Ta przeglądarka nie jest przez nas wspierana!
Aby wyświetlić stronę poprawnie, użyj jednej z następujących przeglądarek:Uwaga!Jeśli będziesz kontynuować za pomocą tej przeglądarki, Twoje zakupy mogą się nie udać :(

Regulamin usługi „Moje Konto Lidl”

(Wersja 6.0; stan na 15.02.2023 r.)


Regulamin w wersji 6.0 wchodzi w życie od dnia 15.02.2023 r. w zakresie dotyczącym nowych użytkowników aplikacji Lidl Plus, natomiast dla obecnych użytkowników regulamin w niniejszej wersji wejdzie w życie z zachowaniem postanowień pkt. IX ust. 2 i 3 w wersji 5.0.


I. Informacje ogólne


1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z usługi „Moje Konto Lidl”.


2. Usługodawcą jest Lidl Stiftung & Co. KG, z siedzibą w Neckarsulm w Niemczech, adres: Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Niemcy, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy (Amtsgericht) w Stuttgarcie pod numerem: HRA 102314, USt-IdNr. (numer podatkowy): DE145803808, adres poczty elektronicznej: kontakt@lidl.pl, numer telefonu: 61 880 30 00 (dalej: „Administrator” lub „My”). Przy świadczeniu usługi „Moje Konto Lidl”, Administrator może powierzyć zarządzanie Usługą podmiotom powiązanym bezpośrednio lub pośrednio z Lidl Stiftung („ Grupa Lidl”). Wykaz Spółek Grupy Lidl znajduje się pod adresem: https://www.lidl.pl/c/adresy-firm/s10008572?path=/10007971/10008572. Usługodawca może posługiwać się również innymi podmiotami z Spółek Grupy Lidl.


3. Korzystanie z usługi „Moje Konto Lidl” wymaga akceptacji Regulaminu i odbywa się zgodnie z jego treścią.


4. Zasady korzystania z usługi „Moje Konto Lidl” zostały opisane w Regulaminie, który dostępny jest w Serwisach On-line Grupy Lidl, a w szczególności: na stronie https://www.lidl.pl/c/regulamin-uslugi-moje-konto-lidl/s10000907. Regulamin może zostać przez Użytkownika w każdym czasie bezpłatnie pobrany pod wyżej wskazanym linkiem, utrwalony i zwielokrotniony dowolną techniką. Administrator nie utrwala Regulaminu w zarządzanych przez siebie bazach danych. Sklepy stacjonarne oraz sklep internetowy, prowadzone i zarządzane są przez Lidl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Jankowicach, adres: ul. Poznańska 48, 62-080 Tarnowo Podgórne, KRS: 0000597711, NIP: 7811897358, REGON: 302821772, BDO: 000002265.


5. Przed rozpoczęciem korzystania z usługi „Moje Konto Lidl” Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu.


6. Regulamin reguluje wyłącznie kwestie dotyczące usługi „Moje Konto Lidl”. Regulamin nie ma zastosowania do osobnych stosunków umownych zawieranych w ramach Serwisów On-line Grupy Lidl.


7. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania w obszarze usługi „Moje Konto Lidl” treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za charakter zamieszczonych oraz udostępnionych przez siebie treści. W szczególności nie mogą one naruszać dóbr osobistych i praw osób trzecich, a także przepisów obowiązującego prawa.

II. Słownik pojęć


1. Administrator – podmiot wskazany w pkt. I.2. Regulaminu.


2. Grupa Lidl – spółki wymienione pod adresem https://www.lidl.pl/c/adresy-firm/s10008572?path=/10007971/10008572.


3. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych podanych przez Użytkownika i przypisanych do Użytkownika i jego Loginu, ustalony podczas Rejestracji, który może być później zmieniony przez danego Użytkownika, a w połączeniu z Loginem umożliwia danemu Użytkownikowi zalogowanie się i korzystanie z Usługi.


4. Moje Konto Lidl, Usługa – zbiór zasobów, treści i funkcjonalności, które składają się na portal Mojego Konta Lidl (zwany dalej również: „Portal”), w którym gromadzone w szczególności są dane Użytkownika oraz informacje dotyczące jego działań w ramach Usługi oraz serwis rejestracji i logowania za pomocą którego następuje rejestracja danej osoby w Serwisach On-line Grupy Lidl oraz logowanie do Serwisów On-line Grupy Lidl ( dalej tzw. „Single Sign On” lub „Funkcja SSO”).


5. Login – adres e-mail lub nr telefonu Użytkownika podany podczas Rejestracji i przypisany do niego, który w połączeniu z Hasłem umożliwia Użytkownikowi korzystanie z funkcjonalności Mojego Konta Lidl, a przez to również z danych Serwisach On-line Grupy Lidl.


6. Polityka prywatności – dokument dostępny na https://www.lidl.pl/c/polityka-prywatnosci-uslugi-moje-konto-lidl/s10010210 i dotyczący przetwarzania danych osobowych podczas korzystania z Usługi, szczegółowo określający informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych i stosowanych sposobach ochrony prywatności Użytkowników.


7. Serwis/Serwisy On-line Grupy Lidl – serwisy on-line Lidl oraz aplikacje mobilne Lidl, do których rejestracja i logowanie realizowane są za pośrednictwem Usługi, w tym w szczególności: sklep internetowy dostępny pod adresem lidl.pl oraz aplikacja mobilna Lidl Plus. Szczegółowe informacje dot. poszczególnych Serwisów On-line Grupy Lidl można znaleźć w regulaminach dostępnych na stronach internetowych tych Serwisów oraz w ramach odpowiednich aplikacji mobilnych Lidl.


8. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Usługi.


9. Rejestracja – czynności, o których mowa w pkt. IV Regulaminu, które składają się na przeprowadzenie procesu rejestracji w danym Serwisie On-line Grupy Lidl za pomocą Funkcji SSO i utworzenie i udostępnienie Mojego Konta Lidl dla Użytkownika związanego z danym Serwisem On-line Grupy Lidl.


10. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego i mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Usługi.

III. Rodzaj i zakres Usługi


1. Administrator umożliwia Użytkownikom rejestrację i logowanie do Serwisów On-line Grupy Lidl w ramach serwisów internetowych Lidl lub aplikacji mobilnych Lidl.


2. Usługa umożliwia za pośrednictwem Funkcji SSO jednokrotną (zamiast wielokrotnej w każdym Serwisie On-line Grupy Lidl z osobna) rejestracje oraz jednolite, chronione hasłem, logowanie dla różnych Serwisów On-line Grupy Lidl. Dodatkowo Usługa umożliwia użytkownikowi w Portalu dostęp, wgląd, zarządzanie i edytowanie poszczególnych danych osobowych użytkownika pochodzących z poszczególnych Serwisów On-line Grupy Lidl.


3. Usługa umożliwia ponadto Użytkownikowi podanie deklaracji dot. jego preferencji oraz zainteresowań. Użytkownik w każdej chwili może uzyskać dostęp, zmieniać oraz usuwać podane przez niego preferencje i zainteresowania. Jeżeli Użytkownik zarejestrował się do usługi „Lidl Plus”, informacje w ramach Usługi będą wykorzystywane również w ramach usługi „Lidl Plus” dla spersonalizowania ofert przesyłanych Użytkownikowi. Więcej szczegółów dostępnych jest w Regulaminie Lidl Plus.


4. W przypadku rejestracji przez Użytkownika w jednym z Serwisów On-line Grupy Lidl bez uprzedniej rejestracji w innym z pozostałych Serwisów, następuje automatyczne założenie Konta użytkownika w Usłudze. W przypadku uprzedniej rejestracji w innym zintegrowanym z Funkcją SSO Serwisem On-line Grupy Lidl, Użytkownik może zalogować się w tym Serwisie używając Hasła oraz Loginu do Mojego Konta Lidl. Jeżeli Administrator lub inna Spółka Grupy Lidl oferować będzie w przyszłości inne Serwisy On-Line, będzie istniała możliwość korzystania z nich za pośrednictwem Funkcji SSO. Dla tych serwisów mogą obowiązywać inne warunki korzystania.


5. Funkcja SSO umożliwia zidentyfikowanie Użytkownika we wszystkich Serwisach On-line Grupy Lidl oraz daje mu możliwość administrowania danymi w sposób scentralizowany w Portalu.


W Portalu zapisywane są:

a) dane Użytkownika oraz informacje dot. korzystania przez niego z poszczególnych Serwisów On-line Grupy Lidl,

b) dane logowania,

c) preferencje dot. poszczególnego Serwisu On-line Grupy Lidl,

d) informacje umieszczone w sekcji „On mnie”,

e) korzyści przesłane w ramach serwisu „Lidl Liddle Club”, jeżeli zostały one wskazane przez Użytkownika,

f) preferowane metody płatności,

g) historia zakupów,

h) złożone przez Użytkownika zamówienia.

IV. Warunki korzystania z Usługi oraz zawarcie umowy o świadczenie Usługi


1. Zarejestrować się w Usłudze mogą jedynie osoby pełnoletnie, które oświadczyły, że zapoznały się z Regulaminem i zaakceptowały jego treść w sposób wskazany w pkt. 7 poniżej.


2. Z Usługi mogą korzystać osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Wykorzystanie Usługi w celach związanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową Użytkownika jest niedopuszczalne.


3. Warunki korzystania z poszczególnych Serwisów On-line Grupy Lidl są określone w regulaminach tych Serwisów On-line Grupy Lidl.


4. Korzystanie z Usługi jest bezpłatne i dobrowolne. Korzystanie z określonych produktów lub usług dostarczanych w ramach Serwisów On-line Grupy Lidl może wiązać się z kosztami, które są przedstawione w regulaminach określających korzystanie z tych Serwisów. Korzystanie przez Użytkownika z usług stron trzecich, takich jak np. dostawcy połączenia internetowego dla Użytkownika, mogą łączyć się z dodatkowymi kosztami niezależnymi od Administratora.


5. Rejestracja do Usługi następuje poprzez wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego w dowolnym Serwisie On-line Grupy Lidl zintegrowanym z Funkcją SSO.


6. W zależności od Serwisu On-line Grupy Lidl w ramach procedury rejestracji należy podać:

  • numer swojego telefonu komórkowego

lub

  • swój adres e-mail.


Użytkownik powinien nadać sobie hasło dostępu do Usługi. Umożliwia ono wraz z adresem e-mail lub numerem telefonu komórkowego dostęp do Usługi.


W zależności od Serwisu On-line Grupy Lidl, w trakcie procesu rejestracji Administrator przeprowadza walidację adresu e-mail lub numeru telefonu komórkowego Użytkownika. W tym celu Użytkownik otrzymuje na podany w trakcie rejestracji adres e-mail lun numer telefonu komórkowego kod weryfikacyjny. Bez walidacji adresu e-mail lub numeru telefonu komórkowego proces rejestracji nie może zostać zakończony.


Usługa umożliwia Użytkownikowi podanie informacji o jego preferencjach oraz zainteresowaniach.


7. Warunkiem ukończenia procesu rejestracji jest oświadczenie przez osobę dokonującą rejestracji, że zapoznała się z treścią Regulaminu i akceptuje jego treść, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola „Rejestruje się”, a także złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z Polityką prywatności. Po zakończeniu procesu rejestracji Użytkownikowi zostanie przydzielony numer klienta.


8. Po otrzymaniu od Użytkownika wiążącej oferty dot. zawarcia umowy o świadczenie Usługi, Administrator prześle Użytkownikowi na podany przez niego podczas rejestracji adres e-mail potwierdzenie otrzymania oferty. Przesłanie rzeczonego potwierdzenia oznacza zawarcie umowy o świadczenie Usługi. Użytkownik może rozpocząć korzystanie z Usługi po dokończeniu procesu rejestracji.


9. Dane dostarczone podczas procesu rejestracji muszą być prawdziwe. Zabronione jest używanie do rejestracji danych osób trzecich. Jeśli dane ulegną zmianie, Użytkownik zobowiązany jest do ich natychmiastowego dostosowania w ramach Usługi.


10. Dane służące do logowania do Usługi są przeznaczone wyłącznie dla Użytkownika i muszą być przez niego chronione przed dostępem osób trzecich. Jeśli istnieją oznaki nieuprawnionego skorzystania z Usługi przez osoby trzecie, Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie Administratora. W Usłudze zapisywane są dane służące do dostępu do Usługi jak i dane, wymagane przy rejestracji do innego Serwisu On-Line Grupy Lidl.


11. Użytkownik jest zobowiązany do zmiany swoich danych dostępu, jeżeli istnieje po stronie Użytkownika uzasadnione podejrzenie, że dostęp do Mojego Konta Lidl uzyskały osoby trzecie. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za konsekwencje nieautoryzowanego użycia danych dostępowych przez osobę trzecią, o ile się do niego przyczynił.

V. Warunki techniczne korzystania z Usługi


1. Korzystanie z Usługi jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych:


a) zastosowanie przeglądarek internetowych Google Chrome (wyłącznie w przypadku systemu operacyjnego Android), Safari, Fire Fox, Opera, Internet Explorer, Microsoft Edge lub równorzędnych,


b) dostęp do Internetu,


c) przeglądarka musi akceptować pliki typu cookies.


2. Użytkownik musi również posiadać telefon komórkowy z aktywną kartą SIM i aktywnym numerem telefonu – dla procesu Rejestracji.


3. Wyłącznie Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym a Usługą.


4. W celu ułatwienia logowania do Serwisu On-line Grupy Lidl, Użytkownik może aktywować funkcję „Stałe zameldowanie”. Po aktywacji tej funkcji w przeglądarce urządzenia mobilnego zostanie zapisany plik typu cookie przez okres 6 miesięcy, co zapewnia, iż przy następnym korzystaniu z serwisu zostanie on automatycznie rozpoznany przez urządzenie mobilne Użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies z przeglądarki jego urządzenie mobilnego.

VI. Ochrona danych osobowych


1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika następuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W celu korzystania z Usługi, dane osobowe udostępnione przez Użytkownika zostaną przekazane administratorowi Serwisu On-line Grupy Lidl, w celu umożliwieniu identyfikacji Użytkownika przez ten serwis oraz w celu właściwego świadczenia usług w ramach tego serwisu.


2. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Użytkownika znajdują się w Polityce Prywatności pod adresem: https://www.lidl.pl/c/polityka-prywatnosci-uslugi-moje-konto-lidl/s10010210.

VII. Odstąpienie od Usługi; Zakończenie korzystania z Usługi


1. Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, tj. od otrzymania na podany przez niego adres e-mail potwierdzenia otrzymania oferty (Pkt. IV ust. 5 Regulaminu), bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.


2. Do zachowania terminu wskazanego w ust. 1 powyżej wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem. Użytkownik może w tym celu skorzystać z ustawowego wzoru formularza odstąpienia:


– Adresat: Lidl Stiftung & Co. KG z siedzibą w Neckarsulm w Niemczech, adres: Stiftsbergstraße 1 74167 Neckarsulm, Niemcy; adres poczty elektronicznej: kontakt@lidl.pl,


– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od Umowy(*)


– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)


– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)


– Adres konsumenta(-ów)


– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


– Data


(*) niepotrzebne skreślić.


3. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.


4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Administrator może uniemożliwić Użytkownikowi dalsze korzystanie z Usługi, w szczególności przez uniemożliwienie jemu dostępu do niej.


5. Niezależnie od postanowień zawartych w ust. 1 – 4 powyżej, Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie i bez podawania przyczyn zakończyć korzystanie z Usługi. W tym celu należy z poziomu aplikacji przejść przez następujące funkcje: „Profil” → „Moje Konto Lidl” → „Logowanie i bezpieczeństwo” → „Usuń konto”.


6. Administrator ma prawo zakończyć świadczenie Usługi z zachowaniem co najmniej 10 dniowego uprzedzenia.


Administrator może zakończyć świadczenie Usługi gdy Użytkownik:

  • korzysta z Usługi w sposób sprzeczny z prawem,
  • korzysta z Usługi naruszając Regulamin,
  • poda nieprawdziwe dane potrzebne do świadczenia Usługi.

VIII. Odpowiedzialność i postępowanie reklamacyjne


1. Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące funkcjonowania Usługi należy zgłaszać za pośrednictwem formularza na stronie https://obsluga-klienta.lidl.pl/SelfServicePL/s/ lub pisemnie na adres podany w punkcie I.2 powyżej.


2. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą nieprawidłowości w świadczeniu Usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Usługi.


3. W reklamacji Użytkownik powinien podać co najmniej: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji (może być to adres e-mail, jeśli Użytkownik wybiera taki sposób porozumiewania się), rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji oraz wszystkie okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku braku w treści reklamacji danych umożliwiających właściwe rozpatrzenie reklamacji, Administrator może zwrócić się do składającego reklamację o uzupełnienie danych.


4. Administrator udzieli Użytkownikowi odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Administratora. Odpowiedź wysłana zostanie na adres zamieszkania Użytkownika lub adres e-mail Użytkownika wskazany w treści reklamacji (a w razie jego niewskazania w treści reklamacji – na adres e-mail przypisany do Użytkownika w Moim Koncie Lidl), ewentualnie przekazana w inny sposób uzgodniony indywidualnie z Użytkownikiem.

IX. Postanowienia końcowe


1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu może być dokonywana tylko ze skutkiem na przyszłość i nie będzie naruszać praw nabytych Użytkowników. Regulamin może ulec zmianie w przypadku:


  • zmiany obowiązujących przepisów prawa, które bezpośrednio wpływają na konieczność wprowadzenia zmian w Regulaminie;
  • zmiany funkcjonalności Usługi z zastrzeżeniem, że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do zmienionych funkcjonalności;
  • zmiany w zakresie działalności prowadzonej w związku z Usługą, z zastrzeżeniem, że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do nowego zakresu działalności (w szczególności, w razie wprowadzenia nowych usług w ramach Serwisów On-line Grupy Lidl, których dotyczy Usługa).


2. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany drogą mailową, na podany Administratorowi adres e-mail.


3. Poinformowanie o zmianie Regulaminu w sposób określony w pkt IX. ust. 2 powyżej nastąpi nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu. W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu, może wypowiedzieć łączące go z Administratorem umowy o świadczenie Usługi poprzez kontakt za pomocą formularza https://obsluga-klienta.lidl.pl/SelfServicePL/s/, bądź poprzez samodzielne usunięcie Konta.


4. Regulamin podlega prawu polskiemu.


5. Administrator informuje, iż istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, skorzystanie z których zależy od zgodnej woli Użytkownika i Administratora. Administrator informuje, że pod następującym adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma Internetowego Rozstrzygania Sporów (ODR ― Online Dispute Resolution) powołana przez Komisję Europejską w zakresie dot. Konsumentów. Platforma ta została uruchomiona na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemy rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).