objętości netto) danego Produktu, a których ilość netto poszczególnych sztuk Produktu jest różna (np. warzywa i owoce; mięsa w zamkniętych opakowaniach o zmiennej masie; inne produkty umieszczony w zamkniętym opakowaniu jednostkowym, których odmierzona ilość netto jest różna w zależności od danej sztuki Produktu), w Serwisie podana jest Cena za kilogram albo za litr (przy opisie produktu) oraz Cena za Produkt o określonej danej masie netto albo objętości netto. Finalna Cena takich Produktów uzależniona jest od faktycznej masy netto albo objętości netto danej sztuki Produktu, która zostanie skompletowana przy realizacji Rezerwacji. Jeżeli ww. Produkt będzie miał większą masę albo objętość niż wskazana w Rezerwacji, Cena takiego Produktu może być wyższa niż podana w Serwisie. W każdym przypadku dla obliczenia finalnej Ceny takich Produktów, wiążąca będzie podana w Serwisie cena za kilogram albo za litr, chyba że Cena w Sklepie za kilogram lub za litr okaże się niższa (Użytkownika wiąże Cena niższa, stosownie do postanowień punktu IV.2). Ponieważ Rezerwacja nie jest dla Użytkownika wiążąca (tj. nie zobowiązuje go do nabycia w Sklepie Produktów objętych Rezerwacją), jeżeli w Sklepie Użytkownik uzna, że nie zamierza nabyć takiego Produktu lub chce nabyć inną dostępną w Sklepie sztukę takiego Produktu, jest do tego w pełni uprawniony. Na dostępnym w Sklepie opakowaniu każdego produktu oferowanego w zamkniętym opakowaniu podana jest jego ilość netto (masa netto lub objętość netto).
IV.4.    W zakresie przewidzianym w przepisach prawa postanowienia punktu IV.3 nie wyłączają: (a) możliwości podawania Ceny za sztukę – dla Produktów przeznaczonych do sprzedaży na sztuki; (b) możliwości podawania Ceny przy zastosowanie dziesiętnych wielokrotności i podwielokrotności legalnych jednostek miar innych niż kilogram lub litr (np. 100 gram lub 100 mililitrów); (c) podawania Ceny za sztukę lub za dziesiętną wielokrotność liczby sztuk – w przypadku Produktów pakowanych oznaczonych liczbą sztuk.

V. Składanie rezerwacji

V.1.    Aby złożyć Rezerwację należy zrealizować niżej  wskazane, kolejne kroki w oparciu o informacje wyświetlane w Serwisie.
V.2.    W ramach procedury składania Rezerwacji Użytkownik:
V.2.1.    wchodzi na stronę internetową Serwisu;
V.2.2.    zakłada dla siebie Konto lub loguje się na posiadane już przez siebie Konto;
V.2.3.    z listy dostępnych Sklepów wybiera Sklep, w którym chciałby, aby jego Rezerwacja została zrealizowana;
V.2.4.    wybiera jeden z wolnych terminów (godzin) realizacji Rezerwacji, tj. przedziału godzinowego, w której powinno nastąpić odebranie przez Użytkownika objętych Rezerwacją Produktów w wybranym Sklepie;
V.2.5.    przy użyciu wyszukiwarki wybiera Produkty, w zakresie których chciałby złożyć Rezerwację oraz ich liczbę (z zastrzeżeniem postanowienia punktu III.8), względnie określa masę Produktów dostępnych na wagę wybierając jedną ze wskazanych w Serwisie opcji;
V.2.6.    przechodzi na stronę z podsumowaniem składanej Rezerwacji, gdzie zatwierdza Rezerwację poprzez zastosowanie przycisku „Zarezerwuj”, czym kończy proces składania Rezerwacji.
V.3.    Po zakończeniu procedury składania Rezerwacji, na podany przez Użytkownika adres e-mail, zostaje wysłana informacja potwierdzająca dokonanie rezerwacji wraz z informacją o zarezerwowanych produktach i kopią Regulaminu w formacie pliku PDF. Niezwłocznie po skompletowaniu Rezerwacji, na podany przez Użytkownika adres e-mail, najpóźniej na 1 (słownie: jedną) godzinę przed terminem, o którym mowa w punkcie V.2.4 (tj. przed umówioną godziną, w której powinno nastąpić odebranie przez Użytkownika objętych Rezerwacją Produktów w wybranym Sklepie), wysłana zostanie wiadomość e-mail, o której mowa w punkcie VI.3.
V.4.    W szczególnych przypadkach dot. obsługi złożonych przez Użytkownika Rezerwacji, Administrator będzie w tym zakresie kontaktował się z Użytkownikami telefonicznie – poprzez SMS-y lub inicjując rozmowy (połączenia) telefoniczne.
V.5.    Umowa o świadczenie usług zawarta zostaje w momencie zakończenia przez Użytkownika procedury składania Rezerwacji. Rezerwacja nie zostaje złożona, jeżeli procedura składania Rezerwacji została przez Użytkownika przerwana.
V.6.    Użytkownik zobowiązany jest do podania przy składaniu Rezerwacji swoich własnych danych osobowych, a przy tym do zapewnienia prawdziwości podawanych danych osobowych.
V.7.    Rezerwacja nie jest dla Użytkownika wiążąca w tym znaczeniu, że: (a) Użytkownik nie jest zobowiązany do wizyty w wybranym Sklepie w celu nabycia Produktów objętych złożoną Rezerwacją; (b) Użytkownik, podczas wizyty w wybranym Sklepie i odebraniu Produktów objętych złożoną Rezerwacją, nie ma obowiązku dokonania ich zakupu, tj. zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą; (c) Użytkownik, podczas wizyty w wybranym Sklepie i odebraniu Produktów objętych złożoną Rezerwacją, może kupić również inne produkty dostępne w Sklepie, w tym takie, które nie były dostępne do zarezerwowania w Serwisie, lub zrezygnować z zakupu Produktów skompletowanych w ramach realizacji Rezerwacji. Jednakże w przypadku, gdyby Użytkownik w danym miesiącu kalendarzowym złożył co najmniej 3 (słownie: trzy) Rezerwacje, które nie zostałyby odebrane i w zakresie których bezskutecznie upłynęłaby ich ważność, Administrator ma prawo uniemożliwić takiemu Użytkownikowi składanie kolejnych Rezerwacji przez okres 14 (słownie: czternastu) dni. Wnioski w zakresie odblokowania możliwości składania Rezerwacji należy składać do Działu Obsługi Klienta.
V.8.    Złożona Rezerwacja jest dla Administratora wiążąca, tj. zobowiązany jest on, aby – w zakresie, w jakim w ofercie produktowej (zapasach) wybranego przez Użytkownika Sklepu znajdują się Produkty objęte złożoną Rezerwacją – przygotować dla Użytkownika, w wybranym przez Użytkownika Sklepie, Produkty objęte złożoną Rezerwacją i udostępnić te Produkty do zakupu przez Użytkownika począwszy od terminu, o którym mowa w punkcie V.2.4 (tj. od umówionej godziny, w której powinno nastąpić odebranie przez Użytkownika objętych Rezerwacją Produktów w wybranym Sklepie), do upływu terminu, o którym mowa w punkcie VI.4.
V.9.    Wydanie Użytkownikowi (odebranie przez Użytkownika) w danym Sklepie Produktów objętych Rezerwacją nie powoduje zawarcia Umowy sprzedaży, przedwstępnej Umowy sprzedaży ani przeniesienia własności tych Produktów na Użytkownika. Wydanie Użytkownikowi (odebranie przez Użytkownika) w danym Sklepie Produktów objętych Rezerwacją ma na celu jedynie wyręczenie Użytkownika we wstępnym skompletowaniu produktów, których zakupem Użytkownik jest zainteresowany. Zawarcie Umowy sprzedaży oraz przeniesienie własności kupowanych produktów na Użytkownika następuje na zasadach ogólnych, jak w przypadku każdego innego klienta Sklepu, poprzez zakup produktu przy kasie w Sklepie, w tym uiszczenie ceny nabywanych produktów.
V.10.    W razie problemów ze składaniem Rezerwacji oraz w zakresie pytań dotyczących Serwisu, Rezerwacji, Umów o świadczenie usług, należy się kontaktować z Działem Obsługi Klienta.

VI. Kompletowanie Rezerwacji, statusy dotyczące Rezerwacji oraz ważność Rezerwacji

VI.1.    Po skompletowaniu Produktów objętych złożoną Rezerwacją – w zakresie, w jakim w aktualnej ofercie produktowej (zapasach) wybranego przez Użytkownika Sklepu znajdują się takie Produkty – Administrator przygotuje dla Użytkownika, w wybranym przez Użytkownika Sklepie, Produkty objęte złożoną Rezerwacją.
VI.2.    Produkty wymagające przechowywania w warunkach zastosowania urządzeń chłodniczych mogą zostać skompletowane dopiero w momencie zgłoszenia się Użytkownika w Sklepie w celu odebrania Produktów objętych Rezerwacją.
VI.3.    Po skompletowaniu Rezerwacji, najpóźniej w przeciągu  1 (słownie: jednej) godziny przed terminem, o którym mowa w punkcie V.2.4 (tj. przed umówioną godziną, w której powinno nastąpić odebranie przez Użytkownika objętych Rezerwacją Produktów w wybranym Sklepie), Administrator wyśle do Użytkownika e-mail wraz z plikiem PDF zawierającym potwierdzenie możliwości odebrania Rezerwacji w Sklepie oraz z wyszczególnieniem, jakie Produkty objęte Rezerwacją udało się skompletować i będą gotowe do odebrania przez Użytkownika. Potwierdzenie będzie zawierało również informacje o ewentualnych Produktach, których nie udało się skompletować z uwagi na ich brak w aktualnej ofercie produktowej (zapasach) wybranego przez Użytkownika Sklepu w momencie kompletowania Rezerwacji.
VI.4.    Rezerwacja zachowuje ważność przez okres 1 (słownie: jednej) godziny licząc od końca terminu, o którym mowa w punkcie V.2.4, tj. od umówionej godziny, w której powinno nastąpić odebranie przez Użytkownika objętych Rezerwacją Produktów w wybranym przez niego Sklepie. Jeżeli w tym terminie Użytkownik nie odbierze Produktów objętych Rezerwacją, po upływie tego terminu Rezerwacja wygasa, oraz wygasają zobowiązania, o których mowa w punkcie V.8 i rozwiązaniu ulega Umowa o świadczenie usług.

 

VII. Odebranie w Sklepie Produktów objętych Rezerwacją

VII.1.    Aby wykazać Sprzedawcy, iż określone Produkty zostały zarezerwowane dla Użytkownika, w celu odebrania w Sklepie produktów objętych Rezerwacją, Użytkownik powinien udać się do Sklepu i okazać pracownikowi Sprzedawcy: (a) wydruk pliku PDF, o którym mowa w punkcie VI.3, z potwierdzeniem możliwości odebrania Rezerwacji w Sklepie (okazanie  wydruku pliku PDF); lub (b) na urządzeniu Użytkownika (np. na smartfonie) plik PDF, o którym mowa w punkcie VI.3, z potwierdzeniem możliwości odebrania Rezerwacji w Sklepie (okazanie otwartego pliku PDF).
VII.2.    Stroną Umowy sprzedaży zawieranej w Sklepie, mającej za przedmiot zarezerwowane Produkty, nie musi być sam Użytkownik, lecz inna upoważniona przez niego osoba dysponująca wydrukiem lub plikiem PDF, o których mowa w punkcie VII.1, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

 

VIII. Prawo odstąpienia przez Konsumenta od Umowy o świadczenie usług

VIII.1.    Jeżeli termin, o którym mowa w punkcie V.2.4, przypada w ciągu 14 dni od dnia składania Rezerwacji Użytkownik będący Konsumentem przy składaniu Rezerwacji wyraża zgodę na wykonanie w pełni Umowy o świadczenie usług przed upływem ustawowego terminu na odstąpienie od tej umowy, przy czym jednocześnie Administrator informuje Użytkownika, iż wyrażenie takiej zgody sprawia, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora (tj. po skompletowaniu objętych Rezerwacją Produktów w Sklepie i upływie terminu, o których mowa punkcie V.2.4, z uwzględnieniem terminu dodatkowej 1 godziny, o której mowa w punkcie VI.4) Użytkownik utraci ustawowe prawo odstąpienia od Umowy o świadczenie usług, zgodnie z brzmieniem przepisu art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
VIII.2.    Użytkownik będący Konsumentem może, w terminie 14 dni odstąpić od Umowy o świadczenie usług bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli usługa Rezerwacji została już w pełni wykonana, po uprzednim uzyskaniu zgody wskazanej w punkcie   V.2.6.3 oraz VIII.1 Regulaminu, prawo do odstąpienia nie będzie Użytkownikowi przysługiwać. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy o świadczenie usług liczy się od dnia, w którym nastąpiło złożenie Rezerwacji, stosownie do postanowień punktu V.5.
VIII.3.    Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od Umowy o świadczenie usług składając Administratorowi oświadczenie o odstąpieniu na adres e-mail wskazany w punkcie I.1 Regulaminu. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, lecz nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu odstąpienia wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.
VIII.4.    Administrator zwraca uwagę, że złożenie Rezerwacji nie zobowiązuje Użytkownika do dokonania zakupu Produktów objętych Rezerwacją, toteż brak możliwości odstąpienia od Umowy o świadczenie usług nie powoduje powstania obowiązku zakupu takich Produktów.

 

IX. Ochrona danych osobowych

IX.1.    Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora, tj. przez Lidl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Jankowicach, adres: ul. Poznańska 48, 62-080 Tarnowo Podgórne, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000597711, NIP: 7811897358, REGON: 302821772. Administrator jest administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
IX.2.    Administratorem danych osobowych w zakresie dot. Konta (Moje Konto Lidl) jest podmiot, o którym mowa w punkcie I.2 (Lidl Stiftung & Co. KG).
IX.3.    Korzystanie z Serwisu, tj. składanie i odbieranie Rezerwacji, wymaga posiadania Konta, a w jego zakresie –  podania administratorowi (tj. Lidl Stiftung & Co. KG) danych osobowych w zakresie związanych z jego rejestracją. Dane podane podczas zakładania Konta (lub zaktualizowane później) są niezbędne do korzystania z Serwisu, tj. składania Rezerwacji i ich odbierania. W tym zakresie nastąpi przekazanie danych dotyczących Konta pomiędzy administratorami, tj. pomiędzy administratorem Konta (tj. podmiotem, o którym mowa w punkcie I.2 – Lidl Stiftung & Co. KG) a Administratorem (Lidl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.).
IX.4.    Złożenie Rezerwacji w Serwisie wymaga podania danych niezbędnych do realizacji Rezerwacji wybranych przez niego Produktów w wybranym przez Użytkownika Sklepie. Przetwarzanie odbywa się w pierwszej kolejności na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit f) RODO z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz ze względu na uzasadniony interes Administratora danych oraz Użytkowników, polegający na przyjmowaniu Rezerwacji, obsłudze składanej Rezerwacji, realizacji złożonej Rezerwacji oraz kontaktowaniu się z Użytkownikiem w tym zakresie, a także załatwianiu związanych z tym reklamacji.
IX.5.    Oprócz danych wymienionych w formularzu składania Rezerwacji (zob. punkt V.2), związanych z danymi podanymi w związku z założeniem Konta (lub zaktualizowanymi później),  gromadzone są również informacje o IP Użytkownika, dacie złożenie Rezerwacji w Serwisie – dane te są przechowywane przez okres 6 lat licząc od dnia złożenia Rezerwacji, przy czym koniec tego terminu przypada na koniec roku kalendarzowego, którego to dotyczy.
IX.6.    Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia należyte świadczenie usług w ramach Serwisu.
IX.7.    Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
IX.8.    W przypadku danych, których podstawą przetwarzania jest zgoda – Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane przez Użytkownika poprzez samodzielne wykorzystanie funkcjonalności na stronie lub poprzez przesłanie wniosku na adres Administratora (adres: ochronadanychosobowych@lidl.pl).
IX.9.    Użytkownikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organy nadzorczego. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
IX.10.    W przypadku pytań w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z powołanym u Administratora danych inspektorem ochrony danych przesyłając list na adres podany w punkcie I.1 lub poprzez e-mail wysłany na adres ochronadanychosobowych@lidl.pl.
IX.11.    Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są jego prawdziwymi danymi własnymi.
IX.12.    Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych oraz praw Użytkownika znajdują się w Polityce prywatności.

 

X. Postępowanie reklamacyjne

X.1.    Reklamacje dotyczące lub związane Umową o świadczenie usług lub Serwisem oraz niniejszym Regulaminem należy kierować do Administratora: (i) telefonicznie dzwoniąc do Działu Obsługi Klienta na numer podany w punkcie II.2; (ii)  na adres poczty elektronicznej wskazany w punkcie II.2 Regulaminu; (iii) lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie https://obsluga-klienta.lidl.pl/SelfServicePL/s/contactsupport.
X.2.    Reklamacje dotyczące lub związane z nabywanymi od Sprzedawcy w Sklepach Produktami należy kierować do Sprzedawcy w sposób zgodny z regulaminem procedury reklamacyjnej w sklepach stacjonarnych Lidl dostępnym w sklepach stacjonarnych Sprzedawcy.
X.3.    Kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać do powołanego u Administratora inspektora ochrony danych przesyłając list na adres podany w punkcie I.1 lub e-mailem na adres ochronadanychosobowych@lidl.pl.
X.4.    Reklamację, o której mowa w punkcie X.1, można złożyć w terminie 30 dni, licząc od dnia, w którym miała miejsce zgłaszana nieprawidłowość.
X.5.    W reklamacji, o której mowa w punkcie X.1, składający reklamację  powinien podać co najmniej: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji (może być to adres mailowy, jeśli składający reklamację  wybiera taki sposób porozumiewania się), rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku braku w treści reklamacji danych umożliwiających właściwe rozpatrzenie reklamacji, Administrator może zwrócić się do składającego reklamację o uzupełnienie danych.
X.6.    Po rozpatrzeniu reklamacji, o której mowa w punkcie X.1, Administrator udzieli składającemu reklamacje odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Administratora. Odpowiedź wysłana zostanie na adres do korespondencji składającego reklamacje  lub adres e-mail składającego reklamacje  wskazany w treści reklamacji, ewentualnie przekazana w inny sposób uzgodniony indywidualnie z składającym reklamacje.

 

XI. Postanowienia końcowe

XI.1.    Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu może być dokonywana tylko ze skutkiem na przyszłość, tj. wobec Rezerwacji składanych począwszy od dnia wejścia w życie zmienionego Regulaminu i nie może naruszać praw nabytych Konsumentów. Lidl poinformuje o zmianie Regulaminu poprzez: (a) umieszczenie w Serwisie informacji o zmianie Regulaminu i dacie wejścia w życie zmienionego Regulaminu wraz z treścią zmienionego Regulaminu; oraz (b) roześle do Użytkowników e-maile wraz z informacją o zmianie Regulaminu i dacie wejścia w życie zmienionego Regulaminu wraz z treścią zmienionego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wejdzie w życie w terminie nie wcześniejszym niż 7 dni od dnia poinformowania o takiej zmianie w sposób określony powyżej. Do wszystkich Rezerwacji dokonywanych od dnia wejścia w życie zmienionego Regulaminu, zastosowanie znajduje zmieniony Regulamin. Jeśli Użytkownik nie akceptuje zmian Regulaminu wystarczy, że nie będzie składał Rezerwacji po dniu wejścia w życie zmienionego Regulaminu. W każdym czasie Użytkownik może również po prostu usunąć Konto. Kwestie dotyczące Konta reguluje regulamin, o którym mowa w punkcie I.2.
XI.2.    W celu poprawnego działania Serwisu i wszystkich jego funkcjonalności oraz realizacji Rezerwacji oraz Umowy o świadczenie usług, w celach bezpieczeństwa informatycznego oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych, Serwis korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować uniemożliwienie poprawnego działania Serwisu, utrudnienia w korzystaniu z Serwisu lub ograniczenie jego funkcjonalności. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce prywatności.
XI.3.    Regulamin podlega przepisom prawa polskiego.
XI.4.    Administrator informuje, iż istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, skorzystanie z których zależy od zgodnej woli Użytkownika i Administratora. Administrator informuje, że pod następującym adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma Internetowego Rozstrzygania Sporów (ODR ― Online Dispute Resolution) powołana przez Komisję Europejską w zakresie dot. Konsumentów. Platforma ta została uruchomiona na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

 

Wersja 1.0 z dnia: 11 maja 2020 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SKŁADANIA REZERWACJI ONLINE PRODUKTÓW W WYBRANYCH SKLEPACH STACJONARNYCH LIDL

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]:

Lidl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Jankowicach, adres: ul. Poznańska 48, 62-080 Tarnowo Podgórne, adres poczty elektronicznej: kontakt@lidl.pl.

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi(*):

Rezerwacja – umowa o świadczenie usług, o której mowa w regulaminie składania rezerwacji online produktów w wybranych sklepach stacjonarnych Lidl i związana z tym Rezerwacja.

 

Data zawarcia umowy(*): ____________________________________________________________

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ____________________________________________________________

 

Adres konsumenta(-ów): ____________________________________________________________

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

 

____________________________________________________________

 

Data: ____________________________________________________________

 

(*) Niepotrzebne skreślić.