Ta przeglądarka nie jest przez nas wspierana!
Aby wyświetlić stronę poprawnie, użyj jednej z następujących przeglądarek:Uwaga!Jeśli będziesz kontynuować za pomocą tej przeglądarki, Twoje zakupy mogą się nie udać :(

Regulamin procedury reklamacyjnej w Lidl

(zmiana od 27.01.2020)


I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady i warunki składania reklamacji dotyczących produktów zakupionych w sklepach stacjonarnych należących do sieci Lidl, które znajdują się na terytorium Polski (dalej „Sklepy”), które posiadają jakąkolwiek wadę w rozumieniu art. 556 Kodeksu cywilnego (dalej „Produkty z Wadą”). Wyszukiwarka Sklepów wraz z ich adresami znajduje się na stronie internetowej https://www.lidl.pl/informacje-dla-klienta/znajdz-sklep, a ponadto informacje o Sklepach wraz z ich adresami można uzyskać w każdym Sklepie.


2. Zasady składania reklamacji dotyczących obsługi i korzystania z Kart Lidl określa Regulamin Kart Lidl dostępny na stronie internetowej Lidl pod adresem: www.lidl.pl/kartalidl oraz w Sklepach.


3. Dane Lidl: LIDL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Jankowicach, ul. Poznańska 48, 62-080 Tarnowo Podgórne, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS: 0000597711, posiadająca: NIP: 7811897358 oraz REGON: 302821772 (dalej „Lidl”).


4. Lidl wyłącza w stosunku do przedsiębiorców swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi. Regulamin ma zastosowanie wyłącznie do osób fizycznych będącymi konsumentami w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego (dalej „Konsument”).


5. Reklamacje Produktów z Wadą mogą być składane na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi lub też – w przypadku, gdy dany Produkt z Wadą jest objęty gwarancją udzieloną przez gwaranta – na podstawie takiej gwarancji.


6. Lidl ponosi odpowiedzialność za Produkty z Wadą jako sprzedawca na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym (w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego).


II. Zgłoszenie reklamacyjne (reklamacja)

1. Konsumenci mogą złożyć reklamację: (a) w najbliższym Sklepie ze względu na miejsce, w którym Produkt z Wadą znajduje się w momencie składania reklamacji; lub (b) w dowolnym Sklepie w miejscowości, w której Produkt z Wadą znajduje się w momencie składania reklamacji. Konsumenci mogą zgłosić reklamację Produktów z Wadą w jeden z następujących sposobów, według własnego wyboru:


i) z użyciem formularza reklamacyjnego w wersji papierowej, którego wzór dostępny jest w każdym Sklepie (reklamacja może zostać wówczas złożona w Sklepie osobiście lub drogą pocztową poprzez wysłanie reklamacji na adres Sklepu); lub

ii) z zastosowaniem własnego arkusza papieru (reklamacja ta może zostać złożona osobiście w Sklepie lub drogą pocztową poprzez wysłanie reklamacji na adres Sklepu).


2. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących procedury reklamacyjnej prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta Lidl poprzez formularz kontaktowy dostępny pod linkiem: http://lidl.pl/kontakt lub pod następującym numerem telefonu: 61 880 30 00. Opłata za połączenie z Infolinią zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient lub Użytkownik.


3. Lidl informuje, że w przypadku reklamacji niektórych Produktów z Wadą, Konsumenci mogą skorzystać również z innych sposobów składania reklamacji niż te wskazane w punkcie II.1 powyżej. Informacje o tym, czy w stosunku do danego Produktu z Wadą jest możliwe złożenie reklamacji również w inny, dodatkowy sposób oraz szczegóły dotyczące sposobu składania takich reklamacji, są dostępne u pracowników Sklepów oraz na Infolinii.


4. Konsument w zgłoszeniu reklamacyjnym powinien wskazać: (i) podstawę reklamacji, tj. czy składa reklamację na podstawie rękojmi czy też gwarancji; (ii) swoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe; (iii) datę zakupu Produktu z Wadą; (iv) zapłaconą w Lidl cenę Produktu z Wadą; (v) nazwę Produktu z Wadą (zalecamy podanie numerów: EAN, IAN oraz numeru seryjnego oraz pozostałych danych identyfikujących Produktu z Wadą, jeżeli jest to możliwe); (vi) opis wady; (vii) moment stwierdzenia wady w Produkcie z Wadą; oraz (viii) swoje żądanie (zobacz punkt II. 5 poniżej). Dodatkowo Konsument powinien przedstawić dowód potwierdzający, że Produkt z Wadą został zakupiony w jednym ze Sklepów Lidl. Podanie ww. informacji przez Konsumenta ułatwi przeprowadzenie procedury reklamacyjnej przez Lidl, jednakże nie jest obligatoryjne i nie wpłynie na ocenę merytoryczną zgłoszenia reklamacyjnego przez Lidl. W razie niedających się usunąć wątpliwości co do treści reklamacji, Lidl skontaktuje się z Konsumentem z użyciem podanych przez niego danych kontaktowych.


5. W przypadku, gdy Konsument składa reklamację dotyczącą Produktu z Wadą w oparciu o rękojmię, Konsument jest uprawniony do:

i) złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy sprzedaży w zakresie dotyczącym Produktu z Wadą (tj. o zwrot ceny zapłaconej za Produkt z Wadą), chyba że Lidl niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Produkt z Wadą na produkt wolny od wad albo wadę taką usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt z Wadą był już wymieniony lub naprawiany przez Lidl albo Lidl nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu z Wadą na produkt wolny od wad lub usunięcia wady.

Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Lidl usunięcia wady, żądać wymiany Produktu z Wadą na produkt wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu z Wadą, żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu z Wadą do zgodności z umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta byłoby niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Lidl.

Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny Produktu z Wadą wynikającej z umowy sprzedaży, w jakiej wartość Produktu z Wadą pozostaje do wartości produktu, który wady nie posiada. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;

ii) żądania wymiany Produktu z Wadą na produkt wolny od wad albo żądania usunięcia wady.

Lidl jest zobowiązany wymienić Produkt z Wadą na produkt wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. Lidl może odmówić spełnienia żądania Konsumenta, jeżeli doprowadzenie Produktu z Wadą do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.


III. Terminy reklamacyjne i okres odpowiedzialności Lidl

1. Lidl odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada Produktu zostanie stwierdzona przed upływem 2 (słownie: dwóch) lat od dnia wydania Produktu (Produktu z Wadą) Konsumentowi.


2. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, w przypadku reklamacji z tytułu rękojmi roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu z Wadą na nowy produkt przedawnia się z upływem 1 (słownie: jednego) roku licząc od dnia stwierdzenia wady, przy czym bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. III. 1 powyżej.


3. W terminach określonych w pkt. III. 2 powyżej, Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo o obniżeniu ceny. Jeżeli Konsument żądał wymiany Produktu z Wadą na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Produktu z Wadą lub usunięcia wady. Jeżeli określony przez Lidl lub producenta termin przydatności Produktu do użycia kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania Produktu Konsumentowi, Lidl odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tego Produktu stwierdzone przed upływem tego terminu.


4. Konsument, który wykonuje uprawnienia z rękojmi, obowiązany jest dostarczyć Produkt z Wadą do Sklepu, w którym reklamacja jest składana lub w którym reklamacja została już złożona, tj. do Sklepu, o którym mowa w punkcie II. 1: (a) do najbliższego Sklepu ze względu na miejsce, w którym Produkt z Wadą znajduje się w momencie składania reklamacji; lub (b) do innego Sklepu w miejscowości, w której Produkt z Wadą znajduje się w momencie składania reklamacji. Lidl zobowiązany jest do zwrotu uzasadnionych kosztów dostarczenia Produktu do Sklepu. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania, dostarczenie Produktu z Wadą przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić Produkt z Wadą Lidl w miejscu, w którym Produkt z Wadą się znajduje.


5. W przypadku reklamacji z tytułu rękojmi, Lidl ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. Jeżeli Konsument złożył reklamację z tytułu rękojmi i zażądał wymiany Produktu z Wadą lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Lidl nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.


IV. Reklamacja w oparciu o gwarancję

1. Konsument wykonuje uprawnienia z gwarancji na zasadach określonych w oświadczeniu gwarancyjnym wystawionym przez danego gwaranta (karta gwarancyjna). Reklamacje oparte na gwarancji mogą być składane bezpośrednio do gwaranta (bez udziału Lidl), na zasadach określonych w oświadczeniu gwarancyjnym danego gwaranta.


2. W celu uniknięcia wątpliwości, Lidl nie udziela gwarancji. Lidl oferuje jedynie nieodpłatną pomoc Konsumentom w zakresie zgłoszenia gwarantom reklamacji opartych na gwarancji.


3. W przypadku składania reklamacji opartych na gwarancji przy pomocy Lidl, Konsument może skorzystać z jednego ze sposobów składania reklamacji wskazanych w punkcie II. 1 oraz II. 2 powyżej.


V. Postanowienia końcowe

1. Lidl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu może być dokonywana tylko ze skutkiem na przyszłość, tj. wobec reklamacji składanych począwszy od dnia wejścia w życie zmienionego Regulaminu i nie może naruszać praw nabytych Konsumentów. Lidl poinformuje o zmianie Regulaminu poprzez wywieszenie w Sklepach informacji o zmianie Regulaminu i dacie wejścia w życie zmienionego Regulaminu wraz z treścią zmienionego Regulaminu oraz dodatkowo zamieści ww. informacje na stronie internetowej https://www.lidl.pl/. Zmiana Regulaminu wejdzie w życie w terminie nie wcześniejszym niż 7 dni od dnia poinformowania o takiej zmianie w sposób określony powyżej.


Wersja z dnia: 27.01.2020